Forskarstöd till öppen vetenskap vid SLU
Agneta Lindsten och Tomas Lundén, båda bibliotekarier vid SLU. Foto: Jannie Teinler

Forskarstöd till öppen vetenskap vid SLU

Text: Jannie Teinler Publicerad: 24 april 2019
Öppen vetenskap har länge diskuterats både i Sverige och resten av världen, och ett ökat tryck på forskare att publicera sig öppet finns från både forskningsfinansiärer, EU och enskilda lärosäten. SLU-biblioteket har tagit fram en rapport om vilka utmaningar och möjligheter som finns för öppen vetenskap vid SLU.

Ett tydligt resultat var att universitetet behöver förhålla sig aktivt och strategiskt till fenomenet för att stödja forskarna i dessa frågor.

‒ Universitetet måste svara upp på detta tryck, och se vad det innebär för oss i våra arbetssätt och vår infrastruktur, ja egentligen för hela verksamheten. Öppen vetenskap kan betyda radikalt nya sätt att bedriva och publicera forskning, och genom vår rapport vill vi lyfta fram dessa frågor för att kunna starta en dialog med universitetets ledning och verksamheter, berättar Tomas Lundén vid SLU-biblioteket.

Möten med forskare

En projektgrupp bestående Tomas Lundén, Agneta Lindsten, Jenny Casey Eriksson, Olof Frank och Mattias Lennartsson kartlade under 2018 hur forskare på universitetet ser på öppen vetenskap och vilket stöd de behöver. I studien intervjuades forskare från hela SLU.

‒ Det var intressant hur varje forskarintervju tillförde en helt ny kombination av faktorer till den samlade bilden, säger Agneta Lindsten.

‒ Ja, vi ser att det vi kommit fram till i våra intervjuer stämmer väl överens med andra studier som gjorts i de här frågorna, men det personliga perspektivet på vilka utmaningar och möjligheter de ser ger en annan dimension till hur vi på biblioteket ska tänka i vårt stödarbete, inflikar Tomas.

Gemensam syn inom hela SLU

Biblioteket arbetar också med att få fakulteternas perspektiv på frågorna, för att i förlängningen kunna lyfta fram dem i SLU:s kommande strategiarbete. Agneta berättar att detta behov också togs upp i forskarintervjuerna.

‒ Olika forskargrupper hade olika behov när det gäller praktiskt stöd, men de flesta uttryckte att det vore bra om det fanns en strategi om hur SLU ser på dessa frågor.

Tomas menar att detta på sätt och vis kan ses som den viktigaste lärdomen från projektet.

‒ Enskilda forskare kan inte lösa frågan om hur man ska hantera öppen vetenskap, men det kan inte heller stödfunktioner som biblioteket. Det krävs en gemensam syn på detta inom hela SLU.

Bibliotekets studie visade betydande skillnader vad gäller synen på öppen vetenskap mellan olika ämnen inom universitetet, något som i sig inte överraskade.

‒ Olika ämnen har olika traditioner, vilket också gör att det stöd man behöver ser olika ut, säger Agneta, och Tomas instämmer.

Ändrad publiceringskultur

‒ Genomgående var också frågan om kvalitet i forskningen. Man har förlitat sig på peer review-systemet i de stora tidskrifterna och citeringsanalys, och många funderar över hur öppen vetenskap ska kunna garantera kvalitet i forskningen, fortsätter Agneta.

Både Agneta och Tomas betonar att de förstår den tveksamhet som uttrycks av många forskare, både i deras egen studie och i den allmänna debatten.

‒ Om man ändrar publiceringskultur måste man också ändra hur man tänker på citeringar och kvalitetssäkring. Det är förstås otroligt omvälvande för dem som varit i systemet länge, säger Agneta.

Att öppen vetenskap är aktuellt på SLU märks tydligt på biblioteket, och frågan togs också nyligen upp i ett blogginlägg av rektor. Bibliotekets projekt mynnade ut i en arbetsgrupp som fokuserar på open access, och vid biblioteket finns också en enhet, Data Curation Unit, som arbetar med stöd kring hantering av forskningsdata. Närmast planerar biblioteket att skapa en interaktiv plattform för öppen vetenskap, där forskare och de som jobbar med stödfunktioner på olika sätt ska kunna mötas.

Fakta

Öppen vetenskap

Öppen vetenskap är en övergripande term för att beskriva de pågående förändringarna i hur forskning utförs, forskare samarbetar, kunskap delas och vetenskapen organiseras. Med öppen vetenskap menar man dels open access, men även till exempel öppen tillgång till forskningsdata, öppen källkod och, för SLU särskilt intressant, medborgarforskning räknas ofta in i begreppet.

Ett grundläggande demokratiskt argument för vikten av öppen vetenskap är att offentligt finansierade forskningsresultat, både publikationer och data, bör göras öppet tillgängliga och återanvändbara.

Länk till bibliotekets rapport

Länk till rektors blogginlägg

Länk till Kungliga bibliotekets utredningar om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

 

Summary in English

Research support of open science at SLU

Open science has been discussed for a long time in Sweden as well as the rest of the world, with an increased pressure from both research funding bodies, the EU and individual universities on researchers to publish openly. This was the starting point of the SLU library’s report on the challenges and opportunities for open science at SLU.

One result of the study was that there is a need for the university to take an active and strategic part in this development in order to support the researchers.

“The university must respond to this development, and investigate what it means for us in our daily work and infrastructure, indeed for the whole university. Open science can involve radical new ways of conducting and publishing research. Through our report, we want to highlight these issues in order to start a dialogue with the university management,” says Tomas Lundén from the SLU library.

Meetings with researchers

Tomas Lundén, Agneta Lindsten, Jenny Casey Eriksson, Olof Frank and Mattias Lennartsson were part of a project group that in 2018 charted how researchers at SLU view open science and what kind of support they need. In the study, researchers from over the whole of SLU were interviewed.

“It was interesting how each researcher interview added a whole new combination of factors to the general picture,” states Agneta.

“Indeed. In fact, we see that what we have come up with in our interviews is in good agreement with other studies that have been done on the topic, but the personal perspective on what challenges and opportunities they see gives a different dimension to how we at the library should design its support,” says Tomas.

Joint view at the whole of SLU

At the moment, the library is also working on getting the faculties’ perspective, in order to be able to highlight open science in the discussions concerning a new university strategy. Agneta says that this was also addressed in the research interviews. “Different research groups have different needs when it comes to practical support, but most stated that it would be good if there was a strategy on how SLU view these matters.”

Tomas believes that this can be highlighted as the most important find from the project.

“Individual researchers cannot solve the question of how to handle open science themselves, and neither can support functions such as the library. A joint view is required.”

The library’s study showed significant differences in how open science is viewed between different fields within the university. This in itself did not come as a surprise.

“Different fields have different traditions, which also makes the support they need differ,” says Agneta, and Tomas agrees.

Different publishing culture

“The issue of research quality was also frequently brought up. Many have relied on the peer review system in the major journals, as well as citation analysis, and are therefore worried about how open science can guarantee quality in research,” continues Agneta.

Both Agneta and Tomas emphasise that they understand the doubts expressed by many researchers, both in their own study and in the public debate.

“If you change the publishing culture, you also need to change how you think about citations and quality assurance. It is an incredibly radical shift for those who have been in the system for a long time,” says Agneta.

The fact that open science is a hot topic at SLU is clearly evident in the library, and the question was also recently raised in a blog post by the vice-chancellor. The library project resulted in a group focusing on open access, and there is also the Data Curation Unit, which works with support regarding management of research data. The library is planning to create an interactive platform for open science, where researchers and those who work with support functions can meet in different ways.

Facts: Open science

Open science is a general term for describing the ongoing changes in how research is carried out, researchers collaborate, knowledge is shared and science is organised. Open science includes open access, but also open access to research data, open source software and, especially interesting to SLU, citizen science.

A fundamental democratic argument for the importance of open science is that publicly funded research findings, both publications and data, should be made openly accessible and reusable.

Link to the library report (in Swedish).

Link to the vice-chancellor’s blog post.

Link to the National Library of Sweden’s reports on open access to scientific publications (in Swedish).

 

24 april 2019 8

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 9 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan