Forskning över ämnesgränser

Text: Mikael Jansson Publicerad: 12 december 2018
STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.

År 2005 donerade Knut och Alice Wallenbergs stiftelse medel för uppbyggnaden av ett modernt forskningscenter, ”a Creative Space for the Mind”, för utveckling inte bara av forskning – gärna i tvärvetenskapliga former – utan också för att utveckla hållbara lösningar på de stora globala utmaningarna, inte minst för Afrika.

En SLU-forskare som har varit på STIAS är professor Jan Bengtsson, Ekologi, som besökte STIAS i tre omgångar åren 2013–2015.
– Det är ett ställe där man verkligen kan få ägna sig åt att koncentrerat arbeta med en sak, i lugn och ro, och med stimulans från andra ämnesområden än det egna, säger Jan Bengtsson. Det är en fördel att vara flera, en liten grupp, som sysslar med ett projekt.

Jan Bengtsson. Foto: Jenny Svennås-Gillner

– Det ger möjligheter att totalt koppla sig loss från den vanliga universitetsvardagen, även om det på många sätt också är som en bubbla. Man äter till exempel alltid lunch tillsammans, och luncherna kan ibland dra ut i flera timmar när man börjar diskutera olika vetenskapliga frågor med kollegorna där, fortsätter han. Det är fantastiskt givande att så ingående kunna diskutera olika forskningsfrågor över ämnesgränserna.

Han tycker också att infrastrukturen fungerar oklanderligt, både vad gäller boende, uppkopplingar, tillgång till universitets-biblioteket i Stellenbosch med mera. Dessutom är närheten till Kapstaden (fyra mil) ett plus, liksom närheten till en fantastisk natur som finns alldeles utanför knuten.
– Dessutom finns i STIAS författare, musiker, konstnärer, teatermänniskor som är ett slags ”artists in residence” och som man har utbyte av även i den egna forskningen, säger han. Man får möjlighet att tänka på andra och nya sätt.

Jan Bengtsson framhåller att man, för att söka bidrag dit, nog ska vara väl etablerad eller nyss fått en professur i sin forskningskarriär för att riktigt kunna få utbyte av vistelsen:
– Man behöver känna sig trygg i sin egen disciplin för att kunna få riktig nytta av de ofta väldigt tvärvetenskapliga diskussionerna.

Forskningsprojektet bör också vara fokuserat och gärna ha anknytning till området, alltså södra Afrika. Hans eget projekt handlade om ekosystemtjänster i gräsmarker i södra Afrika och Europa.
– Det är genom att koppla till forskning kring afrikanska frågor som man kan få verkligt utbyte av vistelsen på STIAS, och till exempel få kontakter med forskare i södra Afrika, menar Jan Bengtsson.

Summary in English

Interdisciplinary research

STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) is located at the Mostertsdrift farm near the Stellenbosch University in the Western Cape province of South Africa. The ideas behind the Institute came about around the last turn of the century and were welcomed by both the local and international research community. Stellenbosch has one of South Africa´s premier universities, and the town is also an agricultural center, not least for wine production.

In 2005, The Knut and Alice Wallenberg Foundation donated funds for building a modern research center, “a Creative Space for the Mind”, for developing not only research - preferably in interdisciplinary forms - but also for developing sustainable solutions to the major global challenges, not least for Africa.

An SLU researcher who has been on STIAS is Professor Jan Bengtsson, Ecology, who visited STIAS for three consecutive years 2013-2015.
"It's a place where you can really concentrate on working on one issue, in peace and quiet, and with stimulus from other areas than your own," says Jan Bengtsson. “It is an advantage to be many, in a small group, who is involved in a project.”

“It gives an opportunity to totally detach from the usual university chores, although in many ways it´s also like being in a bubble. For example, you always eat lunch together, and lunches can sometimes last for many hours when you start discussing different scientific issues with colleagues”, he continues. “It is incredibly rewarding to be able to thoroughly discuss various research issues across the disciplinary borders.”

He also believes that the infrastructure works impeccably both in terms of accommodation, connections, access to the university library in Stellenbosch and more. In addition, the proximity to Cape Town (40 kilometres) is a plus, as is the proximity to a stunning nature that is just outside the house.
"In addition, there are STIAS writers, musicians, artists, theater people who are a kind of ´artists in residence´and who are useful also for your own research," he says. “It gives an opportunity to think in new ways.”

Jan Bengtsson emphasizes that, in order to apply for a scholarship, you should be well established in your research career in order to really find the stay rewarding:
“You need to be confident in your own discipline in order to get the most of the often very multidisciplinary discussions.”

The research project should also be focused and preferably related to the area, i.e. southern Africa. His own project was about ecosystem services in grasslands in southern Africa and Europe.
“It is by linking to research on African issues that you can get real exchange of stay at STIAS, and for example, getting close contact with researchers in southern Africa”, Jan Bengtsson says.

12 december 2018 1
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan