Inspirationsutbildning i delat ledarskap

Text: Eva Jeppson-Eldrot Publicerad: 22 februari 2016
I februari genomfördes en intressant och spännande dag om ”Delat/gemensam ledarskap” i Alnarp på initiativ av LTV och Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap.

Deltagare var drygt 30 prefekter, stf prefekter och chefer inom administrationen, alla med intresse av att diskutera hur rollen som chef kan utvecklas och stärkas och hur ett gott chefskap kan bidra till en välfungerande verksamhet.

Bakgrunden var att diskutera om ett medvetet och välfungerande samarbete i olika former av delat/gemensamt ledarskap kan bidra till att ge chefer bättre förutsättningar att motsvara de krav som ställs på chefsuppdraget, om chefsuppdragen kan göras mer attraktiva genom att fler delar ansvar och om delat/gemensamt ledarskap kan bidra till vinster för verksamheten?

Föreläsare var Marianne Döös, professor i pedagogik, med inriktning på organisationspedagogik, vid Stockholms universitet som forskat om delat ledarskap, skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar samt varit delförfattare av boken ” Delat ledarskap – om chefer i samarbete” 2013.

Dekan Håkan Schroeder reflekterade över om hur det varit att dela uppdraget som dekan med f d prodekan Eva Johansson, och prefekt Anders Carlsson tillsammans med sin stf prefekt Mariette Andersson talade om sina erfarenheter av ett delat ansvar för chefskapet på Institutionen för Växtförädling.

Det blev tydligt att delat/gemensamt ledarskap kan formas på olika sätt, både som ett ”samledarskap” där chefer är formellt jämställda eller där den ena chefen är överordnad den andra – så som vi har det inom SLU idag. Hur ansvaret och uppgifterna kan fördelas kan se olika ut, men det viktiga med ”delat ledarskap” är en förtätning av samarbetet mellan cheferna och ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten.

Viktiga faktorer för ett framgångsrikt delat ledarskap är framför allt:

 • Prestigelöshet.
 • Förtroende.
 • Gemensamma värderingar om vad man vill med verksamheten och hur man bemöter människor.

Det är också viktigt att de delande cheferna kompletterar varandra utifrån olikheter i olika avseenden och att rejält med tid avsätts för nödvändig kommunikation dem emellan.

Vilka vinster finns med delat ledarskap?

Utifrån Mariannes forskning och Håkans, Anders och Mariettes erfarenheter, finns bland annat följande vinster:

 • Ökad kvalitet i svåra, komplexa frågor, beslut och ställningstaganden genom ökad bredd på kunskap och erfarenheter och genom ökad dialog innan beslut.
 • Trygghet i att dela beslut – och konsekvenserna av beslut.
 • Ökad kapacitet genom att vara två – möjlighet att fördela uppgifter och få mer att hända – möjligt att driva fler processer – fler personer som rör sig i verksamheten.
 • Mer ork genom att ”växeldra” – en överlevnadsfråga.
 • Minskad sårbarhet.
 • Roligare – dela glädje och sorg.

Vilka svårigheter/problem finns med delat ledarskap?

 • Oro i omgivningen om otydlighet vid beslutsfattande.
 • Det tar tid att kommunicera med varandra.
 • Personligheterna mellan de delande cheferna kan leda till konflikter.
 • Utmanar det traditionella chefskapet: ”ensam är stark”, en kapten på skutan.
 • Bristande stöd från överordnade chefer för ”delat ledarskap”.
 • Hinder genom delegationsordningar.

 Reflektioner och tankar från dagens deltagare

 • Det tycks finnas många vinster via ett närmre samarbete och delat ansvar mellan chefer.
 • Vi har redan delat ledarskap inom SLU genom funktionerna chef och stf chef.
 • Formellt ”samledarskap”, d v s två chefer delar jämbördigt på en chefsfunktion borde prövas.
 • SLU:s delegation för prefekt/chefskap borde ses över för att ge möjlighet till ”samledarskap”- för den som vill pröva.
 • SLU:s chefer måste utforma chefskapet utifrån egna förutsättningar och behov, men ett mer genomtänkt och genompratat samarbete med den stf chefen kommer att gynna på chefskapet och verksamheten.
 • Stöd för ett mer välfungerande samarbete mellan chef och stf chef bör ges, bl a i samband med att nya prefekter tillsätts. Stöd kan t.ex ges via personalspecialister och Ghal, via ledarutvecklingsprogram osv.
22 februari 2016
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 14 dagar sedan