Konkret hjälp för generell kompetens i kurser

Text: Jannie Teinler Publicerad: 14 mars 2019
Kanske sitter du och funderar över hur du på ett tydligare och mer medvetet sätt kan arbeta med generella kompetenser i din kurs? För dig som är nyfiken på att utveckla dessa moment anordnar enheten för pedagogisk utveckling (EPU) tillsammans med SLU-biblioteket under 2019 fem workshops på temat.

Generella kompetenser är färdigheter som är nödvändiga för lyckade akademiska studier. Men också i det senare yrkeslivet är dessa kompetenser en förutsättning. Det kan handla om till exempel förmågan till utvecklade resonemang, problemlösning, informationssökning och att uttrycka sig både muntligt och skriftligt.

Katarina Böhme Evengård, bibliotekarie vid SLU-biblioteket, berättar att en diskussion om hur man främjar studenternas generella kompetenser pågått på universitetet i många år.

– Men praktiska frågor kan också komma från enskilda lärare, och denna seminarieserie hoppas vi i planeringsgruppen ska kunna fungera som en del i universitetets stöd till lärare när de planerar sin undervisning.

Tanken på en seminarieserie med lärare som målgrupp kom när EPU:s och bibliotekets gemensamma projekt om webbmoduler i generella kompetenser skulle sammanfattas i höstas.

– Då formulerade vi tillsammans en lite tydligare idé på en konkret seminarieserie med workshopupplägg. Planen är att vi ska utnyttja de nya distansundervisningslokalerna som finns på alla orter, säger Katarina, som också tillsammans med några kollegor kommer att hålla i ett av seminarierna.

Seminariernas innehåll och upplägg

Målet med seminarierna är att du som lärare genom en allmän genomgång först ska få lära dig mer om den aspekt av generella kompetenser som är aktuellt för dagen. Du ska också få praktiska verktyg och tips på hur du kan arbeta vidare med området i din egen kurs. Under den efterföljande workshopen får du tillfälle att diskutera och arbeta med hur du konkret kan planera undervisningen på ett sätt som främjar studenternas progression. Personer från EPU eller biblioteket finns tillgängliga som bollplank och diskussionsledare på samtliga huvudorter.

Skrivande

På det första tillfället går Sabina Lundberg och Jannie Teinler från bibliotekets Språkverkstad igenom vilka svårigheter studenterna möter längs vägen mot akademisk skriftspråkskompetens. Fokus under diskussionerna kommer att ligga på hur du som lärare kan stötta studenternas utveckling genom genomtänkta kursuppgifter, textrespons och ett tydligt fokus på akademisk text.

Etik

Intresset för etik är aktuellt inom nästan alla kurser på SLU. Frågorna lyfts inte sällan från studenterna själva, och åsikterna är många. Att ta vara på detta engagemang kan för dig som lärare vara en utmaning. Under ledning av Per Sandin från institutionen för växtproduktionsekologi diskuteras under seminariet hur man konkret genom övningar, material och metoder kan lyfta etikfrågor på ett konstruktivt sätt.

Kritiskt tänkande

Det tredje passet leds av Alexandra D’Urso från EPU, och handlar om kritiskt tänkande. Begreppet används i många sammanhang, och uppfattas också på olika sätt inom olika discipliner. Utgångspunkt för diskussionen är hur man på olika sätt kan arbeta med att utveckla arbetet med kritiskt tänkande, utifrån exempel från lärandemål.

Informationskompetens

Katarina Böhme Evengård, Mattias Lennartsson och Malin Persson från biblioteket tar utgångspunkt i hur olika läraktiviteter tränar studenternas informationskompetens och hur kurslärare och bibliotekarier kan samarbeta för att främja studenternas utveckling. Under tillfället diskuteras också hur lärandemål om informationskompetens kan formuleras.

Muntlig framställning

Mot slutet av hösten återkommer Sabina Lundberg och Jannie Teinler för att leda tillfället om muntlig framställning. Många studenter har jobbiga erfarenheter av detta, och passet kommer därför inte bara handla om hur du som lärare kan planera uppgifter och progression, utan också hur du kan minska stressen inför dessa tillfällen.

Fakta

Planera in workshoparna

De går i Uppsala, Umeå och i Alnarp.

  • Skrivande - onsdag den 3 april (eng.), Onsdag den 10 april (sv.)
  • Etik - onsdag den 5 juni.
  • Kritiskt tänkande - onsdag den 18 september.
  • Informationskompetens - onsdag den 13 november.
  • Muntlig framställning - onsdag den 11 december.

Anmäl här.

 

Summary in English

Get help developing students’ generic skills

Thinking about how you can make generic skills part of your course in a more direct and deliberate way? SLU’s Educational Development Unit (EPU) and the SLU Library invite course coordinators to a series of workshops on how you, as a teacher, can incorporate generic skills in your course.

Generic skills are skills that are necessary for successful academic studies. Often, these skills are also something students will need in their working life after graduating. When speaking about generic skills, we often mean skills such as reasoning, problem-solving, searching for information and expressing yourself both orally and in writing. Katarina Böhme Evengård, librarian at the SLU University Library, says that the discussion on how to promote students' generic skills has been going on at SLU for many years.

‘But individual teachers also voice practical concerns, and our intention with this seminar series is for it to function as part of the university's support for teachers when thee plan their courses.’

The idea of a seminar series with teachers as the target group came when the EPU and the SLU Library's joint project on web modules for generic skills was summarised in a report this autumn.

‘At that point, we began discussing the idea of a seminar series with workshops. The plan is to use the new active learning classrooms that are available all over the university’, explains Katarina, who will lead one of the seminars together with colleagues.

Content and structure

The seminars will give you, as a teacher, an opportunity to learn more about the generic skill that is the topic of the seminar. You will also get practical tools and tips that you can use for your own course. In the workshop part of the seminar, you will have the opportunity to discuss and plan your teaching in a way that promotes student progression. People from the EPU or the SLU Library will be available as a sounding board and discussion leaders at all main campuses.

Writing

In the first seminar, Sabina Lundberg and Jannie Teinler from the Centre for Academic Language at the SLU Library will focus on the difficulties students encounter along the way towards academic writing proficiency. The discussions will emphasise how you can support the students' development through well thought-out course assignments, text response and a clear focus on academic text.

Ethics

An interest in ethics is a characteristic of almost all courses at SLU. The students themselves often raise the topic, and many hold strong opinions. Taking advantage of this can be a challenge for you as a teacher. Under the direction of Per Sandin from the Department of Crop Production Ecology, participants will discuss how to raise ethical issues in a constructive way through exercises, materials and methods.

Critical thinking

Alexandra D’Urso from the EPU will lead the third seminar. The concept of critical thinking is used in many contexts, and is perceived in different ways in different disciplines. The starting point for the discussion is how teachers, in various ways, can work on developing critical thinking, based on examples from learning outcomes.

Information literacy

Katarina Böhme Evengård, Mattias Lennartsson and Malin Persson from the SLU Library take two important aspects as their starting point: how different learning activities train the students' generic skills, and how teachers and librarians can collaborate to promote student development. During the seminar, we will also discuss different ways of formulating learning outcomes related to information literacy.

Oral presentation

Towards the end of the semester, Sabina Lundberg and Jannie Teinler return to lead a seminar on how to help students develop their oral presentation skills. Many students have had stressful experiences with oral presentations, and this seminar will focus not only on how you as a teacher can plan tasks and progression, but also on how to reduce stress.

Save the dates

  • Writing - Wednesday 3 April (Swedish), Wednesday 10 April (English).
  • Ethics - Wednesday 5 June.
  • Critical thinking - Wednesday 18 September.
  • Information literacy - Wednesday 13 November.
  • Oral presentation - Wednesday 11 December.

Register at: https://internt.slu.se/upc/courses-seminars

14 mars 2019 4
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 7 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan