Klimatneutralt SLU: 5

Text: Camilla Källman Publicerad: 6 december 2018
”SLU:s personresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan”. Så formuleras fokusområde fem, ett av sex som syftar till att göra SLU klimatneutralt vid 50-årsjubileet 2027.

Alla SLU:are jobbar på för att uppnå miljömålen när det gäller resor. I en debattartikel i DN uppmanade 18 forskare vid åtta olika svenska lärosäten att halvera sina egna utsläpp av växthusgaser inom fem år vid respektive lärosäte, SLU fanns med i uppropet.

En grupp på cirka 30 studenter som kallar sig för ”Klimatstudenterna”  har samlat in 12 000 underskrifter och överlämnat till SLU:s rektor Peter Högberg. Namninsamlingen kräver att SLU ska halvera klimatutsläppen inom 4 år och riktar in sig på SLU:s flygresor.

Samtidigt har rektor Peter Högberg skrivit ett blogginlägg om klimatarbetet vid SLU, han nämner hur engagemanget för miljön motiverar medarbetare och studenter vid SLU och hänvisar bland annat till debattartikeln i DN om universitetens klimatpåverkan. Läs ursprungsartikel samt replik och rektors blogg.

Hur jobbar vi mot SLU:s övergripande miljömål?

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med 10 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

Uppföljning halvår 2018: SLU har minskat totala flygresandet med 1 % (CO2-utsläpp per helårsanställd), jämfört med 2013. Jämförs totala resandet halvåret 2017 med halvåret 2018 har det skett en ökning med 26 %.

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg skall i jämförelse med år 2013 minska med 20 % och helårsanställd till och med år 2020.

Uppföljning halvår 2018: I jämförelse med andra kvartalet 2013, som är basår, har SLU ökat det inrikes resandet med flyg med 3 % och helårsanställd under 2018. Jämför man däremot andra kvartalet 2018 och samma period 2017 är det en minskning med 2 % och helårsanställd.

Antal IT-resor ska öka med 15 % till 2020 med 2016 som basår.

Uppföljning halvår 2018: Användandet av videokonferens har ökat kraftigt sedan 2016 (basår). Antal möten har ökat med 177 % och totala antalet timmar i videomöten har ökat med 128 %.

Vad görs åt det ökande resandet?

Förutom att miljöenheten arbetar med de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen pågår det ett arbete med resor inom miljöcertifikaten. Varje certifikat har sin egen ledning där mål sätts och följs upp, samtidigt som miljöenheten även för diskussioner med SLU:s centrala ledning om hur man kan minska resandet. Miljöenheten har också ett bra samarbete med den upphandlade resebyrån där man vid kvartalsvisa avstämningar följer upp statistiken och diskuterar åtgärder.

Varje anställd är också skyldig att följa de reseriktlinjer som finns på SLU.

Handlingsplan

I handlingsplanen sägs att SLU ska:

 • Minska flyg på sträckan Stockholm – Göteborg, särskilt i de fall denna sträcka inte är en etapp i längre resa genom att aktivt informera personal och resebyrå om att SLU-anställda endast i undantagsfall reser med flyg den här sträckan.
 • Ändra riktlinjer tjänsteresor och möten för ökad flexibilitet, ex så att tågresande fungerar med mötesplanering i vardagen.
 • Ledningspersoner på olika nivåer bör gå före och visa gott exempel i val av resor. Detta bör också kommuniceras i organisationen.
 • Utreda möjligheterna att köpa grönt flygbränsle.
 • Arbeta för att institutioner/avdelningar arbetar för att undvika inrikesflyg periodvis (IT-avdelningens exempel).
 • Ta fram en ekonomisk incitamentsmodell för att styra resorna från flyg till tåg.
 • Genomföra den handlingsplan som tagits fram i syfte att ytterligare förbättra SLU:s videokonferenssystem.
Fakta

Sex fokusområden

SLU ska vara klimatneutralt vid 50-årsjubileet 2027, det har SLU:s ledning beslutat. För att nå dit är sex fokusområden identifierade. Under 2018 gör Resurs en artikelserie om dessa områden:

 1. All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.
 2. All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.
 3. Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas icke-fossilt bränsle.
 4. Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.
 5. Utsläppen från SLU:s tjänsteresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.
 6. SLU avser att klimatkompensera för de klimatpåverkande utsläpp som man inte kan åtgärda eller ta bort. Hur klimatkompensationen ska göras ska utredas.
6 december 2018 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan