Globalt nätverk stärker samarbetet inom SLU

Text: Malin Planting Publicerad: 12 mars 2020
Nu har SLU fyra globala nätverkskoordinatorer som ska främja SLU:s verksamhet för global utveckling, en för varje fakultet. Assem Abu Hatab, Christina Lunner Kolstrup, Jonas Johansson Wensman och Rosa Goodman ska uppmuntra till dialog och kunskapsutbyte mellan institutioner, fakulteter och SLU Global.

De kommer också att samarbeta med fakulteternas internationella kommittéer och SLU:s framtidsplattformar. Här berättar de mer om sig själva och vad de vill åstadkomma.

Assem Abu Hatab – fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Assem Abu Hatab Foto: Malin Planting

Berätta kort om dig själv
– Jag är forskare och föreläsare vid institutionen för ekonomi. Jag arbetar med tillämpad ekonomi och har intresse och fokus på livsmedels-och jordbrukssystem och betydelsen av dessa för en tryggad livsmedelsförsörjning och hållbar utveckling i låginkomstländer.

Vad har du för erfarenhet från globalt utvecklingsarbete?
– Under min forskarutbildning och yrkeskarriär har jag fått erfarenhet av utvecklingsforskning och utvecklingssamarbete i låg-och medelinkomstländer. Jag har jobbat på SLU sedan 2011 och samordnar ett antal utvecklingsprojekt, finansierade av EU och svenska forskningsråden, med fokus på låginkomstländer, bland annat Etiopien, Indien, Egypten och Kina. Jag huvudförfattare till kapitlet om jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning i den sjätte IPCC-utvärderingsrapporten. (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Hur kan du bidra till SLU:s globala uppdrag?
– Jag vill främja tvärvetenskapliga och fakultetsomfattande samarbeten inom SLU för att bidra till att generera kunskap och utveckla vetenskapsbaserade policyer för hållbar utveckling i låginkomstländer. Forskningsinitiativ och nätverksaktiviteter som bidrar till att skapa mer resilienta jordbruks- och livsmedelssystem är också viktiga.

Christina Lunner Kolstrup – fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

Christina Lunner Kolstrup Foto: Malin Planting

Berätta kort om dig själv
– Jag är husdjursagronom, utbildad i Danmark, och forskar och undervisar tvärvetenskapligt med fokus på arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, och social hållbarhet bland sysselsatta i de gröna näringarna, både nationellt och internationellt. Jag är prefekt, forskare och lärare på institutionen for arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) vid SLU i Alnarp.

Vad har du för erfarenhet från globalt utvecklingsarbete?
– Jag är engagerad i masterprogrammet Agroecology och har utbyte med forskare, lärare och studenter i bl.a. Uganda och Etiopien samt med många av Agroecology-programmets studenter från flera låg- och medelinkomstländerna (bl.a. Rwanda, Uganda, Kenya, Namibia, Kamerun, Turkiet, Bangladesh, Pakistan, Indien, Nepal, Malaysia, Nicaragua, Columbia, Syrien, Iran, Irak och Kina). Jag är också involverad i forsknings- och utbildningssamarbete med låg- och medelinkomstländer t.ex. via AgCelerate, Linneaus Palme, ett pilotprojekt om arbetsmiljö och hälsa hos ugandiska lantbrukare och Erasmus+, främst i Uganda men även påbörjat i Chile.

Hur kan du bidra till SLU:s globala uppdrag?
– Jag hoppas, att jag med mina erfarenheter och mitt stora intresse och engagemang i arbetet med låginkomstländer kan bidra till ett framgångsrikt tvärvetenskapligt globalt utvecklingsarbete till gagn för SLU och för alla medarbetare och studenter vid SLU, tvärs över institutioner och fakulteter. Jag fascineras av samarbete och kommunikation mellan människor från olika delar av världen och även från olika delar av SLU mot ett gemensamt mål. Det ser jag som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att tillsammans kunna lösa våra stora gemensamma utmaningar för global hållbar matproduktion och försörjning.

Jonas Johansson Wensman – fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

Jonas Johansson Wensman Foto: Malin Planting

Berätta kort om dig själv
– Jag är veterinär med ett särskilt intresse för infektionssjukdomar som har lett till en doktorsexamen i virologi. Min forskning går ut på att förbättra djurhälsan för en hållbar boskapsproduktion i Sverige (mjölkkor och getter, renar) och i Afrika söder om Sahara (får och getter).

Vad har du för erfarenhet från globalt utvecklingsarbete?
– Jag har forskat i Tanzania och Zambia. Jag samordnar SLU:s del av ett utbildningsprogram som riktar sig till yrkesverksamma inom livsmedelskedjan i Afrika söder om Sahara, samt ett lärar- och studentutbyte med University of Zambia. Dessutom utvärderar jag MFS-stipendier (Minor Field Studies), ett Sida-finansierat program som möjliggör för högskolestudenter att göra fältarbetet i sitt examensarbete i ett låginkomstland.

Hur kan du bidra till SLU:s globala uppdrag?
– Jag hoppas kunna öka intresset bland forskare och studenter vid SLU att arbeta med frågor som är viktiga för global utveckling tillsammans med kollegor i låg- och medelinkomstländer. Jag vill även öka medvetenheten om SLU:s globala arbete, internt och externt.

Rosa Goodman – fakulteten för skogsvetenskap (S)

Rosa Goodman Foto: Malin Planting

Berätta kort om dig själv
– Jag är född på en gård i Indiana (USA), jag har rest och levt över hela världen – mest för att studera och forska. Jag förälskade mig i tropiska skogar när jag studerade vid centret för tropisk jordbruksforskning och högre utbildning (CATIE) i Costa Rica 2005. Jag disputerade vid universitetet i Leeds och kom till Sverige 2017.

Vad har du för erfarenhet från globalt utvecklingsarbete?
– Jag har jobbat mycket med koldioxidflöden i skogsbruk och tropiska skogars potential att mildra klimatförändringarna. Nu fokuserar jag på träprodukter och marknadsutveckling. Det är komplicerat, men vi ser det som det enda sättet att dra nytta av den enorma potentialen i naturliga skogar. Mitt mål är att använda de Globala målen för hållbar utveckling, för att till exempel att begränsa temperaturökningen till 1,5 ° C och restaurera 350 miljoner ha förstörd mark och skog, allt för att hitta lösningar som fungerar för alla.

Hur kan du bidra till SLU:s globala uppdrag?
– Som nätverkskoordinator för skogsfakulteten är det mitt mål att utveckla vårt interna nätverk av personer som arbetar i låginkomstländer. Jag tror nämligen att SLU kan bidra enormt mycket till skogsindustrin över hela världen. Jag jobbar även aktivt med att koppla ihop SLU med olika nätverk i Sverige, till exempel det Göteborgsbaserade Focali-nätverket. Jag är även med i styrgruppen för DevRes2020, en konferens om forskningens bidrag till hållbar utveckling, som hålls på Umeå universitetet i augusti, och där SLU är en av arrangörerna.

Fakta

SLU Global

Koordinatorerna arbetar på uppdrag åt SLU Global för att stärka kontakten mellan forskare och annan personal på de olika fakulteterna. De bidrar även med arbetet att driva SLU:s interna globala nätverk.

Summary in English

Global network strengthens collaboration within SLU

Now, SLU has four global network coordinators to promote SLU's work for global development, one for each faculty. Assem Abu Hatab, Christina Lunner Kolstrup, Jonas Johansson Wensman and Rosa Goodman will encourage dialogue and exchange of knowledge between departments, faculties and SLU Global.

They will also collaborate with the faculties' international committees and SLU's future platforms. Here they tell more about themselves and what they want to achieve.

Assem Abu Hatab, Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (NJ)

Tell us a little bit about yourself
“Well, I am currently a researcher and lecturer at the Department of Economics. I consider myself an applied economist with broad empirical interests and focus on food and agricultural systems and their interlinkages with food security and sustainable development in developing countries ”.

What is your experience from global development work?
“Throughout my postgraduate training and professional career, I acquired diversified experiences in development research and development cooperation. Particularly, since my affiliation with SLU in 2011, my research activities have always been related to development research in low- and middle-income countries. For instance, I serve as a lead author for Chapter 7 (Agriculture, Agriculture, Forestry and Other Land Use) of the sixth IPCC Assessment Report. Besides, I coordinate a number of development research projects, funded by the EU and Swedish research councils, with focus on developing countries, including Ethiopia, India, Egypt and China ”.

How can you contribute to SLU’s global mission?
“I am passionate about promoting interdisciplinary and faculty-wide collaborations within SLU to help generate knowledge and develop science-based policies for sustainable development in low-income countries. Research initiatives and networking activities that help build more resilient agrifood systems that sense and sustainably react to sustainable development needs in low-income countries are also very important ”.

Christina Lunner Kolstrup, Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science (LTV)

Tell us a little bit about yourself
“My background is within animal husbandry, educated in Denmark. My research area is multidisciplinary and focuses on work environment, health, safety, and social sustainability among people working in the agricultural sector, both nationally and internationally. I am head of department, researcher and teacher at the Department of work science, business economics and environmental psychology (AEM) at SLU in Alnarp ”.

What is your experience from global development work?
“I am involved in the master’s programme Agroecology and have had extensive collaborations and exchanges with researchers, teachers and students in e.g. Uganda and Ethiopia, and with many of the Agroecology programme students from several low- and middle-income countries (including Rwanda, Uganda, Kenya, Namibia, Cameroon, Turkey, Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, Malaysia, Nicaragua, Columbia, Syria, Iran , Iraq and China). I have also been involved in both research and education cooperation with low- and middle-income countries e.g. via AgCelerate, Linneaus Palme, a pilot project about and Erasmus+ mainly in Uganda and also started with Chile ”.

How can you contribute to SLU´s global mission?
“I hope that with my experience and my great interest and commitment in working with low-income countries, will be able to contribute to a successful interdisciplinary global development for the benefit of SLU and for all employees and students at SLU, and this across institutions and faculties. I am fascinated by the collaboration and communication between people from different parts of the world and also from different parts of SLU working together towards a common goal. I see this as one of the most important success factors in solving our major common challenges for global sustainable food production and livelihood ”.

Jonas Johansson Wensman, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science (VH)

Tell us a little bit about yourself
“I am a veterinarian with a special interest in infectious diseases, that has lead to a PhD in virology. My current research is focusing on improving animal health for a sustainable livestock production in Sweden (dairy cattle and goats, reindeer) and sub-Saharan Africa (sheep and goats) ”.

What is your experience from global development work?
“I have done research mainly in Tanzania and Zambia. I am coordinating SLU’s part of a training programme targeting professionals in the food value chain in Sub-Saharan Africa, as well as a teacher and student exchange with University of Zambia. Also, I am evaluating MFS (Minor Field Study) applications, a scholarship programme financed by SIDA with the possibility to collect data in a low-income country for a thesis at Bachelor's or Master's level”.

How can you contribute to SLU´s global mission?
“I hope to increase the interest among researchers and students at SLU to work with issues of importance for global development together with colleagues in low- and middle-income countries. I also wish to increase the awareness of SLU’s global work, internally and externally ”.

Rosa Goodman, Faculty of Forest Sciences (S)

Tell us a little bit about yourself
“I was born on a farm in Indiana (USA) and have since travelled and lived all over the world —mostly for studying and research. I fell in love with tropical forests when I studied at the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center in Costa Rica in 2005. I did my PhD at the University of Leeds and came to Sweden in 2017 ”.

What is your experience from global development work?
“I have worked a lot on carbon dynamics in managed forests and the climate change mitigation potential for tropical forests. Now I am expanding my focus to include wood product and market development. It’s complicated, but we see it as the only way to bring the enormous potential of natural forests to life and actually make things happen. My goal is always to harness the support of the Sustainable Development Goals (like limit the temperature increase to 1.5°C, restore 350 million ha of degraded land and forests) to find solutions that work for people from the bottom up ”.

How can you contribute to SLU´s global mission?
“As network coordinator for the Forest Science faculty, it is my goal to build our internal network of people working in low-income countries because I think SLU could make a huge contribution to the forestry industry across the world. I also actively connect SLU with other networks in Sweden, such as the Gothenburg-based Focali network, and am on the steering committee for the upcoming DevRes2020 conference to be hosted at Umeå University this August ”.

Facts:

The coordinators work on behalf of SLU Global to strengthen contact between researchers and other personnel at the various faculties. They also support the work of running SLU's internal global network.

12 mars 2020 2
SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

Utmärkelse I höstas beslutade rektor att SLU ska ansöka om att erhålla utmärkelsen HR Excellence in Research Award, en certifiering framtagen av den Europeiska kommissionen. Att erhålla utmärkelsen visar bland annat att ett lärosäte är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden för forskares anställningar och vidare karriärutveckling, har en god arbetsmiljö samt löpande strävar efter att utveckla dessa delar. 
24 mars 2021 5

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 6 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan