Fundraising – något för SLU?

Text: Charlotta Lantz Publicerad: 25 januari 2017
Ska SLU, liksom många andra universitet, satsa fokuserat på att samla in externa medel i form av donationer, så kallad fundraising? Att etablera en professionell och fokuserad fundraisingverksamhet är en långsiktig satsning för ett universitet och innan ett sådant beslut fattas måste förutsättningar och behov belysas.

Därför arbetar just nu en grupp på uppdrag av rektor med projektet ”Uppbyggnad av fundraising vid SLU”. Projektet pågår fram till april och ska resultera i ett underlag för ett beslut om en eventuell central satsning på denna form av finansiering.

Fundraising är relativt nytt och därför ganska okänt hos många i Sverige. Ibland har begreppet fått oförtjänt dåligt rykte eftersom många tror att det handlar om ”att tigga pengar”. Sanningen är att man på ett strukturerat och professionellt sätt hjälper stiftelser, privatpersoner och företag att satsa sina pengar på bra forskning. Utmaningen är att hitta en bra matchning mellan donator och forskare/projekt.

Donationer av olika slag har under årens lopp förekommit på flera håll på SLU, men under andra benämningar, så fenomenet i sig är inte helt nytt. Det här arbetet skulle kunna bli ännu så mycket bättre om man tar ett helhetsgrepp och arbetar mer standardiserat, målmedvetet och professionellt med donationsfrågorna.

Vidareutveckling

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap fick år 2013 ett särskilt ekonomiskt stöd för att finansiera åtgärder som förbättrar möjligheterna att öka externfinansieringen. En del av dessa resurser har använts till målmedveten fundraising och har dels resulterat i donationer till forskningen och dels en hel del erfarenheter, arbetsmetoder och -verktyg. Detta utgör viktiga delar till en grundstruktur att använda sig av i ett vidare arbete över hela SLU. För snart ett år sedan, våren 2015, redogjorde VH-fakulteten för sitt arbete och ledningsrådet bedömde att en vidareutveckling var lämplig.

Det arbete som nu pågår i den SLU-gemensamma projektgruppen är baserat på denna grundstruktur och ska ge övriga fakulteter bättre förutsättningar att bedriva fundraising. Huvudsyftet är dock att förbereda SLU för en satsning på professionell fundraising genom att universitetet får ett genomarbetat underlag för ett framtida beslut samtidigt som fakultetsrepresentanterna blir fortbildade i fundraising.

Kartläggning och utbildning

Arbetet sker i dialog med ledning och nyckelpersoner vid fakulteterna, tjänstemän vid administrationen och vid behov även externa parter. Under arbetet ska gruppen kartlägga vilken fundraising som pågår, vilka framtida behov och vilken potential som finns. Projektdeltagarna kommer att få utbildning i området och varje fakultetsrepresentant driver under projekttiden ett pilotprojekt för att den nya kompetensen ska få effekt i verksamheten så snart som möjligt. Även SLU:s ledning får ta del av kompetensuppbyggnaden och en första workshop för ledningsgruppen har redan ägt rum.

Inte bara pengar

Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att det inte endast handlar om pengar. Andra universitet tar upp ytterligare positiva strategiska effekter som framgångsrik fundraising kan leda till. Bland annat nämner Helsingfors universitet stärkta samhällsrelationer och profilering som mål med sin satsning utöver den ekonomiska biten. Också här på SLU förväntas en eventuell framtida satsning på strategisk fundraising ge synergieffekter med arbetet med profilering och byggandet av externa relationer och samverkan.

Fakta

Projektgruppen

Projektet leds av projektledare Erik Fahlbeck, biträdande projektledare Yvonne Andersson och delprojektledare Christine Jakobsson.

Fakulteterna representeras av Örjan Berglund (NJ), Per Gemmel (S), Kristina Santen (LTV) och Karin Östensson (VH).

I projektgruppen ingår även ceremonimästare Jenny Sälgeback, Lisa Germundsson (Partnerskap Alnarp), Johan Wennström (konsult från Brakeley Nordic) och kommunikationsavdelningens representant Charlotta Lantz.
25 januari 2017 5
Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Krönika av Karin Holmgren År 2017 firade SLU 40 år. Vi reflekterade över vår historia, inte minst genom boken SLU 40 år – ett universitet mitt i samhällets utveckling. Men vi tittade även framåt. Då, 2017, var vi oroliga för det sviktande söktrycket till SLU:s utbildningar. Många utbildningsplatser stod tomma och vi undrade hur det kunde vara möjligt, när vi samtidigt såg hur centrala SLU:s utbildningar är för att finna lösningar på dagens och framtidens utmaningar.
21 juni 2021 7

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 5 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 11 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 11 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 11 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 månad sedan