Det stora tågtestet

Text: Daniel Albertsson Publicerad: 12 september 2017
Jag har varit anställd på SLU i drygt tre år, och jobbar på biblioteket med inköp och administration av universitets e-tidskrifter och databaser. Sedan dag ett har jag avstått från inrikes flyg, vilket har fungerat utmärkt. Förra året började jag fundera på om det faktiskt skulle vara möjligt att även skippa flygresor i Europa?

Daniel Albertssons alldeles egen selfie.

Första gången tog jag tåget ner på kontinenten för en veckas jobb i Wageningen, Nederländerna. Ett Erasmusstipendium stod för notan, och pengarna som var öronmärkta för resekostnader täckte nätt och jämnt priset för den rälsbundna transporten. Det hela gav mersmak, och ett par månader senare gick min chef med på att skicka mig tågledes till en konferens i Trondheim. Båda resorna kändes fullt rimliga eftersom de kunde genomföras under en (lång) dag och prislappen var bara marginellt högre än flyget.

Vid årsskiftet 2016/2017 skrev ett stort antal forskare, doktorander och professorer ett förslag till skärpta miljömål och strategier för minskad miljöpåverkan vid SLU. Eftersom det hela låg i linje med mina egna åsikter så blev det en stark inspiration till att fortsätta min flygvägran. Jag skulle nämligen på en konferens i Harrogate, norra England på vårkanten.

Först kändes det som lite väl långt bort för att tåget skulle vara ett alternativ, motsvarande flyg skulle givetvis gå avsevärt snabbare, och vara billigare. Men jag drev frågan och fick efter lite diskussion med min chef grönt ljus. Chefen tyckte att det låg bra i tiden; hela SLU hade precis blivit miljöcertifierat. Den stora utmaningen var och är att minska koldioxidutsläppen för tjänsteresor, och det skulle vara intressant att ta reda på om det var möjligt och rimligt att göra längre tjänsteresor i Europa med tåg?

Sju tåg

Redan vid planeringsstadiet stötte resan på patrull! Det blev väldigt snabbt uppenbart att det inte fanns några nattåg på sträckorna som jag skulle färdas på. Det underlättar såklart att jag jobbar i Alnarp, och således har kontinenten en bro bort. Trots det skulle resan, enkel väg, innebära 20 timmar effektiv restid, uppdelat på sju olika tåg. (Som jämförelse skulle flyget också behöva kompletteras med två tåg, och den resan skulle ta drygt fem-sex timmar, plus väntetid på flygplats).

Nästa motgång blev SLU:s upphandlade resebyrå. De vet hur flyg och hotell fungerar; att bistå någon som ville åka tåg genom Europa fanns nog inte i arbetsbeskrivningen. Till deras förtjänst försökte de, men kunde bara (av oklar anledning) erbjuda resor till ockerpriser. Det slutade med att jag bokade allting själv, till ungefär hälften av kostnaden som resebyrån erbjöd. En tidig aprildag bar det av med följande rutt: Malmö-Köpenhamn-Hamburg-Köln-Bryssel-London-Harrogate.

Avbrott

Foto: Daniel Albertsson

Det kräver en viss planering för att kunna jobba effektivt på tåg. Inte ens i Sverige går det att fullt ut lita på att en pålitlig internetuppkoppling finns tillhands under en hel resa. På en resa genom flera länder, med ett antal olika tågbolag, räknade jag kallt med att internet skulle vara mer undantag än regel. Det betydde att mycket tid ägnades åt läsning av diverse artiklar och rapporter, samt att förbereda lite möten inför konferensen. Men det blev även en hel del mailskrivande (som vilken annan arbetsdag som helst). Om det inte fanns WiFi eller 3/4G på tåget så var det alltid tillgängligt när tåget rullade in på någon station. Då kunde mailkorgen uppdateras, skrivna mail skickades iväg och nya mottas.

Jag befarade att alla tågbyten skulle bli enerverande, men de blev istället välkomna avbrott. På det stora hela flöt resan på bra, och det kändes aldrig stressigt. Jag missade anknytningen i Bryssel men DeutscheBahn har en stark kompensationspolicy och flyttade upp mig i första klass på nästa tåg. Jag fick således sitta i en fåtöljliknande stol och äta varm, god, mat medan Engelska kanalens vatten fanns över mig. Det finns sämre sätt att spendera en halvtimme i en tunnel.

Överlag blev det en väldigt stillsam och behaglig resa, tur och retur. Jag har alltid haft lätt för att arbeta på tåg, och under en sådan här lång resa hann det bli många effektiva arbetstimmar.

Rimliga avstånd

Men är det möjligt och rimligt att göra såhär långa tjänsteresor med tåg? Kanske, är nog det ärliga svaret. I min värld så är det allra största hindret för framtida Europaresor bristen på nattåg. Allt skulle underlättas avsevärt om de längre sträckorna kunde betas av nattetid. Däremot så är flera Europeiska huvudstäder inom rimligt tidsavstånd – främst Oslo, Köpenhamn, Berlin, Amsterdam och Bryssel. Jag åker stundtals från Alnarp till Umeå, och det är en mer omständlig tågresa.

