IT väljer tåg före flyg

Text: Mikael Jansson Publicerad: 19 januari 2017
I tre månader har IT-avdelningen företagit i princip alla sina inrikes tjänsteresor med tåg i stället för med flyg. Nu ska detta utvärderas, men Cecilia Wolkert, bitr. IT-chef, tycker att fördelarna överväger.
Cecilia Wolkert. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Cecilia Wolkert. Foto: Jenny Svennås-Gillner

– Visserligen tar resan längre tid men man kan ofta få mer gjort i och med att man kan arbeta på tåget på ett annat sätt än på flyg, säger Cecilia Wolkert.

Det är framför allt IT-avdelningens arbetsledare och enhetschefer som reser mycket i tjänsten, övriga medarbetare gör kanske en eller ett par tjänsteresor per år. Mycket av mötesverksamheten görs ju numera i form av videokonferenser, men ibland måste folk fortfarande mötas ansikte mot ansikte.

Flyga inom landet har bara fått ske efter chefens tillstånd, och då ska det ha funnits särskilda skäl, säger hon. Resa med tåg har gällt samtliga orter utom Lysekil, där det inte har varit praktiskt möjligt.

Eftersom resorna – vanligtvis med nattåg – kan bli många och långa får de alltid företas i första klass. Och Cecilia Wolkert tycker inte att man kan begära av folk som ska resa långt med nattåg att de ska åka i andra klass.

Kostnadsdrivande

Men visst är det kostnadsdrivande för universitetet att resa med tåg i stället för med flyg, medger hon.

– Det är klart att det kan sticka i ögonen på den kostnadsmedvetne, säger Cecilia. Men det är ju ett faktum att flyget inte bär sina miljökostnader, speciellt inte när man kan köpa inrikes flygresor för 295 kronor!

Men Cecilia Wolkert menar att om IT-avdelningen på andra sätt kan jobba effektivare så kan man tjäna in mycket av den merkostnaden.

Jan Olov Persson, David La, Andreas Gref, Björn Lindell, Magnus Sällström, Stefan Edholm, Joss Edqvist, Delar av IT-avdelningen kliver av nattåget i Umeå. Lisa Arrenius, Johan Karlsson och Martin Gumucio. Foto: Cecilia Volkert

Personal från IT-avdelningen kliver av nattåget i Umeå. Jan Olov Persson, David La, Andreas Gref, Björn Lindell, Magnus Sällström, Stefan Edholm, Joss Edqvist, Lisa Arrenius, Johan Karlsson och Martin Gumucio. Foto: Cecilia Wolkert

Det kan i vissa fall också medföra vissa obekvämligheter för den enskilde, om man t ex befinner sig på en ort där nattåget avgår senat på kvällen och man har X antal timmar dödtid att slå ihjäl på kvällen, eller om man kommer fram så tidigt att ingenting ännu har hunnit öppna för dagen. Cecilia Wolkert tycker ändå att tågresandet på det hela taget har fått ett positivt bemötande bland medarbetarna.

Summary in English

IT chooses trains over planes

For three months, the staff at the Division of IT have taken practically all of their domestic business trips by train instead of flying. This will now be evaluated, but Cecilia Wolkert, Assistant Head of IT, thinks that the pros outweigh the cons.

“The trip might take longer, but you can often get more things done on a train compared to a plane because you can work in a different way,” says Cecilia Wolkert.

Mostly the supervisors and heads of units travel a lot for work. Other staff members might go on one or a few business trips per year. Plenty of meetings are now being held in video conference form, but sometimes people still need to meet face to face.

Flying domestically has only been permitted after receiving a manager’s permission, and only for special reasons, she says. Travelling by train applies to all locations except Lysekil, where it has not been possible for practical reasons.

Because the trips – usually taken by night trains – can become many and long, they are always taken in first class.  Cecilia Wolkert does not think that you can demand that people who have to travel far with night trains should ride second class.

Cost driver

It is more costly for the university to travel by train instead of by plane, she admits.

“Of course, this might annoy a cost-effective person,” says Cecilia. “But it’s a fact that the environmental costs are not included in the flight price, especially not if you can buy domestic flights for SEK 295!”

But Cecilia Wolkert thinks that if the IT staff can work more efficiently in other ways, they can make up for many of the additional costs.

It may also be inconvenient for the individual, if for example you are in a place where the night train departs late at night and you have a number of hours to kill during the evening, or if you get to your destination so early that nothing is open yet. Cecilia Wolkert still thinks that train travel has been welcomed by the staff members in general.

19 januari 2017 6

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 16 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 17 dagar sedan