Kunskapsutbyte i Bergslagsskogarna

Text: Marine Elbakidze, Back Tomas Ersson, Tomas Nordfjell Publicerad: 13 september 2019
Skogsmästarskolan och institutionen för skogens biomaterial och teknologi arrangerade gemensamt ett gränsöverskridande utbildningsevenemang inom Erasmus+.

Projektet Net4Forest startade i september 2018 och kommer att pågå i tre år. Net4Forest samlar institutioner från Slovenien, Estland, Lettland, Sverige och Spanien. Projektets syfte är att höja kunskapsnivåerna om hållbart skogsbruk inom utbildningssektorn och hos privata skogsägare, vilka äger huvuddelen av skogsmarkerna i de flesta europeiska länder och följaktligen kommer en hög andel av den skördade volymen från privata skogar.

Utbildningen organiserades som en resande workshop som fångade svenskt skogsbruk från en mängd perspektiv: avverkning, olika skogsskötselåtgärder, vidareförädling, restaurering av vattendrag, skötsel av ekologiska och sociala värden och mer. En av de mest lärorika upplevelserna var ett besök på det stora brandfältet i Västmanland. Guidade av Skogsstyrelsen diskuterade gruppen orsaker och konsekvenser av denna skogsbrand för skogsägare, lokalsamhällen och skogsförnyelse, klimatförändringarnas roll i skogsstörningar och skogsföretagens ansvar för att förebygga sådana händelser. Många frågor och diskussioner uppstod också under fältbesök på avverkningsplatser i Sveaskogs och Mellanskogs regi. Deltagarna var mycket intresserade av att lära sig hur man planerar avverkningar, infrastruktur för skogsvägar och hur man uppfyller kraven på naturhänsyn på avverkningsplatser.

Deltagarna tyckte också att de lärde sig mycket om hur det är att vara privat skogsägare i Sverige efter att ha besökt Snefringe Häradsallmänning och skogsägarföreningen Mellanskog. Många frågor ställdes om hur Mellanskog organiserar sin verksamhet från stock till planka samt skogscertifieringens roll på  marknaden.  I diskussionen hävdades det att förtroendet bland svenska skogsaktörer och deras respekt för lagen är avgörande för att upprätthålla ett hållbart skogsbruk, men att ett sådant förtroende saknas idag i vissa länder. Det blev också tydligt för deltagarna att många svenska skogsägare är starkt beroende av de ekonomiska inkomsterna från sina skogar, medan skogarna i deltagarnas länder främst förvaltas för att upprätthålla biologisk mångfald och andra ekologiska värden. Efter en guidad rundtur i StoraEnsos massa- och kartongfabrik i Fors diskuterade deltagarna vikten av innovationer för att överleva på en mycket konkurrenskraftig global marknad.

För många var den mest minnesvärda händelsen då alla  hade en chans att köra en skotare vid en avverkningstrakt vid Jälla naturbruksgymnasium.

Slutsatsen som man enades kring vid workshopens avslut var att även om varje land har mycket kunskap om skogsförvaltning måste vi öka möjligheterna att lära av varandra i Europa för att gå mot ett mer hållbart skogsbruk.

Summary in English

Transnational training event in Sweden for European forest owner organisations

In June, the School of Forest Management and the Department of Forest Biomaterials and Technology jointly organised a transnational training event within the Erasmus+ project “Network of knowledge for efficient private forests (Net4Forest)”. The project started in September 2018 and will last 3 years. Net4Forest includes institutions from Slovenia, Estonia, Latvia, Sweden, and Spain. The primary purpose of this project is to educate trainers and forest owners in sustainable forestry. Private forest owners own the majority of forest land in most European countries, and consequently, a high proportion of harvested wood volume comes from private forests.

 

The training event was organised as a traveling workshop that captured the Swedish experience from wood harvesting, silvicultural treatments, wood processing, forestry education, restoration of watersheds, and the management of forests for ecological and social values. One of the most educational events was a visit to the Västmanland forest fire site. Guided by Skogsstryelsen, the group discussed: reasons and consequences of this forest fire for forest owners, local communities, and forest regeneration; the role of climate change in forest disturbances; and the responsibilities of forest companies in preventing such events. Many questions and discussions also arose during field visits to logging sites of Sveaskog and Mellanskog. Representatives of all countries were interested in learning how to plan wood extraction, forest road infrastructure, and how to fulfil ecological considerations on logging sites.

 

Participants also acknowledged that they learned much about the Swedish experience of private forest ownership after having visited Snefringe Forest Commons and the Mellanskog Forest Owner Association. Many questions were asked about how Mellanskog organises their activities from harvesting planning to wood processing; the role of forest certification in accessing markets; Mellanskog’s work with contractors; and the rights and responsibilities of Mellanskog's members. Participants were especially curious about past challenges in Mellanskog’s history. One of the comments was that the trust among Swedish forest stakeholders and their respect for the law are crucial for maintaining sustainable forestry. Unfortunately, it was commented that such trust is missing today in some countries. Many participants recognised that many Swedish forest owners strongly depend on the economic income from their forests, while in their countries, forests are managed mainly to maintain biodiversity and other ecological values. After a guided tour of StoraEnso’s pulp and carton mill in Fors, participants discussed the importance of innovations in introducing new products to survive in a very competitive global market.

The most memorable event happened during the last day of the workshop – all participants had a chance to drive a forwarder at a logging site of Jälla naturbruksgymnasium.

The take-home message from participants is that while each country possesses much knowledge of forest management, we need to increase opportunities to learn from each other in Europe in order to move towards more sustainable forest management practices.

13 september 2019
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan