Göran Jönsson – stolt över kollegers arbete
Kolleger emellan, Göran Jönsson och Peter Hernquist. Foto: Vanja Sandgren

Göran Jönsson – stolt över kollegers arbete

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 17 juni 2014
Veterinär, tidigare platschef vid SLU i Skara och prodekan. Nu intendent vid Veterinärmuseet och välkänd i vida kretsar inom SLU och lantbruksvärlden. Göran Jönsson, Jins för de flesta, har hållit ställningarna på SLU:s campus i Skara under närmare 60 år.

Jins blev faktiskt headhuntad. Det var 1955, då han som färdig veterinär tillfrågades av välkända män i branschen, professorerna Sven Dyrendahl och Gustaf Björck, om han kunde tänka sig att jobba i Skara, vid det som då hette Veterinärinrättningen.

– Okej, tänkte jag, några år i Skara går bra, nästa år har det gått 60 år, säger Jins. Förutom ett avbrott på 5 år i Stockholm och arbete på gamla ”Stutis” och SVA.

Med den legendariske professorn Willy Hallgren som chef gjorde han sitt avhandlingsarbete i Skara om kalvningsförlamning hos kor och disputerade 1960 i Stockholm.

Samordnare

Jins berättar också om sitt engagemang i Veterinärmedicinska fakulteten där han var prodekanus i tio år samt Forskningsrådet och diverse andra kommittéer.

– Att se till det helas bästa har varit viktigt för mig. Skara är en liten ort och ibland inte företrädd, så jag tyckte det var angeläget att ställa upp i olika beslutande församlingar som rektorsämbetet hade.  Jag insåg att förbindelsen mellan Skara och Stockholm (lite som en navelsträng som lätt går att klippa) var viktig att vårda

– Jag har nog sett mig som en samordnare och inte beslutsfattare på de olika enheterna. Vi hade aldrig någon pyramidorganisation och viktigt för mig är att kunna samverka, säger Jins och poängterar det fina samarbetet han hade med kollegan Bo Pehrsson. Bo skötte det interna, Jins de externa relationerna.

Och den inställningen resulterade i många resor, minst var tionde dag, vilket inte var lika vanligt hos gemene man då som det är nu. Resorna och engagemanget gjorde nog också sitt för att sätta Jins på kartan.

– En kul episod var när en jurist på dåvarande Lantbruksstyrelsen i sändlistan på en skrivelse radade upp Jordbruksdepartementet, Lantbruksuniversitetet och flera andra myndigheter och längst ned hade han skrivit JINS, det var något det, att finnas med bland sådana storheter, skrattar Jins. Juristen ringde och var mycket olycklig för detta, men det var många som fick sig ett gott skratt.

Varför Jins?

Göran Jönsson, i dagligt tal Jins. Foto: Vanja Sandgren

Och då måste vi reda ut namnet.
– Jag var före byxorna skrattar Jins. Och berättar att när han kom till Veterinärhögskolan fanns redan en Göran i årskursen.
– Har du inget smeknamn, frågade kamraterna
– Jo, en kompis från Simrishamn som inte kunde uttala ö brukar kalla mig för Jyns.
– Men det kunde de inte uttala så det blev Jins

Idag bor Jins på liten skogsfastighet och har ett förtroligt umgänge med älgar och rådjur. Gården ligger centralt och det är nära till Skara, Veterinärmuseet och boulegänget. För Jins har fått nya uppdrag, har bl.a. varit ledamot i SPF Skaraborgs distriktsstyrelse men är numera i stort sett heltidsengagerad som intendent på Veterinärmuseet.

– Jag var tidigare ordförande i styrelsen för Veterinärmuseet men det som har engagerat mig riktigt mycket är museets ombyggnation, det återinvigdes 2009. Vi tog ned gamla utställningar och byggde upp helt nya. Det roliga har varit att lära en annan typ av pedagogik än den jag tidigare var van vid.

Jins håller också i bouletävlingar, för övrigt så är Jins Svensk mästare i trippellag, och här kommer samverkan in igen. Tre herrar och samarbete, trippel är psykologi enligt Jins.

Kollegers arbete

Finns det något du är extra stolt och nöjd med när det gäller ditt arbete? Det är en knepig fråga för Jins, som eftertänksamt säger:

– Andra får sätta betyg, möjligen kan jag ha förmågan att ena stridiga viljor. Det har varit naturligt att vara glad och stolt för kollegers arbete och skapa bra förhållanden för verksamheten.

Här nämner vi inte alla detaljer om vem som har gjort vad, för vi vet att många är inblandade.

Veterinär idag

En annan historia är också lantbruket och veterinärens roll idag.

– Lantbruket idag är mer stordrift och förutsättningarna är radikalt ändrade, veterinären är mer rådgivande och har en mer profylaktisk funktion än terapeutisk. Diagnostik är viktigt och vi har helt andra hjälpmedel än förr.

Jins berättar också om en tid som varit en av de trevligaste i yrkeslivet.

– Det var då veterinärstudenterna gjorde delar av sin utbildning i Skara i slutet av 1900-talet. Det var ett fantastiskt umgänge med ambitiösa studenter och en bra möjlighet att bedriva undervisning.

– Vi hade praktisk undervisning på fältet i idisslarmedicin. Studenterna fick lära sig sambandet mellan medicin, skötselteknik och agrikultur. Och så fick de träffa djurägarna. Mitt råd för att lyckas är att kunna bondens villkor för att vinna förtroende. Det måste studenter som inte tidigare haft kontakt med näringen lära sig.

Kloka ord från Göran Jönsson, som fyller 85 år i år, dagen innan julafton, han firas av de tre sönerna med familjer, barnbarnen är fem. Så ska vi inte glömma att han också är jubeldoktor, en titel som tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till doktor vid ett universitet

– Jag fick den stora äran att hålla jubeldoktorernas tal till de nyblivna doktorerna 2011, det är ett riktigt fint minne!

Göran Jönssons tal

Fakta

Göran Jönsson vid SLU i Skara

Vid Veterinärinrättningen i Skara har djursjukhuset funnits med i bilden sedan Peter Hernquists dagar i slutet av 1700-talet. Verksamheten utökades i mitten av 1940-talet med Veterinärinrättningens försöksavdelning, senare omdöpt till Veterinärhögskolans försöksgård. Där började Jins som chef 1965 med titeln statsveterinär. Han fick professors namn 1975 i samband med svensk veterinärmedicins 200-årsjubileum.

Inom den fältstation för Veterinärhögskolan och Lantbrukshögskolan, som tillkom i mitten av 1970-talet, utökades verksamheten med Institutionen för husdjurshygien, Västra husdjursförsöksdistriktet och en återflyttning av hovslagarskolan. I detta samband blev Jins platschef för fältstationen och 1977 platschef för SLU i Skara. 1994 gick han i pension.

Summary in English

Göran Jönsson – taking pride in the work of colleagues

Then: Vet, site manager at SLU Skara and pro-dean. Now: Curator at the Veterinary Museum and a household name at SLU and in the world of agriculture. Göran Jönsson, known as Jins to most, has held the fort at SLU Skara for close to 60 years.

Jins was actually headhunted. This was back in 1955, when as a newly examined vet, he was approached by two men who were both well-known in the business, professors Sven Dyrendahl and Gustaf Björck. The wanted to know if he was interested in working in Skara, at what was then Veterinärinrättningen (the Veterinary Establishment).

– Ok, I thought, why not spend a few years in Skara? Next year it will be 60 years, says Jins, who during this period has only taken one break from Skara, the five years he spent working in Stockholm.

He did his thesis in Skara on milk fever in cows, supervised by legendary professor Willy Hallgren, and was awarded his doctorate in 1960.

Coordinator

Jins also talks about his work at the Faculty of Veterinary Medicine, where he was pro-dean for 10 years, and on various committees.

– It’s always been important to me to strive for the greater good. Skara is a small place and not always represented, so I have found it important to be a part of any decision-making bodies. I realised that the link between Skara and Stockholm had to be nursed (somewhat like an umbilical cord which can easily be cut).

– I think I have seen myself more as a coordinator than a decision-maker. We never had a hierarchical structure, and being able to cooperate matters to me, says Jins. He particularly emphasises the good relations he had with his colleague Bo Pehrsson. Bo took care of internal matters, Jins the external.

This attitude resulted in a lot of travel, which was not as common then as it is now. His travels and his commitment certainly helped put Jins on the map.

– One funny incident was when a lawyer at the National Board of Agriculture, in the distribution list for a paper, listed the Ministry of Agriculture, the University of Agricultural Sciences and several other authorities. At the bottom, he had put JINS. Not bad, being listed together with such important actors, he laughs. The lawyer phoned me and was very unhappy about his mistake, but a lot of people got a good laugh from it.

Why the name Jins?

– I came before the denim trousers, Jins laughs. And explains that when he started at the Veterinary College, there was already a Göran in his year.

– Don’t you have a nickname, his friends asked.
– Yes, a friend from Simrishamn who can’t pronounce ”ö” calls me Jyns.
But his new friends had problems with Jyns, which instead became Jins.

Today, Jins lives on a small forest estate – where he spends time with elks and deer – close to Skara, his boules friends and the Veterinary Museum, where he works more or less full-time as curator.

– I used to be on the museum board, but it is the conversion of the museum that has really absorbed me. The museum was re-opened in 2009 – we dismantled the old exhibits and built completely new ones, and it has been very interesting to adapt them to teaching methods different from the ones I’m used to.

Jins also arranges boules competitions and is Swedish triple team champion. Another proof of his ability to cooperate?

The work of colleagues

Is there anything in your working life that you are particularly proud of and pleased with? A difficult question for Jins, who after some careful consideration says:

– Others will have to judge my performance, but I believe I may have a knack for uniting conflicting views. It has been easy to be pleased with and proud of the work of colleagues and to create good conditions for the work we do.

No need to mention names, as we know a lot of people have played a part in this.

Vets today

Agriculture today, and how the role of vets has changed, is another story.

– Today, agriculture is more about large-scale production, and the conditions have changed radically. A vet today is more of an adviser, playing a prophylactic rather than a therapeutic role. Diagnostics are important, and the tools on offer a very different from my days.

There is one period of his working life he has particularly fond memories of.

– That was when the vet students did part of their training in Skara in the late 90s. I had such a good time with the ambitious students, and it was a great opportunity to teach.

– We had hands-on teaching, in the field, in ruminant medicine. The students were taught about the link between medicine, husbandry and agriculture. And they got to meet the owners of the animals. My advice for succeeding is to gain the confidence of the farmers by knowing the conditions under which they work. Students who have no previous experience of farming need to learn this.

Wise words from Göran Jönsson, 85 years old this December. He will be celebrating with his three sons and their families, including five grandchildren. And we must not forget that he is a jubilee doctor, the honorary title for those who were awarded their doctorate 50 years ago.

– I had the great honour of giving the jubilee doctors’ speech to the new PhDs in 2011, a lovely memory!

17 juni 2014 9 1
  1. Kommentar från Tina 8 juni 2015:

    Kul att läsa! jättetack för alla fantastiska visningar man fått vara med om under åren. Hoppas du inte fÖrsvinner helt från museet, en sådan erfarenhet är svår att ersätta.

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan