Kunskap och kalas när SLU firade 40 år

Text: Anna Bleckert Publicerad: 27 oktober 2017
Det var tio år sedan sist. Och nu var det dags att fylla jämt igen. SLU:s 40 år som universitet har firats på olika sätt runt om i landet, både för anställda och för en nyfiken och intresserad allmänhet. Många, många anställda och även studenter har bidragit med tid, engagemang och kunskap för att visa att SLU har en viktig uppgift i samhället.

Jubileumsfirandet har främst varit koncentrerat till några veckor i september. Då var det historikseminarier och medarbetardagar på tre orter, men framförallt öppnade SLU upp sina campus och verksamheter för att visa upp spännande forskning för både stora och små. I Skara pågick firandet en hel vecka då Smedjeveckan bjöd på köttdebatt, insikter om varför hästar gäspar och kunskap om hur drönarteknik används inom precisionsodling. Veckan avslutades med Öppet campus där många nappade på möjligheten att prova på att träna med sina hundar.

Många ville besöka SLU

Även Umeå öppnade upp sina dörrar. Den 30 september bjöd man in alla umebor till en familjedag med många spännande aktiviteter och som lockade massor av besökare. Sofia Hansson, en av projektledarna för evenemanget, är väldigt glad och nöjd över arrangemanget.

– Eftersom det var länge sedan det ordnades ett öppet hus i Umeå kändes det spännande att se hur många besökare vi kunde locka hit en lördag. Men det blev en lyckad dag med över 1500 besökare, vilket var roligt eftersom engagemanget var stort hos så många SLU:are och mycket tid hade lagts ner på förberedelser för att få allt att fungera och skapa bra innehåll, berättar Sofia Hansson.

I Alnarp var temat Trädgårdsodlingens dag och även där var intresset stort. Dagen bjöd på ett strålande sensommarväder och ett program som bland annat innehöll Hydroponisk odling – odla jordlöst året om, visning av Rehabiliteringsträdgården och presentation av odlingssamarbete mellan SLU-studenter och Augustenborgsskolans förskola. Och mycket mer förstås.

Många besökare letade sig också ut till Campus Ultuna som bjöd på en mix av föreläsningar, prova-på-forskning, rådgivning och guidade visningar. Dinosaurie-dissektion och provsittning av traktor var några av de populäraste programpunkterna under dagen.

När SLU Aqua i Drottningholm bjöd in till Öppet hus en lördag i september, kunde besökarna bland annat kliva ombord på forskningsfartyget Asterix, få veta mer om hur man fiskar hållbart och om fiskar känner smärta.

Stolt rektor tackar för allt engagemang

Att visa bredden i SLU:s verksamhet har verkligen lyfts fram under höstens jubileumsveckor. Även medarbetardagarna i Alnarp, Umeå och Ultuna blev ett tillfälle att få veta mer om vår egen forskning, utbildning och de utmaningar vi står inför som universitet. De nästan tusen medarbetare som deltog fick till exempel lära sig mer om framtidens grönsaksdisk, vad skogen gör för klimatet och att en digitaliserad framtid utmanar oss både som universitet, arbetsgivare och kollegor.

Hundratals medarbetare och studenter har medverkat till firandet på våra orter och universitets rektor Peter Högberg är både glad och stolt över hur jubileumsfirandet verkligen har lyft fram SLU:s livsviktiga forskning och utbildning.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som har bidragit med tid, engagemang och kunskap för att visa vilken viktig roll SLU har i vårt samhälle. Vår kunskap är avgörande för en hållbar värld. Jag hoppas att alla som arbetar och studerar vid SLU är lika stolta som jag över vårt universitet och vad vi åstadkommer tillsammans, säger Peter Högberg.

Doktorspromotionen i början av oktober blev en högtidlig och festlig avslutning på jubileumsfirandet. Men det återstår några aktiviteter under hösten, bland annat en utställning/installation av studenter på landskapsarkitektprogrammet.

Fakta

Jubileumsfirandet i siffror


  • 1300 jubileumsbakelser har slunkit ner.
  • 3100 flaskor äppelmust från Balsgård har druckits upp.
  • Över 5 000 besökte våra Öppet campus och Öppet hus-dagar och nästan 200 medarbetare jobbade med evenemangen som totalt genomförde 150 föredrag, workshops och andra programpunkter.
  • Nästan 1000 medarbetare deltog på SLU-dagarna för att både fira, lära och mingla.

Summary in English

Knowledge and celebration when SLU turned 40

It’s been 10 years… and now it’s time for another landmark birthday. SLU’s 40 years as a university has been celebrated in various ways around the country, both by employees and the curious and interested public. Many employees and students have given their time, commitment and knowledge to show the important things SLU does for society.

The anniversary celebrations have primarily taken place during a few weeks in September. There were history seminars and employee days at three locations; the primary events took place when SLU opened its campuses and operations to showcase exciting research for both grownups and children. In Skara, the celebrations lasted a whole week – “Smedjeveckan” (forge week) offered a meat debate, information on why horses yawn and how drone technology is used in precision agriculture. The week concluded with an open campus, where many took the chance to practice training their dogs.

Many wanted to see SLU

Umeå also opened up its doors. On 30 September, people were invited to a family day with many exciting activities that attracted a lot of visitors. Sofia Hansson, one of the project leaders for the event, was very pleased with the result.

“Since there hasn’t been an open house in Umeå for a while, it was exciting to see how many visitors we could attract on a Saturday. It was a successful day with over 1,500 visitors, which is great, because so many committed SLU employees had given their time to prepare and ensure that everything worked and that the content was good,” commented Sofia Hansson.

In Alnarp, they had “Trädgårdsodlingens dag” (garden day) and the turnout was great. The weather was lovely, and the programme contained events such as “Hydroponics – grow plants without soil all year round”, a showing of the Alnarp Rehabilitation Garden and a presentation of cultivation collaborations between SLU students and Augustenborgsskolan’s preschool and much more.

Campus Ultuna also had many visitors. The open house offered a mix of lectures, a chance to try some forms of research, guidance and guided tours. The dinosaur dissection and the chance to sit in a tractor were some of the most popular programme events during the day.

SLU Aqua by Drottningholm had its open house on a Saturday in September. Among other things, visitors could climb aboard the research ship Asterix, learn more about sustainable fishing and whether fish feel pain.

Proud vice-chancellor is grateful for your commitment

Showing the breadth of SLU’s operations has certainly been the focus during this autumn’s anniversary weeks. The employee days in Alnarp, Umeå and Ultuna were opportunities to learn more about our research, courses and programmes and the challenges the university faces. Almost 1,000 employees took part, and they got to learn about future vegetable selections, what the forest does for the climate and that a digitalised future challenges the university as well as its employers and employees.

Hundreds of staff members and students have taken part in the celebrations at various locations, and the university’s Vice-Chancellor, Peter Högberg, is both pleased and proud of how the anniversary celebrations have highlighted SLU’s vital research and courses and programmes.

“I would really like to thank all the staff members who have given their time, commitment and knowledge to show the important role SLU plays in our society. Our knowledge is key for a sustainable world. I hope that everyone who works and studies at SLU are as proud as I am of our university and what we achieve together,” said Peter Högberg.

The doctoral award ceremony at the beginning of October was an impressive and festive conclusion to the anniversary celebrations. However, some activities will take place during the rest of autumn, e.g. an exhibition/installation by the students from the Landscape Architect programme.

The anniversary celebration in numbers

  • 1,300 anniversary pastries have been eaten.
  • 3,100 bottles of apple juice from Balsgård have been drunk.
  • Over 5,000 people visited our open campuses and open houses, and almost 200 employees worked on the events that included 150 lectures, workshops and other programme events.
  • Almost 1,000 employees took part of the SLU days to celebrate, learn and mingle.
27 oktober 2017
SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

Utmärkelse I höstas beslutade rektor att SLU ska ansöka om att erhålla utmärkelsen HR Excellence in Research Award, en certifiering framtagen av den Europeiska kommissionen. Att erhålla utmärkelsen visar bland annat att ett lärosäte är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden för forskares anställningar och vidare karriärutveckling, har en god arbetsmiljö samt löpande strävar efter att utveckla dessa delar. 
24 mars 2021 5

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 6 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan