Antalet röstberättigade utökas till höstens nämndval

Text: Mårten Granert Publicerad: 14 september 2018
I höst är det val till SLU:s fyra fakultetsnämnder för perioden 2019–2021. Valet sker elektroniskt 5–13 november. Just nu pågår respektive fakultets valberednings sonderingar att ta fram förslag på ledamöter till de nya nämnderna. Även till Utbildningsnämnden ska nya ledamöter utses.

Vilka som är röstberättigade bestäms av SLU:s styrelse. Valförsamlingen består av de personer som är anställda inom en fakultet och som innehar någon av de titlar som styrelsen har beslutat*. För att ha rösträtt gäller att personen ska vara anställd på minst halvtid och gälla tillsvidare. Anställningen ska sammantaget inte vara kortare än två år.

Nytt för i år är att utöver valförsamlingen har även anställda som har doktorsexamen och är anställda inom en fakultet rösträtt. Av de sammanlagt 1 307 röstberättigade personerna tillhör 127 denna kategori. Det innebär en nära tioprocentig ökning av antalet röstberättigade. Reformen får olika betydelse för fakulteterna där NJ-fakulteten ökar antalet röstberättigade med 14 procent, S-fakulteten med 8, VH-fakulteten med 6 och LTV-fakulteten med 4.

Nya ledamöter till Utbildningsnämnden

Parallellt med valet till fakultetsnämnderna ska nya ledamöter till Utbildningsnämnden utses. Den har samma mandatperiod som fakultetsnämnderna. Det är rektor som beslutar om de personer som ska ingå i Utbildningsnämnden och SLU:s valberedning tar fram förslag på personer. Rektor kan acceptera valberedningens förslag men också avvisa hela eller delar av det.

Utbildningsnämnden består av ordförande, fem ledamöter som är lärare, två ledamöter som är utsedda av SLUSS (SLU:s Samlade Studentkårer) samt eventuellt en extern ledamot som utses av rektor efter samråd med dekanerna. Ordförandena i programnämnderna och representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

SLU:s valberedning

Fakulteterna utsåg sina respektive valberedningar i juni. Som framgår ovan finns det även en valberedning på central nivå på SLU. Den består av ordförande och vice ordförande i fakulteternas valberedningar. Rektor utser ordförande och vice ordförande i valberedningen efter samråd med ledamöterna. Rektor har beslutat att som ordförande utse Nils Fall (VH-fakulteten) och som vice ordförande utse Karin Hakelius (NJ-fakulteten).

SLU:s valberednings ska utöver förslag till ledamöter i Utbildningsnämnden även lämna förslag på lämpliga ledamöter som kan ingå i SLU:s styrelse som företrädare för lärare och forskare. Det blir aktuellt i början av 2020 eftersom den nuvarande styrelsens mandatperiod löper ut den 30 april det året.

Röstberättigade

Utöver de som ingår i valförsamlingen är även de med doktorsexamen röstberättigade. Det gör att det är fler röstberättigade än antalet personer som ingår i valförsamlingen. Här är fördelningen per fakultet:

Fakultet Röstberättigade Valförsamlingen
VH 232 217
NJ 548 470
S 313 286
LTV 214 206

Läs mer

https://resurs.slu.se/forberedelserna-for-namndvalet-drar-igang/

https://resurs.slu.se/de-viktiga-valberedningarna-ar-nu-utsedda/

* Personer med följande titlar ingår i valförsamlingen: professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, forskarassistent, forskare, miljöanalysspecialist, postdoktor, universitetsadjunkt, analytiker, forskningsledare, försöksledare, fältmykolog, fältpatolog eller fältentomolog.

Summary in English

Eligible voters increased for autumn´s faculty board elections

This autumn, SLU´s four faculty boards will elect new members for 2019–2021. The electronic election will take place 5–13 November. Each faculty´s nomination committee are currently working on proposing members for the new boards. The Board of Education will also appoint new members.

The SLU Board decides who is entitled to vote in the election. The electorate consists of faculty employees with titles approved by the SLU Board*. In order to vote, the person in question must be employed for an indefinite period at half-time or more. All in all, their appointment cannot be shorter than two years.

A new thing this year is that those with a doctorate employed at a faculty also have the right to vote, in addition to the electorate. Out of the total 1,307 persons allowed to vote, 127 people belong to this category. This means an almost ten per cent increase in the number of those entitled to vote. The reform will mean different things to different faculties; the number of persons entitled to vote at the NJ Faculty has increased with 14 per cent, the S Faculty 8 per cent, the VH Faculty 6 per cent and the LTV Faculty 4 per cent.

New members of the Board of Education

In parallel with the faculty board elections, new members will also be elected to the Board of Education. It has the same term of office as the faculty boards. The vice-chancellor appoints members to the Board of Education after the SLU nomination committee proposes candidates. The vice-chancellor can accept the committee proposals, but can also reject all or part of them.

The Board of Education consists of a chair, five teacher members, two members appointed by Sluss (the Joint Committee of Student Unions at SLU) and a possible external member appointed by the vice-chancellor following consultation with the deans. The programme board chairs and staff organisation representatives are entitled to be present and make representations at meetings.

The SLU nomination committee

The faculties appointed their nomination committees in June. As stated above, SLU also has a central nomination committee. It consists of the chair and deputy chair of the faculty nomination committees. The vice-chancellor appoints the chair and deputy chair of the nomination committee following consultation with the members. The vice-chancellor has appointed Nils Fall (VH Faculty) as chair and Karin Hakelius (NJ Faculty) as deputy chair.

In addition to proposing members to the Board of Education, the SLU nomination committee must also propose SLU Board members to represent teachers and researchers. This comes into effect at the beginning of 2020 since the current SLU Board’s term of office ends on 30 April that year.

Read more

https://resurs.slu.se/forberedelserna-for-namndvalet-drar-igang/

https://resurs.slu.se/de-viktiga-valberedningarna-ar-nu-utsedda/

The English summary is below the Swedish text.

* Persons with the following title are included in the electorate: professor, senior lecturer, associate senior lecturer, research associate, researcher, environmental assessment specialist, post-doctor, lecturer, analyst, head of research, experiment group leader, field mycologist, field pathologist or field entomologist.

14 september 2018 2

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 15 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 17 dagar sedan