Intensivt skede för Fördubblingsprojektet
Se nedan för bildtext. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt

Intensivt skede för Fördubblingsprojektet

Text: Mårten Granert Publicerad: 10 december 2019
I Fördubblingsprojektet pågår ett intensivt arbete: I slutet av januari ska alla skarpa förslag om nya och omarbetade program lämnas till utbildningsnämnden. Målet är att styrelsen i juni ska kunna fatta beslut om SLU:s utbildningsutbud från och med 2021. Tidigare under hösten lämnade konsult-företaget Ernst & Young sin rapport som analyserar ett urval av SLU:s utbildningar. Just nu jobbas det särskilt med bland annat programnamnen i form av fokusgrupper med ungdomar i flera städer.

Fördubblingsprojektet innehåller många delprojekt. De förslag som nu tas fram omfattar både de program som ska ersätta jägmästar- och agronomprogrammen och tio helt nya program. Totalt förväntas fördubblingsprojektet få in ett trettiotal programförslag. Därefter ska de ut på remiss till fakultets- och programnämnder med flera. I mitten av maj ska utbildningsnämnden ha sammanställt alla synpunkter och lämna över ett samlat förslag om hela programportföljen till SLU: styrelse. Den förväntas fatta det slutliga beslutet på sitt möt i juni.

Projektet involverar lärare i olika roller, fakulteternas administration, liksom SLUs centrala administrationen. Ernest & Young och Ungdomsbarometern har kallats in för att bistå med kunskap om det nationella och viss mån internationella programlandskap SLU:s program konkurrerar i, samt kunskap om hur våra målgrupper bestämmer sig för vad de vill studera.

Högt rankat men få studenter

Idén med fördubblingsprojektet är att ”världen behöver dubbelt så många SLU-studenter för att skapa lösningar för övergången från ett fossilbaserat samhälle till ett hållbart, biobaserat samhälle med en cirkulär ekonomi och en hälsosam miljö för människor, djur och natur”. För att nå dit behöver vi fler studenter, högre söktryck och mångfald i studentgruppen.

Trots att SLU placeras högt i internationella akademiska rankinglistor och att många av våra program är väl förankrade i arbetslivet i den gröna sektorn så väljer få svenska studenter att studera här, även bland de som känner till universitet. Utmaningen är att ändra på det.

På SLU är bland andra hållbarhet ett nyckelord och ett generellt huvudbudskap är att universitetet bidrar till en bättre värld. Men även andra universitet anpassar sig snabbt till förändringar i omvärlden. Hållbarhet börjar ses som ett självklart innehåll i många utbildningar.

Ernst & Youngs marknadsanalys

Den rapport som konsultföretaget Ernst & Young gjorde på SLU:s uppdrag blev klar i början av oktober. Den fungerar som ett av många underlag i programutvecklingsarbetet och som grund för strategiska beslut i utbildningsnämnden.

– Rapporten är intressant, den ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete. Nu vet vi bättre var våra styrkor och svagheter ligger och vi har fått många konkreta förslag på områden att jobba vidare med, säger Johan Gaddefors som är akademisk ledare för fördubblingsprojektet.

Ernest och Youngs rapport visar hur andra universitet som ger SLU-lika utbildningar skiljer sig från oss och vilka målgrupper de olika programmen kan rikta sig mot. Åtta program på grundnivå och åtta program på avancerad nivå ingår i analysen. Just nu jobbar Anna Nordström vid kommunikationsavdelningen vidare med att lösa samma uppgift för övriga program.

Programnamn

SLU gör mycket nu för att undersöka vad som påverkar ungdomars val av utbildning. Målgruppsanalysen är en del, fokusgrupper är en annan. Enkelt kan man förklara fokusgrupper som systematiserade gruppintervjuer. Företaget Ungdomsbarometern genomför sex fokusgrupper och träffa sammanlagt omkring 60 ungdomar. SLU genomför också egna fokusgrupper med bland annat studenter som redan studerar på SLU. Möjliga programnamn är centrala för dessa grupper att diskutera. Detta bidrar till förståelse för hur målgrupperna uppfattar de begrepp vi ofta använder för att beskriva vår verksamhet i allmänhet och våra utbildningar i synnerhet. Resultatet av fokusgrupperna ska presenteras i början av 2020 och utgör ett av flera underlag i den remiss- och beslutsprocess som kommer pågå under våren.

– Vi har mycket att göra den närmsta tiden men jag är övertygad om att vi ska hitta bra lösningar. Det är en genomgripande satsning som ska ge bestående effekter. Man kan tycka att det är långt till 2027 då SLU ska ha fördubblat antalet studenter men många av de förändringar vi gör måste börja visa effekt inom bara några år. Det blir en spännande och stimulerande resa, avslutar Johan Gaddefors.

Bildtext

Här är några av de personer som ingår i Fördubblingsprojektet. Från vänster: Karin Camp, Linn Areskog, Cecilia Almlöv, Inger Knutell, Kristine Koch, Johan Gaddefors, Maria Orvehed, Johan Torén, Pär Forslund, Hanna Bäckström, Caroline (Lina) Carlström, Anna Nordström.

Organisationsschema

Organisationsschema för Fördubblingsprojektet. Klicka här för att se en större version.

Fördubblingsprojektets webb

Klicka här för att komma till fördubblingsprojektets webbsidor på medarbetarwebben

Fakta

Ernst & Youngs förslag att öka antalet studenter


 1. Sätta relevanta behörighetskrav: I jämförelse med motsvarande nationella och internationella utbildningar har SLU generellt sett högre behörighetskrav. Uppskattad effekt: 300 fler studenter.
 2. Öka antalet masterprogram: SLU har trots sin höga internationella rankning och avgiftsfria utbildningar för EU/EES-studenter bara 5 procent av den totala marknaden för masterstudenter i Europa. Uppskattad effekt: 400 fler studenter.
 3. Tydligt namn och programbeskrivning (inklusive framtidsutsikter): Under diskussioner med programstudierektorer och studentrepresentanter från SLU framkom att namnen på en del av universitetets utbildningar inte speglar deras innehåll. Uppskattad effekt: 300 fler studenter.
 4. Anpassning av program efter studenternas intresse och inte bara näringslivets behov: För att presumtiva studenter ska lockas till SLU krävs att programinnehåll och upplägg till viss del anpassas efter deras preferenser. Uppskattad effekt: 300 fler studenter.
 5. Riktade aktiviteter mot presumtiva avhoppare: På många av SLU:s program sker ganska många avhopp av studenter under det första året. Uppskattad effekt: 200 fler studenter.
 6. Kortare program för yrkesverksamma (eventuellt på distans). Uppskattad effekt: 100 fler studenter.
 7. Erbjuda distanskurser. Uppskattad effekt: 500 fler studenter.
 8. Erbjuda kandidatutbildningar på engelska. Uppskattad effekt: 550 fler studenter.
 9. Samarbete med andra lärosäten med starka varumärken. Uppskattad effekt: 30 fler studenter.
 10. Riktad marknadsföring. Mer omfattande och tydligare marknadsföring mot de presumtiva studentsegmenten kan leda till en ökning av antalet sökande till SLU, speciellt eftersom universitetet i dagsläget är relativt okänt. Endast 27 % av studenterna känner till SLU och av dessa är 18 % villiga att studera vid lärosätet. 28 % av de studenter som är villiga att läsa vid SLU har det som förstahandsval.
Fakta

Projektgruppen

Projektgruppen för programportföljutvecklingen

 • Johan Gaddefors, projektledare, vice ordförande i utbildningsnämnden,
 • Kristine Kilså, projektkoordinator
 • Johan Torén, sekreterare i Fördubblingsprojektet
 • Lotta Albihn, marknadsförare
 • Anna Blixt, kommunikatör
 • Karl Lövrie, ordförande i LTV:s programnämnd
 • Pär Forslund, ordförande i NJ:s programnämnd
 • Ola Lindroos, ordförande i S' programnämnd
 • Johanna Penell, ordförande i VH:s programnämnd
 • Annica Thomsson, utbildningsledare, LTV-kansliet
 • Gabriella Persdotter Hedlund, utbildningsledare, NJ-kansliet
 • Anders Jäderlund, utbildningsledare, S-kansliet
 • Karin Camp, utbildningsledare, VH-kansliet
 • Hanna Bäckström, enhetschef kommunikationsavdelningen
 • Maria Orvehed, avdelningschef utbildningsavdelningen
 • Cecilia Almlöv, enheten för pedagogisk utveckling
 • Anna Nordström, marknadsförare

Adjungerade

 • Kristine Koch, koordinator
 • Caroline Carlström, koordinator
 • Inger Knutell, koordinator
 • Gert Olsson, koordinator
 • Lena Steffner, koordinator
 • Anna-Kari Trondman, koordinator
 • Linn Areskoug, enheten för pedagogisk utveckling
 • Johan Karlsson, IT-avdelningen

Summary in English

Intensive period for the doubling project

People are working intensely with the doubling project; at the end of January, all proposals for new and redesigned programmes must be submitted to the Board of Education. The aim is that the SLU Board will make decisions regarding SLU’s course and programme offering as of 2021 during its June meeting. Earlier in the autumn, consulting firm Ernst & Young submitted its report, which analysed a few of SLU’s programmes. For example, we are currently testing programme titles in focus groups consisting of younger people in several cities.

The doubling project involves many sub-projects. The proposals currently being developed include both the programmes that will replace the forest science and agricultural programmes as well as ten completely new programmes. In total, the doubling project is expected to involve about 30 programme proposals. After that, they will be sent to faculty and programme boards, etc., for comments. In the middle of May, the Board of Education must compile all viewpoints and submit a joint proposal regarding the whole programme portfolio to the SLU Board, which is expected to make final decisions during its June meeting.

The project involves teachers in various roles, faculty administrations as well as SLU’s central administration. Ernst & Young and Ungdomsbarometern have been tasked with assisting with knowledge of the national, and, to a certain extent, international programme landscape in which our programmes compete, as well as knowledge of how our target groups decide what to study.

Highly ranked, but few students

Despite the fact that SLU is highly ranked in international academic lists, and many of our programmes are connected to the land-based sector labour market, few Swedish students choose to study here, even those who know about the university. The challenge is changing this.

Ernst & Young’s market analysis

Consulting firm Ernst & Young’s report on behalf of SLU was completed in October. It acts as one of many support documents in the work with developing programmes as well strategic Board of Education decisions.

Programme titles

SLU is doing a lot to investigate what makes young people choose what to study. The target group analysis is one part, focus groups another. In simple terms, focus groups are systemised group interviews. The company Ungdomsbarometern has arranged six focus groups, and it will meet with about 60 young people. SLU also conducts its own focus groups with, among other things, students already studying at SLU. It is important that these groups discuss programme titles; it contributes to understanding how target groups perceive the terms we often use to describe our operations in general and our courses and programmes in particular.

10 december 2019 3

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 3 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 3 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 3 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 4 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 4 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 4 månad sedan