SLU får beröm för samverkan

Text: Johan Schnürer Publicerad: 25 november 2015
Samverkan med de gröna näringarna alltid varit en viktig och naturlig del av SLU:s verksamhet. Samhället ställer också allt större krav på att lärosätena ska bedriva en aktiv samverkan med det omgivande samhället.

Högskolelagens 2 § säger att: “I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”.

Statsmakterna har bl.a diskuterat om högskolornas basanslag ska konkurrensutsättas med avseende på samverkan, på samma sätt på som för publicering och externa forskningsanslag. Regeringen har därför givit Vinnova i uppdrag att utveckla olika modeller att utvärdera samverkan.

Modellerna har testats genom att utlysa två ansökningsomgångar, Vinnova Pilot 1 och 2, som vardera kan dela ut 60 miljoner kronor. I Vinnova Pilot 1 bedömdes lärosätenas samverkansstrategier och den interna implementeringen av dessa strategier. I Pilot 2 kommer man att titta på vilka samverkansaktiviteter som genomförts och vilket genomslag dessa fått i samhället.

SLU deltog tillsammans med hela 27 andra lärosäten i Vinnova Pilot 1 och vår samverkan fick det högsta betyget 3 på en tre-gradig skala! Detta gav 3,2 miljoner kronor som skall användas för att utveckla samverkansaktiviteter som gagnar hela SLU.

Vinnovas samlade utlåtande var att: ”Lärosätet bedöms beskriva en väl framskriden strategi för och implementering av samverkan. Lärosätet har skickat in ett välskrivet och genomarbetat underlag som visar på en tydlig strategi med höga ambitioner. Strategin bedöms förankrad på högsta nivå och lärosätet avsätter resurser för samverkan. Implementering bedöms tydligt beskriven där samverkanslektorerna utgör ett viktigt verktyg för denna process. Underlaget beskriver också att lärosätet har ett utifrån och in perspektiv och arbetar också med omvärldsanalyser. Vidare lyfts också internationaliseringens samt studenters betydelse för samverkan. Med utgångspunkt i att underlaget beskriver en utveckling av nya sektorer och branschförändringar så reflekterade bedömarna över om inte lärosätet kan höja ambitionen och förnya sin samverkan givet lärosätets goda förutsättningar och samverkanstradition.”

Till Pilot 2 ska vi skicka in 10 exempel på viktiga samverkansaktiviteter som SLU bedömer har fått ett tydligt genomslag i samhället. Vinnova kommer sedan att intervjua de vi samverkat med för att se om de håller med. Med tanke på den sista meningen i utlåtandet så är det viktigt att vi kan visa exempel från både våra traditionella sektorer och sådant som visar förnyelse.

SLU har många medarbetare som gör ett fantastiskt arbete med att utveckla vår forskning och foma genom samverkan med olika externa partners. Nu bör vi också förstärka omvärldssamverkan inom grundutbildningen för att ge våra studenter ännu bättre möjligheter att lyckas på en framtida arbetsmarknad.

Johan Schnürer, vicerektor med ansvar för samverkan.

Summary in English

Praise for SLU’s third-stream activities

Collaboration and cooperation with the land-based sector has always been an important and obvious part of SLU’s activities. Society puts increasingly greater demands on universities to pursue active cooperation with the surrounding society.

According to the Higher Education Act, Chapter 1 Section 2, “the mandate of higher education institutions shall include third stream activities and the provision of information about their activities, as well as ensuring that benefit is derived from their research findings.”

There have been discussions at government level about whether the basic funding for higher education institutions (HEIs) should be exposed to competition when it comes to collaboration, the same way as is done for publishing and external research grants. As a result of these discussions, the Government has given Vinnova the task of developing models for evaluating third-stream activities.

These models have now been tested in two application rounds, Vinnova Pilot 1 and 2, of SEK 60 million each. In Vinnova Pilot 1, assessment focused on collaboration strategies and how these had been implemented at the HEIs. In Pilot 2, the impact of the third-stream activities that have been carried out will be assessed.

Together with 27 other HEIs, SLU took part in Vinnova Pilot 1. Our third-stream activities were rated 3 out of 3! This resulted in SEK 3.2 million which will be used to develop third-stream activities that will benefit the whole of SLU.

The opinion of Vinnova was as follows: ”We believe that the HEI describes a well-advanced strategy for and implementation of collaboration. The HEI has submitted a well-written and detailed supporting document that describes a clear strategy with high ambitions. The strategy is deemed to have support at the highest level, and the university allocates resources for collaboration. The implementation is clearly described, and the senior lecturers/collaboration specialists are an important tool in this process. The document also describes the HEI’s outside-in perspective, as well as the work with business intelligence. The document also highlights the importance of internationalisation and student involvement. As the document describes how new sectors are developing and existing ones are changing, the assessors wonder if it would not be possible for the HEI to scale up its ambitions and find new areas for collaboration, given the HEI's good prospects and tradition of collaborating.”

For Pilot 2, we will submit 10 examples of important third-stream activities that we believe have had a clear impact on society. Vinnova will then interview our collaboration partners to find out if they agree. Given the last sentence in the Vinnova opinion, it is important that we can provide examples both from our more traditional sectors, and from more innovative areas.

SLU has many employees who do a fantastic job developing our research and EMA activities through collaboration with various external partners. We now need to strengthen collaboration in undergraduate education in order to give our students even better changes of succeeding in the labour market of the future.

25 november 2015 1
  1. Kommentar från Åke Hedhammar 7 december 2015:

    Jag vill gärna att SLU i Vinovas Utlysninmg Pilot 2 tar med som exempel den samverkan hundgenetikgruppen upparbetat med såväl djurägaravnämarna som avnämare av komparativ kompetens i forskningssamverkan med ffa UU. Hänvisar i det första til det Forskningsseminarium som Just avhålliits i regi av SKK/Agria och i det senare den utvärdering som genomförts av SLU/UU

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020

Twitter

Något ökade kräftfångster i år https://t.co/fZRGh6wLjq https://t.co/5XUzN051OX @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Snabbguide för skötsel av travhästar https://t.co/BsD38eKlho @_SLU via Twitter 21 dagar sedan
Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden https://t.co/03IEwGgkeK @_SLU via Twitter 21 dagar sedan
Stor ökning av antalet antagna till SLU https://t.co/qdB2B3TfiZ @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Deltagare till forskningsprojekt om fyrhjulingar söks https://t.co/hwrdwuHbvJ @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Torka och höga temperaturer minskade skogens tillväxt i stora delar av landet. Det visar analys av satellitdata och… https://t.co/48o1KevPLM @_SLU via Twitter 1 månad sedan