”Genetisk mångfald av Elymus-släktet i Sydamerika” – ett internationellt samarbetsprojekt
Insamlingsexpeditionen framför det lokala INIA-kontoret i Punta Arenas i sydligaste Chile: Dr. Fernando Ortega, INIA, Temuco-chefen för de chilenska genbankerna, Arturo Morales, INIA, assistent i Temuco-genbanken, professor Oscar Diaz, universitetet av Los Lagos, Osorno, doktorand Jonatan Leo och professor em. Roland von Bothmer, båda från växtförädling, SLU, Alnarp. Foto: Arturo Morales

”Genetisk mångfald av Elymus-släktet i Sydamerika” – ett internationellt samarbetsprojekt

Text: Anette Neldestam Publicerad: 14 mars 2019

Universidad de Los Lagos (ULagos-Chile), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA-Chile) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU-Sverige) är institutioner som i olika aspekter står inför liknande utmaningar. Sedan tre år har dessa tre institutioner arbetat tillsammans och haft akademiska utbyten, till exempel genom att skapa gemensamma symposier och workshops i Chile och att forskare bjudits in till Sverige för föreläsningar inom växtförädling och växtgenetiska resurser.

Samarbete ger fördelar

Erfarenheten visar att institutioner som arbetar tillsammans genererar mer framgång och har större inverkan än att arbeta individuellt. Gemensamma aktiviteter mellan universiteten och forskningsinstituten ger vanligtvis stora möjligheter att stärka det strategiska samarbetet inom forskning och högre utbildning. De tre institutionerna har därför inrättat ett ramavtal om partnerskap och samarbete till fördel för alla parter.

Växtgenetiska resurser

Avtal undertecknades 2017 och då kom institutionerna överens om att främja och utveckla forskningsprojekt inom växtgenetiska resurser. Klimatets effekter på jordbruket ställer höga krav på växtförädlare. Ur detta perspektiv är det viktigt att samla in, karaktärisera, utvärdera och bevara vilda arter relaterade till de odlade, eftersom de utgör en värdefull genresurs för utveckling av nya sorter.

Elymnus-gräset relaterat till odlade arter

Spikes Elymus: Spikes Elymus: Chilenska inhemska gräsarter av släktet Elymus visar en stor mångfald och har potentialer som fodergräs i Sydamerika. Foto: Roland von Bothmer

Forskare från SLU, ULAGOS och INIA startade då ett internationellt projekt 2018 kallat ”Genetisk mångfald av Elymus-släktet i Sydamerika”. Släktet Elymus består av cirka 150 arter av fleråriga växter, som är relaterade till odlade arter som vete, korn, råg och olika fodergräs. I Sydamerika består Elymus-släktet av cirka 10 arter.

Projektets mål är att:

  • samla populationer av släktet Elymus i dess naturliga livsmiljö i Chile och andra sydamerikanska länder
  • inkludera de populationer som samlats in i INIA Germplasm Bank
  • studera den genetiska mångfalden och genetiska populationstrukturen hos arten med användning av avancerade tekniker för molekylära markörer och sekvensering
  • klargöra taxonomi och fylogeni och
  • fastställa strategier för bevarande och användning.

Insamlingsexpedition

Projektet startade i januari 2018 med en samlingsexpedition i olika nationalparker i den södra delen av Chile (Magallanesregionen), i Torres del Paine National Park, Laguna Parrillar National Reserve, Pali Aike National Park, bland annat . Expeditionen bestod av 6 forskare från Sverige, INIA och University of Los Lagos. I år utförs en ny expedition i regionerna Araucanía, Los Ríos respektive Los Lagos för att täcka fördelningsområdet för arten av detta släkt i Chile.

Projektmedlemmar

Projektet involverar forskarna Professor Dr Roland von Bothmer och Ph.D. student Jonatan Leo, Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet – SLU – Sverige; Dr. Fernando Ortega (samordnare av det nationella programmet för genetiska resurser, INIA-Chile) och agronomen Arturo Morales, forskare av genetiska resurser av INIA Carillanca och professorn Dr. Oscar Díaz (Institutionen för vattenbruk och livsmedelsresurser, FITOGEN-programmet , ULagos – Chile).

Summary in English

International Project: "Genetic diversity of the Elymus genus in South America"

The experience shows that institutions working together generate more success and have a greater impact than working individually. Therefore, joint activities among universities and research institutions usually offer great opportunities of strengthening strategic collaboration in the field of research and higher education.

Universidad de Los Lagos (ULagos-Chile), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA-Chile) and Swedish University of Agricultural Sciences (SLU-Sweden) are institutions that in various aspects are facing similar challenges. Since about a 10 year period, these three institutions have been working together and have had some academic partnerships, for example, through generating joint symposia and workshops in Chile and inviting researchers to Sweden for lecturing in the fields of plant breeding and plant genetic resources.

Mutual benefits

In recognition of the mutual benefits, the three institutions have the strong interest of expanding and strengthening academic and research cooperation, which it could develop new approaches and understandings to face present and future challenges. The three institutions agree to establish a framework agreement on Partnership and Cooperation to promote activities in research, education and innovation in areas of interest and benefit to the institutions.

Plant genetic resources

As a result of the signing this agreement in 2017, the institutions agreed to promote and develop research projects in the area of plant genetic resources. The effects of climate change on agriculture  put high demands on plant breeders. From this perspective, it is important to collect, characterize, evaluate and conserve wild species related to the cultivated ones since they represent a valuable gene resource for the development of new varieties.

Elymnus related to cultivated species

Picture: Spikes Elymus: Chilean native grass species of the genus Elymus shows a great diversity and have potentials as forage grasses in South America. Photo: Roland von Bothmer

Therefore researchers from SLU, ULAGOS and INIA start an international project in 2018 called "Genetic diversity of the Elymus genus in South America". The genus Elymus is composed of approximately 150 species of perennial plants, which are related to cultivated species such as wheat, barley, rye and various forage grasses. In South America, the Elymus genus comprises about 10 species (with a centre of diversity in Chile) and it has not been much investigated to date. For this reason, the project aims are: (1) to collect populations of the genus Elymus in its natural habitat in Chile and other South American countries; (2) to include the populations collected in the INIA Germplasm Bank (for ex situ conservation); (3) to study the genetic diversity and genetic-population structure of the species using advanced techniques of molecular markers and sequencing; (4) to clarify the taxonomy and phylogeny; and (5) to establish strategies for their conservation and use.

Collection expedition

The project began successfully in January of 2018 with a collection expedition in different national parks of the southern zone of Chile (Magallanes Region), in the Torres del Paine National Park, the Laguna Parrillar National Reserve, the Pali Aike National Park, among other places. The expedition consisted of 6 researchers from Sweden, INIA and University of Los Lagos. This year a new expedition is being carried out in the regions of Araucanía, Los Ríos and Los Lagos, respectively, to cover the distribution area of ​​the species of this genus in Chile.

Project members

The project involves the researchers Professor Dr. Roland von Bothmer and Ph.D. student Jonatan Leo, Department of Plant Breeding, Swedish University of Agricultural Sciences - SLU - Sweden; Dr. Fernando Ortega (Coordinator of the National Program of Genetic Resources, INIA-Chile) and the agronomist Arturo Morales, researcher of Genetic Resources of INIA Carillanca and the professor Dr. Oscar Díaz (Department of Aquaculture and Agri-Food Resources, FITOGEN Program, ULagos - Chile).

14 mars 2019 1

Twitter

Pressinbjudan: SLU:s studenter ställer ut examensarbeten på Thesis Day 29/5 https://t.co/gNs3ZWRURA @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Hur firar du den biologiska mångfalden? Några tips från #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/L… @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Magrare foder till dikor på stall: Ensilerad rörflen gav lovande resultat. https://t.co/qVavU4Sf6o https://t.co/y5tCo3IsiG @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning, enligt en studie som också tyder på att framtida klimateffek… https://t.co/4iDhVp2Lp6 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Den 29 maj inviger RISE testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala. Vi hoppas att du vill vara med. Testbädden ä… https://t.co/Yg9NprHgQy @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Nya SLU-professorer föreläser i Umeå 24 maj. Om teknik och planering för framtidens skogsskötsel, och om läkemedels… https://t.co/8XgjKQRvJq @_SLU via Twitter 9 dagar sedan