Hitta det rätta ordet – om termer

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 16 mars 2018
Språkpolisen hjälper till! I språkspalten får du tips och råd om vad du ska tänka på när du skriver. Både på svenska och engelska. The grammar police are here to help! Get writing tips for English and Swedish in our regular language column.

”Bad terminology is the enemy of good thinking.” (Warren Buffett).

Termerna är fackspråkets byggstenar, och att använda väl definierade termer på ett konsekvent sätt är en förutsättning för att en text ska bli användbar.

Det finns gott om termsamlingar på nätet som kan vara till hjälp när du skriver. Nedan får du exempel på några.

Vår egen SLU-ordlista: Här samlar vi SLU-specifik terminologi och annat som kan vara till hjälp för dig som skriver om SLU och vår verksamhet.

Universitets- och högskolerådets ordbok innehåller utbildningsadministrativ terminologi på svenska med motsvarigheter på engelska. UHR-ordboken uppdateras en gång om året. Det mesta av innehållet i den hittar du även i SLU-ordlistan.

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Den innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. Det mesta av innehållet är på svenska, men det finns även termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på bland annat på engelska, franska, tyska och ryska.

Iate (Interactive Terminology for Europe) är EU-institutionernas gemensamma termbas. Den täcker många olika fackområden och är användbar inte minst när du skriver om EU-relaterade frågor.

Många internationella organisationer publicerar terminologi inom sina områden. Ett exempel är FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Deras terminologiportal har termer inom flera områden på samtliga officiella FN-språk (arabiska, engelska, spanska, franska, ryska och kinesiska).

Standarder innehåller normalt definitioner av centrala begrepp, och flerspråkiga standarder är bra termkällor. Skriver du till exempel om miljöledning hittar du översättning av många centrala begrepp i den tvåspråkiga ISO 14001:2015, som du når via SLU-bibliotekets e-nav.

Även en del myndigheter publicerar central terminologi inom sitt område. Ett exempel är Jordbruksverkets ordlista på engelska och svenska med termer inom bland annat slakt och foder.

Har du själv sammanställt term- eller begreppslistor, enspråkiga på svenska eller flerspråkiga, som du vill dela med dig av? Kontakta sprakkoordinator@slu.se så får du hjälp att vidarebefordra ditt material till Rikstermbanken för publicering där.

Du är också välkommen att höra av dig om du har tips på bra termkällor att lägga till på medarbetarwebbens sida om språkhjälpmedel.

 

Summary in English

Finding the right word - about terms

”Bad terminology is the enemy of good thinking.” (Warren Buffett).

Terms are the building blocks of specialised, field-specific texts. For a text to be useful, you need to use terms that are well defined, and you need to use them in a consistent manner.

There are plenty of terminological resources on the web that can be of help. Below you will find a selection.

Our own SLU glossary is where we collect SLU-specific terminology you may need when you write about our university.

The glossary of the Swedish Council for Higher Education contains administrative terminology in the field of higher education, in Swedish and English. The glossary is updated once a year. Most of the content of this glossary is also included in the SLU glossary.

Rikstermbanken is Sweden’s national term bank. It contains concepts and terms from a large number of fields. Most of the content is in Swedish, but you will also find terminology in several of Sweden’s national minority languages as well as English, French, German and Russian.

Iate (Interactive Terminology for Europe) is the joint terminology database of the European Union institutions. It covers a number of fields and is particularly useful if you are writing about EU-related subjects.

Many international organisations publish terminology within their field. One example is the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. Their term portal covers a large number of subjects in all the UN languages (Arabic, English, Spanish, French, Russian and Chinese).

Standards contain definitions of key concepts, and multilingual standards are good sources of terminology. If, for example, you are writing about environmental management, you will find a number of concepts defined and translated in the bilingual ISO 14001:2015, available via the SLU Library.

Some public authorities also publish terminology within their fields. One example is the bilingual (Swedish/English) glossary of the Swedish Board of Agriculture with terminology related to for example slaughter and feed (interface in Swedish only).

Do you have a favourite terminology resource that could be of use to others? Send an email to sprakkoordinator@slu.se and we’ll include it on the staff web page on language tools.

16 mars 2018 3
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan