Ett år som rektor
Blandad kompott. Foto: Jenny Svennås-Gillner, Mikael Jansson, Mark Harris, Mårten Granert-Gärdfeld, Mårten Svensson.

Ett år som rektor

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 15 september 2020
”Roligt, fantastiskt lärorikt, det har tagit mycket tid och har varit utmanande att gå in och leda i en pandemi efter bara sju månader som rektor”. Mia Knutson Wedel reflekterar över ett spännande och engagerande år.

– Min man sa vid en familjemiddag nyligen – ”Mia, du har ju betydligt mer användbar kunskap nuförtiden!”. Ja, tänkte jag, arbete på SLU ger ju faktiskt mycket kunskap som omgivningen och samhället tycker är viktig och är intresserade av.

Maria Knutson Wedel. Foto: Jenny Svennås Gillner

Och den kunskapen har stor bredd. SLU håller på med olika djur och verksamheter och står för en verklighet många inte är bekanta med. Det är en lerig gårdsplan i november, vilda djur, skogsbruk, torskbeståndet eller högteknologisk spetsforskning på molekylär nivå. Mia har under året upptäckt att det, som hon uttrycker det, finns en slags godhet inom SLU, man är på SLU för att man bryr sig. Och både bredden och allt gott som görs tycker hon ska synas och höras.

– Jag är något av en ”hemsidesjunkie” och kollar gärna var vi syns i media och kan konstatera att vissa områden hörs och syns mer och andra mindre, sett utifrån. Vi har kanske inte strösslat med kommunikationskraft riktigt jämnt över hela SLU?

Ledarskap i en geografiskt spridd organisation

Att SLU är spritt över hela landet har gjort ledarskapet både lättare och svårare än vad vår rektor trodde.

– Jag har lärt känna en decentraliserad organisation där man är van att ta och tar stort ansvar lokalt för kvaliteten i arbetet, vilket gör det lättare. Men samtidigt kan jag känna viss frustration över att vi inte är tillräckligt tajta – goda exempel har svårt att nå utanför den ort där de skapas. Där har jag dock känt mycket glädje över de prefektmöten vi haft – jag ser att det händer där. Jag ser också att dekanerna i många frågor lyssnar av med varandra hur olika beslut kan landa olika på de olika orterna, en beredskap att få det att fungera över geografiska avstånd.

Nödvändiga möten och forum för samverkan finns, men ett möte fattas.

– Vi har arbetat med att utveckla ledningsrådets arbete och jag tror att vi alla har uppskattat det. Linje och matris möts där. Prefektmötet är ett bra forum och jag vill fortsätta utveckla det, rektors beslutsmöte är nu varannan vecka med möjlighet att stämma av ärenden i beredning direkt efteråt. Jag har också valt att slå ihop ansvaret för samverkan och miljöanalys i en roll; samverkan med andra myndigheter är också samverkan. Trots att jag egentligen vill minska tiden för möten så saknar jag faktiskt ett möte; ett stort chefsmöte där både administrationens och institutionernas chefer möts och pratar om hur vi leder SLU ihop. Det kan skapa en större förståelse för hela verksamheten.

Resan – se så mycket som möjligt av SLU i Sverige. Hur har det gått?

– För att leda behöver jag få tillbringa tid på alla platser och hoppas kunna säga mer om vad det innebär att vara på de olika orterna om ett år. Innan corona hindrade resandet hann jag med att besöka de stora orterna, Lysekil och några försöksanläggningar. Det finns en stor karta uppsatt på ledningskansliet med nålar som visar besökare alla våra orter och var jag har varit. Allt för att ständigt ha helheten i åtanke.

Mia har i stället uppdaterat sig via SLU:s hemsida och i media om vad som händer på olika orter och vad våra forskare presenterar.

– Nu längtar jag efter att smittspridningsläget ska bli sådant att jag fritt kan resa runt utan att riskera föra med smitta eller bli smittad. Jag vill också gärna rida med hippologerna!

SLU:s representation i olika regioner

En ny strategi för SLU är på gång och genom det arbetet har rektor börjat lära känna, som hon säger det, ”SLU:s själ”.

– Jag ser att många idéer strålar samman bottom-up och top-down där jag ser att vår tid är nu. Våra frågor är viktiga för framtiden och samstämmigheten är stor i vart vi kan ta oss och vilka möjligheter vi sitter på. Vi har en enorm kunskapsbas inom nyckelfrågorna för en hållbar framtid. Och många SLU:are som vill göra oss ännu bättre. Budgeten för nya Horisont Europa berör också direkt SLU:s frågor så det kan finnas finansiering. Det kommer också finnas möjligheter där vi kan samarbeta med andra, som är experter på digital utveckling, i områden där vi är experter på själva domänen eller ämnet.

Mia konstaterar att företag och organisationer som kontaktar SLU i en region blir glada över alla möjligheter till samarbete som öppnar sig när de förstår vad de övriga orterna kan bidra med.

– Vi har till exempel gått igenom uppdrags- och samarbetsavtalen med några myndigheter under året och då sett att vi kan få bredare uppdrag i framtiden genom att vi visar på vilken kompetens vi har på fler orter och att vi kan klara att knyta ihop dem. Utvärderingen av framtidsplattformarna påpekade också att de var ett sätt att nå grupperingar över hela landet om man fick kontakt i en del av landet – och att det har stor potential.

Mångfalden inom SLU

Viktig är utmaningen i att öka mångfalden.

– Jag vet att det är ett långsiktigt arbete och vi måste visa stort tålamod om vi ska få till förändring. Det handlar inte bara om att nå nya grupper i rekryteringen utan också om att se om vi har traditionella arbetssätt som kanske upplevs vara exkluderande. Vi måste vara beredda att förändra synen på dem och att finna nya sätt.

Mia reflekterar kring vår tradition att hitta på nya egna namn på studenter. Det har sitt ursprung i att vi historiskt sett såg att studenter från alla samhällsklasser; adliga såväl som fattiga skulle vara lika inför studierna, de fick ett namn för att någon inte skulle behöva ”nia”.

– Det är coolt att vi var först med att signalera att studenterna skulle vara lika inför studierna.

Idag behöver vi hitta goda exempel på hur vi arbetar med en annan sorts mångfald.

– I det nya Jämställdhet och lika villkorsrådet (JLV) ser jag många bra idéer och exempel som nu blir till aktiviteter i den kommande strategin. Exempel är hur man jobbar med yrkesroller och med vad som skaver; bastubad, nomineringar etc., unga och gamla, födda i Sverige och födda i annat land. Vi ska också lyssna på andra som har lyckats bra. Till exempel Malmö universitet som arrangerade en av dagarna i höstens utbildningskonferens med temat breddad rekrytering och deltagande.

Rekrytering till SLU:s utbildningar

SLU fick, liksom alla lärosäten i Sverige, ett ökat söktryck pga. coronasituationen. Även det internationella söktrycket har ökat.

– Det är mycket glädjande! Men ett smolk i den bägaren är tyvärr att vi trots detta ändå inte lyckades med det som var ett av de allra viktigaste målen – att många fler unga sökte till de utbildningar som framtiden har sådant enormt behov av, som är några av våra främsta adelsmärken, som det pågår ett energiskt kvalitetsarbete med; agronom- och jägmästarprogrammen. Det är oerhört bekymmersamt och jag hoppas verkligen att beslutet om att ge dessa examina via Bolognamodellen med 3+2 från och med nästa år ger en rejäl vändning.

Ett annat orosmoment är att även om vi lyckas öka söktrycket, har SLU inte finansiering för att ta emot fler sökande.

– Det är en svår fråga, vi har idag bara medel och ett uppdrag från departementet på 4000 studenter och vi går över det i år. Det finns ännu inga tecken på att departementet kommer att göra en stor förändring i det uppdraget, de nya platser vi fått i och med corona ger tyvärr bara en marginell ökning sett ur ett fördubblingsperspektiv. Det finns till exempel ett stort behov av veterinärer och djursjukskötare, men det fungerar inte att bara ta emot fler även om behovet är stort. Det är dyra utbildningar och ett ekosystem där omfattning av forskning, utbildning och tillgång till infrastruktur hänger ihop.

SLU och coronakrisen

Mia tar fasta på ordspråket ”Man ska inte slösa bort en bra kris” och säger att vi har lärt oss mycket.

– Vi har blivit bättre på att mötas när alla är på länk – då behöver geografiska avstånd inte betyda så mycket. Jag har jobbat från både Uppsala och Göteborg.

Nu handlar det om att hantera höstterminen, att ta emot studenterna, att inte få smittspridning och att komma in i en slags ”halvnormalitet”.

– Vi behöver snabbt vara förberedda på nya situationer. I tiden med pandemin har allt ställs på sin spets och i en tid med en kris är det oerhört viktigt med information och kommunikation, jag har lagt mycket tid på det. När kommunikationen fungerat väl är det ofta så att vi hjälpts åt, så jag hoppas många kollar in coronainformationen på hemsidan, diskuterar chefsmailen, meddelar chef, lärare och programstudierektor om eventuella sjukdomsfall och att de hör av sig till coronagruppen om de har information eller frågor.

Summary in English

One year as vice-chancellor

“Fun, amazingly instructive, time-consuming and quite a challenge to lead during a pandemic after only seven months as vice-chancellor.” Mia Knutson Wedel reflects on an exciting and engaging year. 

“At a recent family dinner, my husband said: ‘Mia, you have so much more useful knowledge these days’. ‘Yes’, I thought to myself, working at SLU means you get to know about things that society and those around you find important and interesting.”

And it is knowledge with considerable breadth. SLU represents a reality unfamiliar to a lot of people. A muddy farmyard in November, wild animals, forestry, cod stocks or high-tech cutting-edge research at the molecular level. Mia explains that during the year, she has discovered what she calls ‘a kind of goodness’ within SLU – people are here because they care. And she believes all the good we do, and the breadth of it, should be seen and heard.

“I’m something of a web junkie and like looking for mentions of SLU, and it’s obvious that from an outside perspective, some areas are seen and heard more than others. Perhaps we need to distribute communication efforts more evenly, sprinkle them all over SLU?”

Leading a geographically distributed organisation

The fact that SLU is a geographically distributed organisation means leading it is both easier and harder than she had imagined.

“I’ve gotten to know a decentralised organisation where people are used to taking, and take, great responsibility locally for the quality of their work. This makes it easier. At the same time, I feel somewhat frustrated that we aren’t tight enough as a team – good examples rarely make it outside where they were created. However, the meetings with heads of department have been very positive, I can see things happening there. I’ve also noticed that the deans will often check with each other how a decision may impact the different sites, a preparedness to make things work despite the geographical distance.”

There are meetings and forums for collaboration, but one is missing. 

“We’ve been working on developing the vice-chancellor's management group, something I think everyone has appreciated. This is where the line and matrix parts of our organisation meet. The heads of department meetings are a good forum and something I want to develop, the vice-chancellor’s decision meetings now take place every two weeks with the possibility to compare notes on cases being prepared immediately after the meeting. I’ve opted to combine the responsibility for collaboration and environmental monitoring and assessment in one role; collaborating with other public authorities is also collaboration. Although ideally I would like to reduce the amount of time spent in meetings, there is one meeting I would like to see – a big managers’ meeting where all the managers from the university administration and the departments meet to discuss how to lead SLU together. I think that would create a better understanding for SLU as a whole.”

The trip – seeing as much as possible of SLU in Sweden

How much of SLU have you seen so far?

“To lead, I need to spend time at all our sites and in another year from now, I hope to be able to say what it’s like at more of them. Before the coronavirus put an end to travel, I managed to visit our main campuses, Lysekil and some of the experimental facilities. At the Vice-Chancellor's Office, we have a huge map with pins showing visitors all our sites and which ones I’ve visited. We always need to keep the whole in mind.”

Instead of travelling, Mia has turned to media and the SLU web to keep herself up-to-date on what’s happening where and what findings our researchers are presenting.

“Now, I’m just waiting for the corona situation to be such that I can travel freely without the risk of being infected or infecting someone. I’m also looking forward to a trip on horseback with our equine scientists!”

SLU representation in different regions

A new SLU strategy is on its way, and through working on this our vice-chancellor has, as she puts it, ‘started to get to know the soul of SLU’.

“I can see that many ideas converge bottom-up and top-down and that our time is now. Our subject fields are important for the future, and there is great consensus regarding where we can go and what our options are. We possess a huge knowledge base on key issues for a sustainable future. And a lot of us want to improve SLU even more. The budget for the new Horizon Europe framework programme also directly touches on SLU issues, so funding may be available. There will also be opportunities for collaboration with others who are experts at digital development, in areas where we are the subject or domain matter experts.”

Mia notes that companies and organisations who contact SLU in one region are happy to see all the opportunities for cooperation that open up once they see what SLU in other parts of the country can contribute.

“To mention one example, we have reviewed our agreements on cooperation and commissioned work with some public authorities during the year and seen that by showing the competence and skills we have in other locations, and how we can combine them, we can expect broader assignments in the future. The evaluation of the Future platforms showed that by making contact in one part of the country, you could reach audiences all over the country, and there is huge potential in that.”

Diversity at SLU

Increasing diversity is an important challenge.

“I know this is a long-term effort, and we need to be very patient to bring about change. It’s not only about recruiting from new groups of students, we also need to look into whether we have traditional ways of working that may be seen as excluding. We must be prepared to change our view of them and find new ways of working.”

Mia reflects on our tradition of making up new proper names for students. This practice has its origin in the desire that students from all levels of society, nobility and the poor, should be equal. They were given names so no-one would have to address them by their title.

“It’s pretty cool that we were the first to signal that all students should be equal when it came to studies.”

Today, we need to find good examples of how to work with a different kind of diversity.

“In the new Equal Opportunities and Gender Equality Council, I see a lot of good ideas and examples that will now become measures in the new strategy. For example how to work with professional roles and with less than optimal practices; sauna sessions, nominations etc., young and old, born in Sweden or another country. We must also listen to those who have done well. Like Malmö University, who hosted a day on widening participation at this year’s education conference.“

Recruiting to SLU programmes and courses

Like all higher education institutions in Sweden, SLU this year saw an increased number of applicants per place due to the coronavirus. The number of international students applying also went up.

“I’m really happy about this! However, a fly in the ointment is that despite this, we didn’t succeed in reaching one of our most important targets; increasing the number of young people applying for programmes where there will be a huge demand for graduates in the future, programmes that are our hallmark and where we are working hard on improving quality – the programmes in agricultural science and forest science. I find this very troubling and hope that the decision to redesign these programmes according to the Bologna model with 3+2 years as of next year will be a turning point.”

Another concern is that even if the number of applicants goes up, we don’t have the financial resources to admit more students.

“This is a difficult question. Today, we only have the funds needed to reach the funding agreement targets of 4,000 students; we’ll exceed that figure this year.” There are as yet no signs that the ministry will change these targets and, unfortunately, the new targets we have been assigned due to the coronavirus only allow a marginal increase seen from a doubling perspective. There is a huge demand for vets and animal nurses, but that doesn’t mean we can just admit more students. These are expensive programmes that constitute an ecosystem of research, teaching and access to infrastructure.”

SLU and the coronavirus

Mia believes you should never ‘waste a good crisis’ and says we have learnt a lot.

“We’ve become so much better at meeting now that all meetings are online, geographical distance doesn’t matter. I’ve been working from Uppsala and Gothenburg.”

Right now it’s about managing the autumn semester, receiving students, not spreading the virus and attaining some kind of ‘almost normal’.

“We must be prepared to react quickly if the situation changes. The pandemic has brought everything to a head and in times of crisis, information and communication are so important, I’ve spent a lot of time on this. When communication works well, it’s often because everyone chips in, and I hope a lot of you will check out the corona information on the staff web, discuss the emails to managers, inform your manager, teacher and programme director of studies of any Covid-19 cases and that they get in touch with the corona group if there are information to share or any questions.”

15 september 2020 7
Ny led-belysning i Lövstaladugården

Ny led-belysning i Lövstaladugården

Varde ljus Försämrad arbetsmiljö och höga underhållskostnader är några av orsakerna till att lysrörsbelysningen nu byts ut till led-belysning i koladugården på Lövsta forskningscentrum. Installationen blir klar i början av november. Led-belysning har lägre energiåtgång och längre brinntid jämfört med lysrör. Korna tycker om ljus men vill ha mörkare på natten för att trivas och få en bra produktion. Det visar SLU:s egen forskning.
26 oktober 2020 1

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 2 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 2 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 2 månad sedan