Den rent ekonomiska kostnaden kan ju definitivt ifrågasättas. Inom överskådlig framtid kommer flyg alltid varit billigare. Däremot så har SLU ett uttalat mål att minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor, och det kommer aldrig lyckas om inte flygandet minskar. Det mer hållbara alternativet kommer sannolikt kosta mer i rena pengar och ören.

För mig fungerade det här alldeles utmärkt på alla tänkbara sätt och jag har för avsikt att nyttja tåg för framtida resor, eller inte resa alls. Jag vet att det inte är ett alternativ för alla, men förhoppningsvis kan det fungera för några.

 

Summary in English

The train test

I have worked at the SLU library for over three years. My tasks are purchasing and administration of the university’s e-journals and databases. In my job, I have never flown domestically, which has worked out fine. Last year, I started wondering if it would even be possible to not fly in Europe.

The first time, I took the train down to the Continent to work a week in Wageningen, the Netherlands. An Erasmus scholarship paid for the trip, and the money meant for travel costs just about covered the cost of a train ticket. I wanted to try again, and a few months later, my manager agreed to me going by train to a conference in Trondheim. Both trips felt completely reasonable since they could be done in one (long) day and the price was just marginally higher than flying.

At the turn of the year 2016/2017, a large number of researchers, doctoral students and professors submitted a proposal to clarify SLU’s environmental objectives and strategies in order to reduce our environmental impact. Since I agreed with them, this was a big inspiration to continue to not fly. You see, I was going to a conference in Harrogate, northern England, in the spring.

At first, I thought it was a bit too far away for the train to be a viable option. Flying would be much quicker and cheaper. But I made my case and, after some discussion, got the green light from my manager who thought that it was a topical issue – SLU had just recently been environmentally certified, after all. The challenge was and is to reduce carbon dioxide emissions from business trips, and it would be interesting to find out whether it would be possible to take longer business trips in Europe by train.

Seven trains

There was trouble from the beginning. It became apparent very quickly that there were no night trains going the distances I needed to go. Of course, the fact that I work in Alnarp makes it easier since the Continent is just a bridge away. Despite this, the (one-way) trip would take 20 hours travel time, divided into seven trains. (As a comparison, flying would also require taking two trains, and that trip would take 5–6 hours, plus the time spent waiting at the airport).

The next setback was SLU’s procured travel agency. They know planes and hotels – helping someone take the train through Europe is probably not part of their work description. To their credit, they tried, but could only (for some reason) offer very expensive trips. In the end, I booked everything myself, for about half of the cost compared to the agency’s. One early day in April, I took the following route: Malmö–Copenhagen–Hamburg–Cologne–Brussels–London–Harrogate.

It takes some planning to be able to work efficiently on a train. Not even in Sweden can you rely on there being a safe internet connection during an entire trip. On a trip through several countries, with different railway companies, I deduced that having internet would be an exception, not a rule. This meant that a lot of my time was spent reading various articles and reports, as well as preparing some meetings before the conference. But I also wrote a lot of emails (like I would at the office). If the train didn’t have wifi or 3/4G, it always became available when the train arrived at a station. Then I could update my inbox, send written emails and receive new ones.

I feared that changing trains would be trying, but instead, it became a welcome break. As a whole, the trip went well, and I never felt stressed. I missed my connection in Brussels, but Deutsche Bahn have a great compensation policy that allowed me to move up to first class on the next train. Consequently, I got to sit in a comfortable chair and eat hot, good food while travelling under the English Channel. There are worse ways of spending half an hour in a tunnel.

All in all, it was a very quiet and comfortable trip, there and back. I have always found it easy to work on trains, and during such a long trip, there were many efficient working hours.

Reasonable distances

Is it possible and reasonable to make such long business trips by train? The honest answer is probably “perhaps”. In my world, the biggest obstacle for future trips in Europe is the lack of night trains. Everything would be so much easier if the longer distances could be covered at night. However, several European capitals are within a reasonable distance: primarily Oslo, Copenhagen, Berlin, Amsterdam and Brussels. Occasionally, I travel from Alnarp to Umeå, which involves a lengthier train ride.

The pure financial cost can definitely be questioned. In the foreseeable future, flying will always be cheaper. However, one of SLU’s environmental objectives is to reduce carbon dioxide emissions from business trips, and that will never be met unless people fly less. The more sustainable option will most likely cost more money.

For me, this thinking worked out in all ways imaginable, and I intend to travel by train on future trips, or abstain from travelling at all. I realise that is not an option for everyone, but hopefully, it will work for some.

12 september 2017 28 5
 1. Kommentar från Annika Borg 13 september 2017:

  Vad intressant att läsa! Bra jobbat av er på biblioteket. Men lite oroande och tråkigt att höra att resebyrån inte kunde hantera tågbokningar av den kalibern!

 2. Kommentar från Anna M Johansson 20 september 2017:

  Intressant att läsa. Jag håller själv på att fundera på om jag ska ta tåg istället för flyg till ett möte i Tyskland senare i höst

 3. Kommentar från Hallvard Wie 21 september 2017:

  Jag ser fram emot nästa reportage från resan till en konferens i USA eller Australien 🙂

  • Kommentar från Daniel 21 september 2017:

   Den här sommaren har jag lärt mig att segla. Syftet var inte att använda den färdigheten i tjänsten, men det kanske finns oanade möjligheter.

 4. Kommentar från Dan Bergström 24 september 2017:

  Inspirerande reportage!

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 16 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 17 dagar sedan