Förberedelserna för nämndvalet drar igång

Text: Mårten Granert Publicerad: 18 april 2018
I höst är det val till fakultetsnämnderna. Nu först ska de fyra fakulteterna utse var sin valberedning. Den har en central roll i det fortsatta arbetet och ska vara utsedd senast den 15 maj. Respektive fakultets valberedning ska efter sommaren föreslå ordförande, vice ordförande samt ledamöter i fakultetsnämnderna.

Det är fakultetsnämnderna som utser valberedningarna.

– Det är viktigt att valberedningen har god kännedom om fakultetens verksamhet och bredd eftersom den ska föreslå en komplett fakultetsnämnd. Valberedningen tillträder 1 juni. Det första den gör är att bjuda in fakultetens röstberättigande medarbetare att nominera personer till fakultetsnämnden, säger akademisekreterare Sune Lindh, som kan anses vara den på SLU som bäst har kunskap om hur valet ska administreras.

Akademisekreterare Sune Lindh. Foto: Viktor Wrange, SLU

Valet pågår en vecka

Valet sker sannolikt i början av november. Det är rektor som efter samråd med valberedningarnas ordförande bestämmer den exakta valperioden som brukar pågå en vecka. Man kan då rösta på dels valberedningens förslag på fakultetsnämnd samt den eller de personer som blivit nominerade av någon av de röstberättigande på fakulteten under förutsättning att de själva har godkänt nomineringen.

– Det är viktigt att förstå fakultetsnämndernas betydelse för fakultetens interna arbete men också för hela universitetets verksamhet. Kanske har det inte riktigt framgått när man ser valdeltagandet, säger Sune.

Den nya fakultetsnämnden tillträder 1 januari 2019 och sitter på tre år. Fakulteterna själva bestämmer vilka funktioner som ska finnas med vicedekaner och andra roller. Dock måste nämnden ha en ordförande och en vice ordförande, alltså en dekan och prodekan. De utses av rektor efter förslag från valförsamlingen.

Självständig roll

Sedan 2011 har universiteten en mer självständig roll än tidigare vad avser den interna organisationen. Det är till exempel frivilligt att ha kvar den kollegiala beslutsformen i form av fakultetsnämnder men SLU har, liksom många andra lärosäten, valt att behålla den struktur som var rådande före 2011.

Summary in English

Board election preparations have begun

This autumn, the faculty boards will elect new members. But first, the four faculties must appoint their own nomination committees. They play a central part in the continued work, and the committees must be established before 15 May. After the summer, each faculty's nomination committee will propose a chair, vice-chair and faculty board members.

The faculty boards appoint the nomination committees.

"It is important that the nomination committees are well-informed of faculty operations and scope because they must propose a complete faculty board. The nomination committees begin their duties on 1 June. The first step is to invite voting members to nominate faculty board members", says Sune Lindh, Academy Secretary and faculty election expert.

Elections will most likely take place at the beginning of November. The vice-chancellor, in consultation with the nomination committee chairs, decides the exact election period, which usually lasts about a week. Votes can then be placed on the nomination committees' faculty board proposals, as well as on any of the persons nominated by voting members at the faculty. However, the candidate must personally have approved the nomination.

"Faculty boards are very important for the faculties' internal activities, but also for the whole university. This has perhaps not been very clear when you look at the turnout", states Sune.

The new faculty boards will begin their duties on 1 January 2019 and will remain for three years. The faculties decide themselves how the boards will be composed and what functions there will be, such as vice-dean. However, the board must have a chair and vice-chair, i.e. a dean and deputy dean. They are appointed by the vice-chancellor after proposals from the electoral body.

Since 2011, universities have been more independent than before in regard to internal organisation. For example, it is voluntary to keep collegial decision-making in the form of faculty boards. SLU and many other higher education institutions have opted to keep the structure from before 2011.

18 april 2018
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 14 dagar sedan