Fundraising – viktigt för forskningen

Text: LUCY KIBWOTA Publicerad: 31 oktober 2018
De senaste tio åren har statens forskningsanslag minskat vilket har lett till att fundraising har blivit mer populärt. Christine Jakobsson är fundraising director vid VH-fakulteten och jobbar med att få in pengar till olika forskningsprojekt.

Fundraising är ett vedertaget uttryck för gåvobaserade donationer till forskning och på fyra till fem år har VH-fakulteten fått in hela 100 miljoner kronor. Framgångsrik fundraising är beroende av ett väl fungerande samarbete med VH:s forskare likväl som av personliga kontakter med donatorerna.

VH har valt att fokusera på tre temaområden; djurs och människors hälsa, hästen i rörelse samt framtidens livsmedel. Flera projekt har handlat om olika sjukdomar på hund, katt och häst. Även projekt om mobilslakt, mjölkproduktion, foder och djurvälfärd har fått donationer, säger Christine Jakobsson.

Inte bara för djurändamål

Inom veterinärmedicinsk forskning för hund-, katt- och hästhälsa är donationerna oerhört viktiga då forskningen annars har mycket små resurser. SLU har nytta av donationerna då de öppnar dörrar för näringslivssamverkan och samtidigt stärker SLU:s varumärke. Djur och djurhälsa är ämnen som många känner för vilket bidrar till donationer just till SLU.

Men även andra universitet utan koppling till djur har haft stora framgångar med fundraising, vilket kan ses som exempel.

– SLU jobbar med många av mänsklighetens framtidsutmaningar – livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, vattenkvalité och vattentillgång samt hållbar utveckling och framtidens energiförsörjning. Till dessa områden går det säkert också att finna donatorer till, säger Christine.

Koordinerar fakulteterna

Christine jobbar även med att koordinera fundraising för SLU:s fyra fakulteter.

– Intresse finns från de övriga fakulteterna, men vi saknar fortfarande en kandidat från fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Möjligheten finns att fundraisingprojektet i framtiden kommer att ingå in SLU Samverkan.

Stora donatorer

Svensk Travsport och Svenska djurskyddsföreningen är de största donatorerna till VH-fakulteten, men även stiftelser och privatpersoner och företag finns med. Vid ingången till VHC finns en tavla som tackar alla donatorer som också nämns vid namn.

– Vår fakultet är liten och har tidigare haft väldigt dåligt med pengar, men nu har vi fått donationer för att möjliggöra projekt som vi annars inte skulle kunna genomföra, säger Christine Jakobsson.

– Vi hoppades men vågade aldrig tro att det skulle vara möjligt att få så många och stora donationer på så kort tid. Detta visar att det finns ett stort intresse för vår forskning och en vilja att stödja, kommenterar tidigare dekan Kerstin Svennersten Sjaunja och fakultetsdirektör Magnus Rosenquist.

Hästprojekt

VH:s fundraising är just nu i fas med att säkra donationer för sitt projekt SciMoves, vilket är ett rörelselaboratorium för hästar som kommer att byggas på SLU i Uppsala.

Laboratoriet kommer att möjliggöra rörelseanalys på ett kvantifierbart sätt för att diagnosticera hältor. Detta är viktigt då felbedömningar är vanliga idag och kan få allvarliga konsekvenser och ge upphov till stora kostnader. I planerna ingår att kunna studera hästars rörelser i full trav, galopp eller pass i en höghastighetstunnel eller på en kraftmätande rullmatta samt studera dressyr- eller hopphästar i det befintliga ridhuset på Ultuna eller i löpargången.

Hästens rörelser analyseras. Forskning och Framsteg, Nr 10, 2014.

 

Fakta

Fundraising på VH-fakulteten

Christine Jakobsson har det yttersta ansvaret för fundraising på VH-fakulteten. Fundraisingprojektet startade hösten 2011 på dåvarande dekan Kerstin Svennersten Sjaunjas initiativ då Christine anställdes. I slutet av 2013 satsades det mer på projektet som då kopplade in Johan Wennström från konsultbolaget Brakeley Nordic för att skapa ett mer framgångsrikt arbetssätt med att få in donationer. Idag arbetar också Åsa Formo i projektet.

Styrgruppen består av senior advisor Karin Östensson som är ordförande, senior advisor Göran Dalin, prodekan Henrik Rönnberg, kanslichef Magnus Rosenquist, Christine Jakobsson och Johan Wennström. Åsa Formo är sekreterare.

Kontaktpersoner för ytterligare frågor om fundraising. 
31 oktober 2018 1
  1. Kommentar från Dag Lindgren 8 november 2018:

    Hästar och hundar tillhör vad som ökar Sveriges klimatutsläpp och inkräktar på de marker som kan användas för direkt human konsumtion i en värld där energi för t ex traktorer och gödsel förutses bli knappare och därmed arealavkastningen något lägre. Det har kommit önskemål från forskare (inkl SLU) att universiteten i sin egna verksamhet skall verka för att sänka utsläppen. Jag tycker SLU borde tydliggöra detta bättre i ord och handling

Provtagning för SLU – uppgiften som går i arv

Provtagning för SLU – uppgiften som går i arv

Vattentätt Om ett prov tas på fel sätt kan analysresultatet aldrig bli rätt – hur noggrant provet än analyseras. Med den övertygelsen anordnade institutionen för vatten och miljö en workshop för de provtagare som levererar vattenprover till institutionen. Institutionen har samarbete med omkring 160 provtagare över hela landet. En del av dessa har nu gått på workshopen för kunskapsutbyte och för att lära sig mer.
25 oktober 2018 2

Twitter

SLU och Jordbruksverket ordnar växtskyddskonferens för jord-, skogs- och trädgårdsbruk i Uppsala 14–15 november. Ny… https://t.co/fwxUiDlVAz @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Vissa sortblandningar tycks minska angreppen av skadeinsekter. Två kornsorter som odlades tillsammans hade betydlig… https://t.co/6Z0zM6ME3F @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Abborrens arvsmassa kartlagd https://t.co/Y5t76AFbqU @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Två kandidater till att bli rektor för SLU är nu framtagna av rekryteringsgruppen och ska kallas till hearing med S… https://t.co/XDxNaQzEm4 @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Två kandidater till tjänsten som SLU-rektor https://t.co/ipNYj4ofqe @_SLU via Twitter 14 dagar sedan
Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder. Inplantering av bäver tycks ge en större biologisk… https://t.co/0yzxkSQFAt @_SLU via Twitter 15 dagar sedan