Altmetri synliggör forskningens genomslag
Foto: Youtube

Altmetri synliggör forskningens genomslag

Text: Jannie Teinler Publicerad: 21 oktober 2019
Hur uppmärksammas SLU:s forskning utanför vetenskapssamhället? Ett nytt avtal med företaget Altmetric ger SLU-anställda fördjupade möjligheter att följa forskningens genomslag i alternativa kanaler som Twitter, policydokument och nyhetsartiklar.

För att ge SLU-anställda möjlighet till en fördjupad altmetritjänst tecknade SLU-biblioteket i mars 2019 ett avtal med företaget Altmetric. Altmetri är ett samlingsbegrepp för hur forskning uppmärksammas i andra sammanhang än vetenskapliga tidskrifter. I stället handlar det om uppmärksamhet på allt från sociala medier som Twitter och Facebook, nyhetsartiklar och vetenskapliga eller intresseorganisationers bloggar till officiella texter som policydokument och utredningar. Även Reddit och videotjänster som till exempel Youtube finns med bland de källor som kollas av.

Agneta Lindsten är bibliotekarie på SLU-biblioteket, och fick redan när hon började sin tjänst för tre år sedan i uppdrag att bevaka utvecklingen av altmetritjänster.

– För några år sedan diskuterades altmetri som en motsvarighet till bibliometri, fast i andra sammanhang, berättar Agneta. Man lade ner mycket tankemöda på hur olika omnämnanden skulle vägas mot varandra rent siffermässigt. Nu ser man kanske mer altmetri i termer av uppmärksamhet, synlighet och påverkan.

Hur forskning sprids

Genom att använda altmetriska data kan man få exempel på hur forskning får genomslag i samhället och bland beslutsfattare. För SLU:s del lyfter Agneta fram organisationer som FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) och EFSA (European Food Safety Authority) som viktiga sådana alternativa uppmärksamhetskanaler som traditionella bibliometriska mätningar inte fångar upp.

– Altmetri kan också vara ett bra verktyg för att följa hur ens forskning sprids utanför universitetsvärlden, framhåller Agneta. Genom att följa uppmärksamheten kan man få nya idéer, kanske finna samarbetspartners eller intresseorganisationer som vill ta del av ens forskning, men också själv ge sig in i en eventuell debatt om ens forskningsresultat används på ett mindre lämpligt sätt.
Rent praktiskt följer Altmetric publikationer genom deras DOI-länk, och beroende på vilken uppmärksamhet de får tilldelas de en sammanslagen poäng.

– Denna poäng kan förstås ifrågasättas, säger Agneta. Eftersom källorna är av så många olika typer säger den sammanlagda poängen mycket lite. En av anledningarna till att biblioteket fastnade för just Altmetric var för att de mycket starkt prioriterar transparens: en viktig funktion är att användaren ska kunna gå från mätningen direkt till full text och kunna läsa de kommentarer som mätningen bygger på. Altmetrics fokuserar inte bara på enskilda artiklar, utan kan också visa data på forskar- eller institutionsnivå. Som forskare kan man på så vis själv se hur mycket ens forsknings spridits på olika sätt – något som till exempel kan vara intressant att lyfta fram när man söker en ny tjänst.

Som enskild forskare kan det vara bra att komma ihåg att en förutsättning för uppmärksamhet är att forskningen är tillgänglig – kanske kan man överväga att skriva en kort populär framställning och presentera i lämpliga forum? Man kan också öka synligheten genom att till exempel skicka ut ett pressmeddelande. Men för att Altmetrics ska kunna registrera din publikation är det viktigt att DOI-länken finns med i texten.

– Och glöm inte heller bibliotekets ständiga käpphästar, påminner Agneta. Håll ORCID uppdaterat och publicera Open Acess när det är möjligt!

Avtalet med Altmetrics ger flera möjligheter för den nyfikna. Till exempel kan du som SLU-anställd nu få en egen inloggning och själv gå in och se hur SLU:s forskning uppmärksammas. Du kan också ladda ned en plugin till webbläsaren, så att du genom att stå på en artikel i webbläsaren kan få tillgång till all altmetrikdata för den artikeln. Genom avtalet får du också tillgång till ”Altmetric badges”, som ger altmetrikdata för varje artikel på din CV-sida.

Fakta

Beställ

Vill du ha tillgång till Altmetrics explorer? Kontakta Agneta Lindsten: agneta.lindsten@slu.se
Plugin till din webbrowser skaffar du på www.altmetric.com

 

 

Summary in English

Altmetrics visualizes the impact of your research

How much attention does SLU's research get outside the scientific community? A new agreement with the company Altmetric gives SLU employees enhanced opportunities to learn more about their own research’s impact in non-traditional channels, such as Twitter, policy documents and news articles.

To give SLU employees access to an in-depth altmetric service, the SLU University Library signed an agreement with the company Altmetric in March 2019. The concept of altmetrics is used to describe how scientific findings are spread and discussed outside of traditional scientific publications. Instead, altmetric data tracks attention on everything from social media such as Twitter and Facebook, news articles and science blogs to official texts, such as policy documents and reports. The system also covers Web recourses like Reddit and Youtube.

Agneta Lindsten is a librarian at the SLU University Library. When she started working at SLU three years ago, she was immediately assigned the task of monitoring the development of altmetric services.

- A few years ago, altmetrics was considered something of as an equivalent to bibliometrics, but in other contexts, says Agneta. A lot of thought went into thinking about how different types of mentions would be weighed against each other in purely numerical terms. Nowadays, altmetrics is considered more in terms of attention, visibility, and impact.

By using altmetric data it is possible to get examples of how research impacts society and decision-makers. For SLU, Agneta highlights the importance of organizations such as the FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) and EFSA (European Food Safety Authority) as important alternative channels of attention that traditional bibliometric measurements do not capture.

- Altmetric measurements can also be a good tool for monitoring how your research is spread outside the academic context, Agneta emphasizes. By following the attention you can even get new ideas, maybe find collaborating partners or interest organizations who want to take part in your research, but also engage in preemptive debate if one's research results are used in other ways than they were intended to.

In practical terms, Altmetric follows publications through their DOI link and depending on the attention it gets, it is awarded a combined score.

- Of course, this score system can be called into question, Agneta says. Since the sources are so diverse, the total score say very little about the publication. One of the reasons why the SLU University Library decided on Altmetric was because they emphasize the importance of transparency: an important function is that the user with a few clicks can go from the measurement directly to the full texts it is based on and read the comments on which the measurement is based.

Altmetrics doesn’t just focus on individual publications but can also display data at researcher or department level. In that way, you are able to see the impact of your research in different perspectives - something that, for example, can be interesting to highlight when seeking a new position.

As an individual researcher, it might be a good idea to remember that a prerequisite for attention is that the research is available - perhaps you could consider writing a brief popular description or present your findings in less traditional forums? You can also increase visibility by for example sending out a press release. But in order for Altmetrics to register your publication, it is important that the DOI link is included.

- And don't forget the library's constant pet peeves either, Agneta reminds us. Keep ORCID up to date and publish Open Acess whenever possible!

The agreement with Altmetrics provides several opportunities for the curious. For example, as an SLU employee, you can get your own login and see for yourself how SLU's research is noticed in different types of media. You can also download a plugin to your web browser so that by standing on an article in the browser you can access all altmetric data for that article. The contract also gives you access to "Altmetric badges", which provide altmetric data for each article on your CV page.

Facts:
Do you want access to Altmetrics explorer? Contact Agneta Lindsten: agneta.lindsten@slu.se
The browser plugin is available at www.altmetric.com

21 oktober 2019 13
Ny led-belysning i Lövstaladugården

Ny led-belysning i Lövstaladugården

Varde ljus Försämrad arbetsmiljö och höga underhållskostnader är några av orsakerna till att lysrörsbelysningen nu byts ut till led-belysning i koladugården på Lövsta forskningscentrum. Installationen blir klar i början av november. Led-belysning har lägre energiåtgång och längre brinntid jämfört med lysrör. Korna tycker om ljus men vill ha mörkare på natten för att trivas och få en bra produktion. Det visar SLU:s egen forskning.
26 oktober 2020 1

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 2 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 2 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 2 månad sedan