3M – Möte Med Medarbetaren

Text: Olof Bergvall Publicerad: 21 oktober 2019
Maria Renberg är SLU Umeås facility manager och den som har koll på det som händer i huset.

Maria Renberg. Foto: Olof Bergvall

Vad gör du på jobbet?
– En massa saker, ingen dag är den andra lik. Jag tillhör Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) och är Uppsalas förlängda arm här i Umeå. För att sammanfatta kan man säga att jag är Skogishusets samordnare när det gäller husgemensamma saker inom service, säkerhet och miljö. Jag är chef över Närservice, sekreterare i Infrastrukturrådet och SSMs miljörepresentant i Umeå.

Hur länge har du arbetat på SLU?
– Jag började på SLU i maj 2018, så snart ett och ett halvt år. Innan jobbade jag på VK Media i 27 år. En lokal mediakoncern där jag började sommarjobba i växeln på en av tidningarna. Under åren provade jag på allt från ekonomiadministratör till familjeredaktör. Min sista roll där var som koncernadministratör och koordinator.

Vad tycker du är roligast?
– Roligast är när man får lösa saker som varit ”surdegar”, något personalen i huset väntat på länge, exempelvis våra källsorteringsmöbler som vi nu till slut ställt ut runt om i hela huset.

Något annat som jag tycker är väldigt roligt är att vi just nu jobbar för att starta upp lokalvården i egen regi. Olikt SLUs andra huvudorter Uppsala och Alnarp har vi hyrt in vår lokalvård. Från och med årsskiftet kommer SLU Umeå, precis som de andra huvudorterna, ha egen lokalvårdspersonal. Det här kommer göra vår serviceavdelning mindre sårbar och mer flexibel. Vi kommer också kunna svara upp mot Skogishusets eventuella önskemål om fler servicetjänster.

Har du något som kan liknas vid Pest & Pina?
– Pest och pina är när man kommer till jobbet och någon larmar om ett rör som sprutar vatten, eller ett tak som rasat in (ja det har hänt). Oförutsedda händelser som man vet orsakar besvär för stor del av husets personal över en tid.

Vilka dagar är bäst?
– När min egen planering för dagen håller. När jag har en känsla av kontroll på läget och det finns tid över för mig att prata med min personal, mer än våra dagliga morgonmöten.

Vad är viktigast, anser du, på jobbet?
– Personalen, att vi har rätt person på rätt plats. Att de mår bra och vet vad som förväntas av dem. Allt står och faller med personalen.

Summary in English

Conversation with a coworker

What are your work duties?

Many things – every day is different. I work at the Department of services, security and environment (SSM) and act on the behalf of Uppsala here in Umeå. To summarise, you could say that I am a coordinator of joint service, security and environment issues connected to the Skogishuset building. I am the manager of Onsite Services, secretary of the Infrastructure Council and SSM’s environmental representative in Umeå.

How long have you worked at SLU?

I started working at SLU in May 2018, so about a year and a half. Before that, I worked at VK Media for 27 years – a corporation where I first had a summer job in the switchboard of one of its newspapers. During my time there, I tried everything from being a financial administrator to working in the family newsroom. My final role there was corporation administrator and coordinator.

What do you enjoy most about your job?

I love completing long-term projects, things the staff have wanted for a long time, for example our recycling vessels that we have finally placed through the whole building.

I also enjoy arranging internal cleaning services for SLU. Unlike SLU’s other main sites, Uppsala and Alnarp, we have rented our cleaning services. Next year, SLU Umeå will have its own cleaning service staff, just like the other main sites. This will make our service division less vulnerable and more flexible. We will also be able to meet additional service requests in Skogishuset.

Is there anything you don’t like about your job?

It’s not great arriving at work to find out that a pipe has burst, or a roof has collapsed (yes, this has actually happened). Unforeseen events that you know cause trouble for a large part of the building’s staff over a long time are not fun.

Which days do you like the best?

When my plan for the day holds up; when I feel in control and have time to talk to my staff more than during the daily morning meetings.

What is the most important thing at your job?

The staff – having the right person in the right place. Knowing that they’re well and that they know what is expected of them. Everything comes back to the staff.

21 oktober 2019 11

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan