Grön väg för nyanlända

Text: Olof Bergvall Publicerad: 22 mars 2016
Kan de gröna näringarna vara en väg in i samhället för nyanlända? Ann Dolling vid SLU i Umeå jobbar med ett regeringsuppdrag tillsammans med Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Regeringen beslöt i slutet av 2015 att ge i uppdrag åt Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och SLU att sammanställa goda erfarenheter och identifiera hur olika myndigheter kan samarbeta för att främja anställningar inom de gröna näringarna för nyanställda.

Ann Dolling, SLU

Ann Dolling. Foto: privat

Ann Dolling, forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, utsågs att ingå i projektledningen för SLU:s del.

– Den delrapport vi lämnade till regeringen den 15 mars innehåller bland annat en översikt över de befintliga integrationsinsatser som bedrivs inom de gröna näringarna, men vi lyfter också fram vad vi ser som de största problemen som behöver lösas för att få till en bättre och snabbare grön väg in i arbetslivet för de nyanlända.

Integrationsfrågorna har sedan länge varit viktiga för Ann Dolling. Hon startade tillsammans med Kim Wickman (numera Umeå universitet) ett projekt med Dorotea kommun, länsstyrelsen i Västerbotten och Burträsk naturbruksgymnasium.

– Utbildningskonceptet kallas ”Skogen som integrationsarena” och erbjuder en skogsutbildning och praktik som är anpassad efter varje individ och som ger förutsättningar för att kunna läsa vidare på de skogliga utbildningar som finns och i en del fall att gå direkt ut i arbete.

Målet är att utbildningen och praktiken ska vara en kontinuerlig rekryteringsväg till arbete i skogssektorn på alla nivåer och att utbildningen ska ges av naturbruksgymnasier.

– Vi anser att konceptet enkelt kan ändras till att omfatta alla de gröna näringarna. Naturbruksgymnasier finns ju i hela Sverige och kan gott och väl ta emot fler elever.

Regler skapar hinder

Det finns dock ett stort ”men”: upphandlingsregler. All praktik, utbildning, instegsjobb med mera ska upphandlas av Arbetsförmedlingen och enligt deras regler är alla insatser begränsade till sex månader vilket diskvalificerar ”integrationsarenan”. Ska integrationsarenan upphandlas blir utbildning för kort, oflexibel och det blir ett enstaka naturbruksgymnasium som vinner upphandlingen vilket gör att omfattningen av utbildningen blir begränsad.

– Reglerna innebär också att många utbildningsprojekt som syftar till integration vinns av privata utbildningsföretag när de upphandlas. Dessa utbildningsföretag har inte alltid de kompetenser som efterfrågas vilket de då köper i sin tur av myndigheterna. Ett ineffektivt sätt att handskas med resurser kan jag tycka.

En positiv effekt av arbetet i projektgruppen är att det nu har formerats en grupp inom SLU kring integrationsfrågor.

– SLU och de gröna näringarna har ett gemensamt intresse av att få in människor med olika bakgrunder i utbildning och arbete. Med en ökad mångfald, jämlikhet och jämställdhet ökar både kreativitet och effektivitet inom sektorn.

Fakta

Projekt vid SLU med integrationsfokus


  • Skogen som integrationsarena har hittills bedrivits som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västerbotten, Burträsk naturbruksgymnasium (Skellefteå kommun), Dorotea kommun, Jägarförbundet i Västerbotten, Umeå universitet och SLU. Projektet har finansierats med medel från fakulteten för skogsvetenskap och regionala tillväxtmedel från Länsstyrelsen i Västerbotten.
  • I Alnarp bedriver SLU Naturbaserad rehabilitering av individer i Etableringsfasen, ett forsknings- och utvecklingsprojekt för målgruppen i etableringsfasen som bedöms ha en funktionsnedsättning vilket leder till svårigheter till en lyckad etablering. Målgruppen har psykiskt ohälsa som genom en intervention i Alnarps Rehabiliteringsträdgård antas förbättra sin funktion och hälsa samt arbetsförmåga. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SLU, Arbetsförmedlingen och Region Skåne (landstinget), där målet är att hitta metoder för en hållbar integrering av flyktingar.
  • Mozhgan Zachrison, SLU Alnarp forskar om Migration och etnicitet. Hennes av handling handlade om att svenskundervisning för vuxna immigranter har mer fokus på kultur än på själva språket, vilket tar tid och kraft från själva språkinlärningen. Hon har dessutom, tillsammans med Peter Lundqvist, studerat situationen för migrantarbetare och har sammanställt en handbok med syfte att förbättra de utländska arbetarnas villkor. Arbetsgivare som anlitar utländsk arbetskraft inom gröna näringar som lantbruk och trädgård behöver mer stöd. De behöver veta hur de ska gå tillväga när de anlitar utländsk arbetskraft, hur de ska kommunicera arbetsinstruktioner, arbetsmiljöfrågor, säkerhet och hygieniska frågor.
  • Djursjukskötare är klassat som bristyrke och utbildning kan komma att upphandlas för nyanlända. Margareta Stigson (SLU:s uppdragsutbildning) koordinerar arbetet med Arbetsförmedlingen, VH-fakulteten och Jordbruksverket eftersom detta är ett legitimationsyrke.
22 mars 2016 5
Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenörskap Doktorand Sarah Fitz-Koch letar efter essensens i entreprenörssjälen. Det som gör att vissa företagare oförtröttligt fortsätter att driva livskraftiga företag, trots motgångar och problem. Passion, identitet och kärleken till arbetet tycks tvinna den röda tråden, både i entreprenörskapet och i Sarahs eget forskningsarbete. Den som brinner för sin uppgift ser inga hinder utan löser problemen längs vägen.
13 oktober 2017 2

Twitter

Vi är i Göteborg! Mässan #kunskapochframtid har varit öppen en timme nu. Bemanningen är vass,… https://t.co/Ipu3sXhF6X @_SLU via Twitter 3 timmar sedan
Kroppsstorlek styr hur klimatförändringar påverkar fiskpopulationer https://t.co/wiZOLRaEia @_SLU via Twitter 5 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: DN-artikel om dagens glada miljönyhet: Kvicksilver försvinner snabbare än väntat - DN.SE https://t.co/dogKnqKOIl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Problemet med kvicksilver i insjöfisk kan vara över inom några årtionden. Det... https://t.co/nE840prOuJ https://t.co/ZSuWMj0A6u @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Gilla naturen: Tio skolklasser i final https://t.co/jl50j2nqNl @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Crickets likely nutritious for people as well https://t.co/pefY8Isxnd @_SLU via Twitter 2 dagar sedan