Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer
Cecilia di Bernardi i fält. Foto: Roberto Lo Monaco

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Text: Anna Lundmark Publicerad: 9 september 2019
När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.

Det är en vacker film Cecilia di Bernardi och hennes pojkvän Roberto Lo Monaco gjort om fjällrävar. Den handlar om bergen, fjällrävarna och fältarbetet där väntan spelar en stor roll. I den poetiska inledningen beskrivs ljuset:

Det skiftande ljuset gör att utsikten förändras varje timma
Det är ett särskilt slags ljus
Ibland apokalyptiskt
Ibland mycket skört.

Ljus och perspektiv

– Min mamma gör tv-dokumentärer och har pratat med mig om ljusets betydelse sedan jag var liten, berättar Cecilia Di Bernardi.

Ljuset, inramningen och perspektivet är tre saker som Cecilia arbetar mycket med.

– Om jag ska filma ur fjällrävens perspektiv måste jag ner på marken. Om jag filmar någon som står och spanar på ett djur måste jag stå där han står, bakom samma gren, säger hon.
Hon började filma på allvar när hon skrev ett studentarbete om capuchin-apor i Sydamerika. Då filmade hon aporna, fåglarna och andra vilda djur.

– Jag upptäckte att jag tyckte om att berätta en historia med hjälp av kameran.

När det var dags att skriva en masteruppsats åkte hon till Dovrefjäll i Norge för att studera fjällrävar. Och det blev Cecilias och Robertos första dokumentär. Cecilia filmade och skrev texten. Roberto filmade, klippte och sålde in filmen till italiensk TV. Sammanlagt har det blivit fem dokumentärer – alla handlar om forskning inom biologi.

– Men det svåraste jag har filmat hittills var järpen. Jag hjälper min kollega Gunnar Jansson att göra en film om inventering av järpar men jag trodde ett tag att jag skulle få ge upp.
Att järpen var så svår att fånga på film beror på att den tycker om att springa runt i undervegetationen. Och när det är mycket grenar och blad i vägen är det svårt att fokusera fågeln. Men genom att fokusera om och fokusera om lyckades hon till slut få en verkligt skarp sekvens.

– Det är jag verkligen stolt över, säger hon.

Skildra forskningen

Cecilias doktorandarbete handlar om varg. Hon ska utveckla en molekylär metod för att analysera vargens spillning i jakt på DNA från dess byten. I stora drag är vargens diet känd – den kan ta allt från möss och små däggdjur till älgar. Men Cecilias avhandling ger mer ingående kunskap, till exempel vad vargen föredrar när den har mycket att välja på.

Vi har pratat om att filma varg. Det är ett väldigt hett ämne och då är det extra viktigt att skildra forskningen.

– Jag vill ta med människor som inte är forskare på en dag i fält, säger Cecilia.

Hon uppmuntrar definitivt andra doktorander att använda film när de kommunicerar sin forskning.

– Det är ett bra sätt att berätta om ditt dagliga liv som doktorand. Sätt upp en kamera framför dig när du arbetar i fält, prata om vad du gör och vad du har sett. När du är ute i fält är du väldigt fokuserad och inspirerad. Det är inte alltid lätt att komma ihåg den känslan när du sitter vid datorn och skriver.

Fakta

Se filmen

Om du vill se dokumentären om fjällrävar så finns den på italiensk TV, dock utan undertexter. Man måste registrera sig, det är gratis men lite krångligt när man inte kan italienska.

Men filmen är vacker och värd att se även utan att förstå språket.

 

Summary in English

The doctoral student who uses poetic films to reach out

When Cecilia Di Bernardi’s documentary on arctic foxes had been broadcasted on Italian television, she was contacted by a young boy. He had been so inspired by the film that he chose the arctic fox as the subject for a school assignment. Maybe it was the first time his classmates heard about this northern animal. “It was fantastic, exactly what we wanted to achieve with the documentary,” says Cecilia, who is now a doctoral student at an SLU research station in Grimsö.

Cecilia Di Bernardi and her boyfriend Roberto Lo Monaco have made a beautiful film about arctic foxes. It focuses on mountains, arctic foxes and fieldwork, where waiting is an important part. In the film’s poetic introduction, light is described:

And the changing light makes the scenery look different every hour
It is a particular kind of light
Sometimes apocalyptic, sometimes extremely delicate.

Light and perspective

“My mother works as a director and makes TV documentaries. She has talked to me about the importance of light since I was a kid,” says Cecilia.

Light, framing and perspective are three things that Cecilia works a lot with.

“If I want to film from the arctic fox’s perspective, I have to get down on the ground,” she says.

She started filming seriously when she started her Bachelor’s thesis on capuchin monkeys in South America. There, she filmed monkeys, birds and other wild animals.

“I discovered that I liked to tell stories with my camera,” she says.

When it was time to write a Master’s thesis, she went to Dovrefjäll in Norway to study arctic fox ecology. This led to Cecilia’s and Roberto’s first documentary; Cecilia filmed and wrote the text, and Roberto filmed, edited the video and sold the film to Italian TV. In total, they have made five documentaries as a team – all of them about biological research.

“But the hardest thing I have filmed so far was the hazel grouse. I helped my colleague Gunnar Jansson make a film about hazel grouse monitoring. For a while, I was worried that I had to give up.”

The hazel grouse was difficult to catch on film because it likes to run around in the undergrowth. All the branches and leaves make it difficult to focus on the bird. But by re-focusing and re-focusing again, Cecilia eventually managed to get a really sharp sequence.

“I'm really proud of that,” she says.

Portraying research

Her doctoral thesis is about wolf predation ecology. She is developing a molecular method for analyzing wolf scats and detecting DNA from its prey species. Broadly speaking, the wolf’s diet is known –it can take anything from small mammals to moose. But Cecilia’s thesis provides more in-depth knowledge, such as what the wolf prefers when it has a lot of prey to choose from.

We have talked about filming wolf. It is a very hot topic and it is particularly important to describe the research.

“I want to show people who are not researchers what it’s like working in the field,” says Cecilia.

She definitely encourages other doctoral students to use filming when communicating their research.

“It is a good way of documenting your daily life as a doctoral student. Set up a camera in front of you while working in the field, talk about what you are doing and what you have seen. When you are out in the field, you are very focused and inspired. It is not always easy to remember that feeling while sitting at the computer and writing.”

9 september 2019 10

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan