Förbättra bibliotekets tjänster

Text: Jannie Teinler Publicerad: 15 september 2020
Hur ofta är du på SLU-biblioteket egentligen? Om du är anställd vid SLU är det troligt att det händer rätt sällan. Men hur ofta använder du bibliotekets tjänster och system? Förmodligen är det oftare än du tror. För att enkelt komma i kontakt med olika typer av användare har biblioteket startat en panel med anställda och studenter.

SLU-biblioteket arbetar sedan flera år för att på ett medvetet sätt ta tillvara användarnas perspektiv. Mycket av detta arbete utgår från användarcentrerad design av tjänster och system, så kallad UX (User Experience). En arbetsgrupp bestående av bibliotekarierna Ingela Wahlgren, Kitte Dahrén och Sarah Meier ansvarar för att utveckla arbetsmetoderna.

– UX är en uppsättning metoder som gör det möjligt att se och testa sin verksamhet utifrån användarnas perspektiv, berättar Kitte. Hela biblioteket arbetar med detta som utgångspunkt, och vår uppgift är att ge stöd till våra kollegor.

– Målet är förstås att bibliotekets tjänster och system ska svara mot de behov som våra målgrupper har, alltså forskare, studenter och övriga anställda, säger Ingela.

Användarpanel för rekrytering

För att lättare kunna komma i kontakt med användare har de tre startat en användarpanel med studenter, lärare, forskare och andra anställda. Från panelen hoppas man kunna rekrytera personer för att undersöka hur bibliotekets tjänster och system fungerar. Det kan handla om allt från hur användare hittar och förstår bibliotekets webbplats till hur inmatningen i publikationsdatabasen SLUpub fungerar.

Gruppen är tydlig med att de föredrar intervjuer, fokusgrupper och explorativa metoder framför enkäter, även om sådana också kan förekomma.

– Angreppssättet varierar förstås beroende på vad som ska testas, säger Kitte. Ibland handlar det inte heller om system eller digitala verktyg, utan kanske om hur människor använder den fysiska biblioteksmiljön.

Panelen har nu funnits i ungefär ett år, men nya deltagare behövs alltid.

– Det här arbetssättet bygger ju på att de som använder biblioteket på olika sätt deltar, säger Ingela. Och vi hoppas förstås att fler vill ansluta sig till panelen!

De tre lyfter särskilt upp vikten av att säkerställa bred representation, inte minst ur tillgänglighetsperspektiv.

– Vi vill arbeta aktivt för att personer som inte tillhör normen på olika sätt också finns med i panelen, eftersom det är viktigt att det vi gör är användbart för alla, säger Kitte.

Stöd för innovation

En viktig aspekt av att ha nära kontakt med användarna är också möjligheten att ligga steget före för att kunna utveckla verksamheten i den riktning som stöttar universitetet bäst.

– Om vi ska fortsätta vara relevanta måste vi också upptäcka och hantera de behov som finns i verksamheten, säger Ingela.

– Ja, fyller Kitte i, på så vis kan den här typen av undersökningar också vara ett stöd för biblioteket att prioritera på ett sätt som gynnar hela organisationen. Ur vårt perspektiv är användarnas upplevelse grunden för hur verksamheten bör utvecklas.

Ett exempel på ett kommande projekt där användarpanelen kommer att användas är när biblioteket i höst ska börja ta fram en ny teknisk lösning för hur SLU-publikationer visas. I det arbetet kommer deltagare från panelen kunna bidra med viktiga perspektiv för att säkerställa att systemet möter användarnas behov. Kanske är du en av dem? Gå med i panelen!

Fakta

Gå med i bibliotekets användarpanel

Är du intresserad av att bidra med ditt perspektiv? Om du anmäler dig till användarpanelen kontaktas du några gånger per år med förfrågan om att delta i en undersökning, men förbinder dig inte att delta. Inget särskilt intresse för bibliotek eller biblioteksfrågor krävs.

Läs mer om panelen och anmäl dig här.
Du kan alltid kontakta biblioteket med dina synpunkter på biblioteket@slu.se.

 

Summary in English

Improve the library’s services!

How often are you at the SLU University Library? If you are an employee at SLU, chances are that it rarely happens. But how often do you use the library’s services and systems? Probably more often than you are aware. As a means to get in touch with different types of users in an effective way, the library has set up a panel consisting of employees and students.

Consciously taking advantage of the users’ perspective has been a focus of the SLU University Library for several years. This is done through user-centred design of services and system, often referred to as UX (User Experience). Librarians Kitte Dahrén, Ingela Wahlgren and Sarah Meier are responsible for developing the methods.

“UX is a set of methods that make it possible to look at and test what we offer from the user’s perspective, Kitte says. Our job is to provide support to our colleagues in how to make this a starting point for the whole library”.

“The goal is, of course, that the library’s services and systems respond to the needs of our target groups; researchers, students and other employees, says Ingela”.

User panel for easy recruiting

To make it easier to get in touch with users, the three have set up a user panel of students, teachers and other employees. From the panel, users are recruited to investigate how the library’s services and systems function – from the useability of the library web to the functionality of the publication database SLUpub interface.

Kitte, Ingela and Sarah prefer interviews, focus groups and explorative methods to surveys, even though that kind of method is also a possibility.

“The approach differs depending on what is tested of course, Kitte says. It isn’t always about systems or digital tools either, we can just as well be curious about how the physical library is used”.

The user panel was started a year ago, but is always in need of new participants.

“UX methods are dependent on users actually participating, Ingela says. And we hope that more employees want to join the panel!”.

The three emphasize the importance of representation, not in the least from an accessibility standpoint.

“We want to work actively for a diverse panel in terms of the participants’ abilities and backgrounds. It’s very important that our services are accessible to everyone, Kitte says”.

Supporting innovation

An important aspect of close contact with the users is the ability to be one step ahead when developing library services that support the university going forward.

“If we are to remain relevant, we need to detect and adapt to the demand of the rest of the organization, Ingela explains”.

“Yes, Kitte agrees, and in that way the users’ perspectives can support the library in how to make priorites that promotes the university as a whole. From our perspective, the user experiences are the foundation”.

An example of an upcoming project where the panel will be used is a project for developing a new technical solution to make SLU publications more visible. In this process, participants from the panel will contribute important perspectives to ensure that the user needs are met. Will you be one of them? Join the user panel!

Join the library user panel!

Are you interested in contributing with your perspective? As a member of the user panel, you will be contacted a few times per year with a request to participate, but you are not obligated to accept. You do not need a special interest in the library or library services to join.

Read more about the panel here and sign up.

You can always contact the library at library@slu.se.

15 september 2020 13

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 6 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan