Fundraising – något för SLU?

Text: Charlotta Lantz Publicerad: 25 januari 2017
Ska SLU, liksom många andra universitet, satsa fokuserat på att samla in externa medel i form av donationer, så kallad fundraising? Att etablera en professionell och fokuserad fundraisingverksamhet är en långsiktig satsning för ett universitet och innan ett sådant beslut fattas måste förutsättningar och behov belysas.

Därför arbetar just nu en grupp på uppdrag av rektor med projektet ”Uppbyggnad av fundraising vid SLU”. Projektet pågår fram till april och ska resultera i ett underlag för ett beslut om en eventuell central satsning på denna form av finansiering.

Fundraising är relativt nytt och därför ganska okänt hos många i Sverige. Ibland har begreppet fått oförtjänt dåligt rykte eftersom många tror att det handlar om ”att tigga pengar”. Sanningen är att man på ett strukturerat och professionellt sätt hjälper stiftelser, privatpersoner och företag att satsa sina pengar på bra forskning. Utmaningen är att hitta en bra matchning mellan donator och forskare/projekt.

Donationer av olika slag har under årens lopp förekommit på flera håll på SLU, men under andra benämningar, så fenomenet i sig är inte helt nytt. Det här arbetet skulle kunna bli ännu så mycket bättre om man tar ett helhetsgrepp och arbetar mer standardiserat, målmedvetet och professionellt med donationsfrågorna.

Vidareutveckling

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap fick år 2013 ett särskilt ekonomiskt stöd för att finansiera åtgärder som förbättrar möjligheterna att öka externfinansieringen. En del av dessa resurser har använts till målmedveten fundraising och har dels resulterat i donationer till forskningen och dels en hel del erfarenheter, arbetsmetoder och -verktyg. Detta utgör viktiga delar till en grundstruktur att använda sig av i ett vidare arbete över hela SLU. För snart ett år sedan, våren 2015, redogjorde VH-fakulteten för sitt arbete och ledningsrådet bedömde att en vidareutveckling var lämplig.

Det arbete som nu pågår i den SLU-gemensamma projektgruppen är baserat på denna grundstruktur och ska ge övriga fakulteter bättre förutsättningar att bedriva fundraising. Huvudsyftet är dock att förbereda SLU för en satsning på professionell fundraising genom att universitetet får ett genomarbetat underlag för ett framtida beslut samtidigt som fakultetsrepresentanterna blir fortbildade i fundraising.

Kartläggning och utbildning

Arbetet sker i dialog med ledning och nyckelpersoner vid fakulteterna, tjänstemän vid administrationen och vid behov även externa parter. Under arbetet ska gruppen kartlägga vilken fundraising som pågår, vilka framtida behov och vilken potential som finns. Projektdeltagarna kommer att få utbildning i området och varje fakultetsrepresentant driver under projekttiden ett pilotprojekt för att den nya kompetensen ska få effekt i verksamheten så snart som möjligt. Även SLU:s ledning får ta del av kompetensuppbyggnaden och en första workshop för ledningsgruppen har redan ägt rum.

Inte bara pengar

Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att det inte endast handlar om pengar. Andra universitet tar upp ytterligare positiva strategiska effekter som framgångsrik fundraising kan leda till. Bland annat nämner Helsingfors universitet stärkta samhällsrelationer och profilering som mål med sin satsning utöver den ekonomiska biten. Också här på SLU förväntas en eventuell framtida satsning på strategisk fundraising ge synergieffekter med arbetet med profilering och byggandet av externa relationer och samverkan.

Fakta

Projektgruppen

Projektet leds av projektledare Erik Fahlbeck, biträdande projektledare Yvonne Andersson och delprojektledare Christine Jakobsson.

Fakulteterna representeras av Örjan Berglund (NJ), Per Gemmel (S), Kristina Santen (LTV) och Karin Östensson (VH).

I projektgruppen ingår även ceremonimästare Jenny Sälgeback, Lisa Germundsson (Partnerskap Alnarp), Johan Wennström (konsult från Brakeley Nordic) och kommunikationsavdelningens representant Charlotta Lantz.
25 januari 2017 3

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan