Café och språkträning

Text: Jannie Teinler Publicerad: 9 juni 2020
På Bibliocafé träffas studenter och anställda för att prata, umgås, få ett socialt sammanhang och en möjlighet att träna svenska. Under våren har Bibliocafé framgångsrikt bytt träffar i fysiska lokaler mot ortsövergripande Zoom-möten.

En gång i veckan träffas studenter och anställda för att prata och umgås. SLU:s eget språkcafé, Bibliocafé, erbjuder en trygg plats att öva svenska utanför kurskrav och lärares förväntningar.

– Vi ville erbjuda ett socialt forum för möten över ämnesgränserna, där man ändå kan känna att man uppnått något antingen det är att träna sin svenska eller bara träffa andra, berättar Anita Boffano, ansvarig för Bibliocafé i Alnarp.

Bibliocafé – en ny idé

Bibliocafé startades som ett samarbete mellan Universitetskyrkan och SLU-biblioteket i början av höstterminen i Ultuna. I Alnarp kom verksamheten igång i januari.

– En undersökning som visade att internationella studenters har ett behov av sociala sammanhang och att de vill lära sig tala svenska var startskottet, berättar Jennifer Salomonsson, som brukar medverka som representant för biblioteket.

På både orterna har grupperna varit välbesökta och fått positiv respons, och många av deltagarna vittnar om den betydelse träffarna haft för dem både socialt och språkligt.

Inför träffarna förbereder biblioteket ett underlag, till exempel en tidningsartikel på enklare svenska eller ett sällskapsspel. Nya ord eller svåra verbböjningar skrivs ner på en whiteboard för att fångas upp och diskuteras.

– När vi startade Bibliocafé tänkte vi lite att det får bli vad det blir, det finns ingen färdig ram utan vi erbjuder bara en yta. Den viktigaste utgångspunkten var att det skulle vara kravlöst, säger Sarah Meier, som tillsammans med Lousia Hatamian ansvarar för Bibliocafé i Ultuna.

Internationella deltagare

Tanken var att sätta igång Bibliocafé i Umeå under vårterminen. På grund av coronapandemin har detta skjutits på framtiden.

– När campusen stängde började vi hålla träffarna online, berättar Jennifer. Och något som är roligt är att studenter som inte längre är här på utbyte nu deltar i språkcaféet igen, men nu från Tyskland, England och Frankrike! Vi kommer säkert att fortsätta digitalt i någon form också i framtiden eftersom det är ett så bra sätt att hålla kontakten på.

– Att övergå till digitala träffar var ett enkelt beslut att ta, håller Sarah med. Behovet av en social mötesplats minskar ju inte i de här tiderna utan blir kanske snarare mer påtagligt för många av de som brukar komma.

Att träffarna nu är digitala innebär också att de är ortsövergripande. Deltagarna är i stor utsträckning internationella studenter men också anställda börjar hitta dit.

– Vi har nog fokuserat mer på studenter och inte jobbat lika hårt för att nå anställda, funderar Jennifer. Nu känner vi att vi behöver det, särskilt doktoranderna.

Utveckla språkförmågan

De flesta som kommer vill förbättra sin svenska, och ibland märker arrangörerna en frustration hos deltagarna. Önskemål om mer formell språkträning märks tydligt och kurser i svenska diskuteras ofta bland deltagarna.

– Många deltagare tyckte i början att det var superbra att bara sitta och prata men nu vill de ta nästa steg, säger Sarah. Men jag vill inte ha rollen som språkpolis. Vi tror att det är viktigt att det här är ett forum där man får möjlighet att träna utan att bli bedömd.

– Några vill ju att man ska rätta uttal men det kan ju inte jag göra – jag bryter ju själv, skrattar Jennifer som är uppvuxen i Schweiz.

Flera av arrangörerna har andra modersmål än svenska, något som de själva tror är värdefullt för deltagarna.

– Det är väldigt positivt att vi kan jämföra mellan alla deltagarnas språk, säger Anita, vars modersmål är italienska. Och många tycker att det är peppande när både modersmålstalare och andraspråkstalare är med – det går att lära sig det här språket även om det från början ser ut som att någon bara blandat konsonanter!

Summary in English

Café and language training

At the Bibliocafé, students and staff meet to talk and socialize. The activity is highly appreciated, giving participants both a social context and an opportunity to practice their Swedish. In the spring, the Bibliocafé has successfully switched physical meetings to Zoom, open to participants from the whole university.

Once a week students and staff meet to talk and socialize. The SLU University Library’s Bibliocafé offers a safe space to practice Swedish outside course requirements and teacher expectations.

“We wanted to provide a social forum for interdisciplinary meetings where it’s possible to still feel that you’ve achieved something, whether it’s practising your Swedish or just meeting up with others, says Anita Boffano, responsible for the Bibliocafé in Alnarp”.

Bibliocafé – a new idea

The Bibliocafé was initially started as a collaboration between the library and the University church at the beginning of the autumn in Ultuna. In Alnarp, the activity started in January.

“The starting point was a study highlighting international students’ need for social context and that they wanted to learn to speak Swedish, says Jennifer Salomonsson, who often participates as a representative of the library”.

In both locations, the groups have been well attended and received positive feedback. Many of the participants testify to the social and linguistic importance of the meetings.

Before the meetings, someone from the library prepares a starting point, for example a newspaper article in easy Swedish or a board game. New words or difficult verb congregations are written down on a whiteboard to be discussed in the group.

“In the beginning, our attitude was that the Bibliocafé will be what it will be. There’s no prepared framework for the sessions – we just provide a meeting ground. The most important thing was that it shouldn’t make demands on the participants, says Sarah Meier, who together with Lousia Hatamian is responsible for the Bibliocafé in Ultuna”.

International participants

The intention was to start the Bibliocafé in Umeå during the spring. Due to the covid-19 pandemic, these plans have been postponed.

“When our campuses closed we went online, Jennifer says. And a funny thing is that students who are no longer in Sweden now participate again, but from Germany, England and France! Somehow we’ll continue in a digital form in the future since it’s such a great way to stay in touch”.

“Switching to digital meetings was an easy decision to make, Sarah agrees. The need for social meeting spaces doesn’t diminish I these times, for many of our participants it is even more prominent”.

The current situation means that the meetings available for everyone regardless of campus. To a large extent, the participants are international students, but more employees are also starting to come.

“We probably focused more on students and didn’t work as hard to reach employees, Jennifer muses. We should probably do that, especially doctoral students”.

Improving language skills

Most participants have a wish to improve their Swedish, and the organizers sense a frustration within the group. Many express a need for formal language training and opportunities for courses in Swedish are often discussed.

“Intially, many participants just wanted to talk but now they want to take the next step, Sarah says. But I don’t want to be a language police. We believe it’s important to have a forum where you can practice without being assessed”.

“Some want you to correct their pronunciation, but how could I do that – I have an accent myself, Jennifer, who grew up in Switzerland, laughs”.

Actually, quite a few of the organizers speak Swedish as a second language. This can often lead to valuable discussions in the group.

“It’s a good thing when we can compare between everyone’s languages, Anita – whose first language is Italian – says. And many find it encouraging to have both people with Swedish as a first and second language present – it means it’s possible to speak this language, even if it feels as if it’s mostly mixed consonants to begin with!”

9 juni 2020 10
SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

Utmärkelse I höstas beslutade rektor att SLU ska ansöka om att erhålla utmärkelsen HR Excellence in Research Award, en certifiering framtagen av den Europeiska kommissionen. Att erhålla utmärkelsen visar bland annat att ett lärosäte är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden för forskares anställningar och vidare karriärutveckling, har en god arbetsmiljö samt löpande strävar efter att utveckla dessa delar. 
24 mars 2021 5

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 6 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan