Gästforskare ger möjligheter
Craig Allen från USA är gästforskare hos David Angeler vid SLU.
– Vi har många idéer för framtiden och möjlig finansiering från både Sverige och USA. Detta är inte bara ett forskningssamarbete – vi har blivit goda vänner också! säger David.
Foto: Ahjond Garmestani

Gästforskare ger möjligheter

Text: Li Gessbo Publicerad: 15 april 2015
David Angeler vid institutionen för vatten och miljö är en av de SLU-forskare som har utnyttjat möjligheten att samarbeta med en gästforskare. Arbetet tillsammans med Craig Allen från University of Nebraska-Lincoln har bidragit till vetenskapliga publikationer och nya forskningsbidrag.

Vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) kan forskarna få medel från August T Larssons gästforskarprogram. En gästforskare och en medföljande från forskargruppen kan då vistas vid NJ-fakulteten cirka en månad per termin under tre år. Syftet är att stärka verksamhetsområdena och vidga kontaktytorna mot andra forskningsmiljöer.

David Angeler är forskare vid institutionen för vatten och miljö. Hans forskning fokuserar på ekologisk hållbarhet och resiliens:
– Vid SLU finns fantastiska data från miljöövervakningen, som vi kan använda i forskningen. Här finns både den teoretiska kunskapen och data för att testa våra teorier!

För att utveckla forskningen behövs transdisciplinära kunskaper – något som gästforskaren Craig Allen från University of Nebraska-Lincoln i USA bidrar med: han är biolog med bred kunskap, bland annat inom ekonomiska discipliner.

Från kontakt till stora bidrag

Forskningssamarbete tack vare August T Larssons gästforskarprogram. Från vänster: Kevin Pope och Craig Allen från University of Nebraska-Lincoln, Ahjond Garmestani från US Environmental Protection Agency samt David Angeler från SLU.

Forskningssamarbete tack vare August T Larssons gästforskarprogram. Från vänster: Kevin Pope och Craig Allen från University of Nebraska-Lincoln, Ahjond Garmestani från US Environmental Protection Agency samt David Angeler från SLU.

David läste Craigs bok ”Discontinuities in Ecosystems and Other Complex Systems” 2008 och 2010 fick de kontakt vid en konferens i USA. Men de hade inget samarbete innan gästforskarutbytet som påbörjades 2013.
– Craig vistas hos oss under ungefär en månad per år, säger David. Även tre av hans forskarkollegor och studenter kommer till oss varje år. Utbytet är möjligt tack vare gästforskarprogrammet, som har varit flexibelt och tillmötesgående om hur vi använder bidraget.

Förutom Craigs vistelse hos SLU så har David besökt USGS Powell Center i USA, som finansierar stora forskargrupper där Craig är med. David har även blivit adjungerad professor vid Craigs universitet för att stärka samarbetet inom forskning och undervisning.

Ekonomiskt är samarbetet spännande och har öppnat för nya möjligheter och bidrag till stora projekt. 2014 fick forskargruppen sammanlagt nästan 6 miljoner från VR och Formas. Dessutom bidrag från US Department of Defense.

Out of the box

Vid sidan av själva forskarsamarbetet så undervisar Craig vid SLU: i oktober hos forskarskolan Focus on Soils and Water, om resiliens. Det är ett sätt för forskarutbytet att bidra med kunskap till fler vid SLU.
– Vårt samarbete väcker nyfikenhet, säger David. Vi jobbar mycket out of the box. Vi har till exempel berört rättsvetenskap i artikeln ”Barriers and bridges to the integration of social-ecological resilience and law”, som kommer att publiceras i Frontiers in Ecology and the Environment under 2015. Ett annat exempel är artikeln ”Transdisciplinary application of cross-scale resilience” som vi publicerade 2014.

– Vi har många idéer för framtiden och möjlig finansiering från både Sverige och USA. Detta är inte bara ett forskningssamarbete – vi har blivit goda vänner också! säger David.

Craig skickar en hälsning om samarbetet:

”The August Larsson Guest Researcher Programme has been an excellent opportunity to cross-pollinate related, but very different, avenues of research. It’s been a great benefit, allowing exposure to different ways of thinking, different academic cultures, and has resulted in great productivity in terms of scientific publications.  And, this cross-pollination has led to some significant research funding, from both Swedish and the American governments, and others, validating the utility of some of the approaches we have developed collaboratively.  None of that would have happened without the August Larsson Programme.

The other benefit to me personally, is that it provides me a space “away” from my normal obligations, and the time to simply think about, and write about, multi-disciplinary challenges and global change.”

Fakta

Mer om

David Angeler: från Österrike där han doktorerade vid Wiens universitet om taxonomi i algkulturer. Gjorde post.doc. i Spanien om våtlandsekologi 1998 och verkade vid olika universitet, bland annat 2 år som Marie Curie Fellow, i Spanien. Kom till SLU 2008 och har under de senaste åren fokuserat på ekologisk hållbarhet och resiliens.

Craig Allen

August T Larssons gästforskarprogram

Summary in English

Visiting researcher opens up new opportunities

David Angeler at the Department of Aquatic Sciences and Assessment is one of the researchers at SLU who has taken advantage of the possibility to cooperate with a guest researcher. The work he is doing with Craig Allen from the University of Nebraska-Lincoln has led to scientific publications and new grants.

At the Faculty of Natural Resources and Agricultural Science (NJ), researchers can apply for funding from the August T Larsson guest researcher programme. The programme enables one guest researcher plus a fellow member of his/her team to spend time at the NJ Faculty, usually about one month per semester for a period of three years. The purpose of the programme is to strengthen research, education and environmental monitoring and assessment, as well as creating a wider interface to other research environments.

David Angeler is a researcher at the Department of Aquatic Sciences and Assessment. His research focuses on ecological sustainability and resilience. The guest researcher exchange with Craig Allen from the University of Nebraska-Lincoln in the US started in 2013:
– Craig spends about a month a year with us, explains David. Three of his colleagues and students also visit us each year, and this exchange has been made possible by the guest researcher programme.

Financially, the exchange is exciting and has opened up new opportunities and led to grants for big projects. In 2014, the team was granted almost SEK 6 million from the Swedish Research Council and Formas, in addition to grants from the US Department of Defense.

Not only do they cooperate in their research work, Craig also teaches at SLU: In October he will lecture on resilience at the Focus on Soils and Water graduate school. This is a way for the exchange programme to contribute knowledge to a wider audience at SLU.

– We have lots of ideas for the future and possible financing from both Sweden and the US. We work together, but we have also become close friends, says David.

A message from Craig:

"The August Larsson Guest Researcher Programme has been an excellent opportunity to cross-pollinate related, but very different, avenues of research. It’s been a great benefit, allowing exposure to different ways of thinking, different academic cultures, and has resulted in great productivity in terms of scientific publications.  And, this cross-pollination has led to some significant research funding, from both Swedish and the American governments, and others, validating the utility of some of the approaches we have developed collaboratively.  None of that would have happened without the August Larsson Programme.

The other benefit to me personally, is that it provides me a space “away” from my normal obligations, and the time to simply think about, and write about, multi-disciplinary challenges and global change."

Find out more

David Angeler: from Austria, where he received his PhD in taxonomy in algae cultures from the University of Vienna. He did his post-doc in Spain on wetland ecology in 1998, following which he spent time at different universities, including 2 years as a Marie Curie Fellow in Spain. He joined SLU in 2008 and his research now focuses on ecological sustainability and resilience.

Craig Allen

The August T Larsson guest researcher programme

15 april 2015 18

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 9 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan