Lika villkor berör alla!
Inspirationsföreläsning med Sara Lund/Claes Schmidt vid NJ:s fakultetsdag 2014. Foto: Li Gessbo, SLU.

Lika villkor berör alla!

Text: Li Gessbo Publicerad: 19 januari 2015
Ett lika villkorsperspektiv innebär att man inte låter fördomar överskugga tillvaratagandet av människors resurser. Det handlar om öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Vid SLU ska lika villkorsarbetet genomsyra all verksamhet. Här ges en presentation med några exempel från fakulteternas och universitetsadministrationens arbete.

Om lika villkor på Medarbetarwebben:
”Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder. Lika villkorsarbetet omfattar alla anställda och studenter och ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan universitetet och studentkårerna.”

LTV-fakulteten fokuserar på mångfaldsfrågan

Kristin Larsson, sekreterare i lika villkorsutskottet för LTV-fakulteten. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Kristin Larsson. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Kristin Larsson är sekreterare i LTV-fakultetens lika villkorsutskott:
– Just nu är mångfaldsfrågan särskilt viktig. Vi är ett mångkulturellt universitet och det är viktigt att ständigt arbeta med lika villkorsfrågorna.

Den största utmaningen för fakultetens arbete är att få igång diskussioner kring lika villkor ute i verksamheten. För 2015 planeras en föreläsningsserie på avdelningsnivå om mångfald:
– Det är viktigt att delta, vi är varandras arbetsmiljö, säger Kristin. Och ska vi kunna attrahera och behålla studenter och medarbetare är det en förutsättning att vi arbetar med de här frågorna.

Mer om lika villkor vid LTV-fakulteten.

NJ-fakulteten betonar vikten av ledningens stöd

Tuula Eriksson. Foto: Anette Neldestam, SLU.

Tuula Eriksson. Foto: Anette Neldestam, SLU.

Tuula Eriksson, ordförande i NJ-fakultetens kommitté för lika villkor till och med den 31 december 2014. Hon belönades med LTV-fakultetens Lika villkorspris 2014 för sitt arbete och engagemang i frågorna. Hon säger:
– En viktig förutsättning för arbetet är att institutioner och fakulteter avsätter medel för lika villkorsarbetet och att prefekter och chefer är delaktiga och stöttande. En anledning till att vi inom NJ-fakulteten lyckats nå ut med dessa viktiga frågor relativt väl är för att vi har haft ett gott stöd från vår fakultetsledning.

De stora utmaningarna just nu består i att följa upp och kartlägga löneutveckling, karriärutveckling samt kompetensutveckling för de olika yrkeskategorierna vid fakulteten:
– Det är viktigt att det finns en rättvis, konsekvent och transparent policy som inte diskriminerar, säger Tuula.

Tuula berättar att NJ-fakultetens aktiviteter haft tre olika typer av karaktär:

 1. Attitydpåverkande och allmänt kompetenshöjande genom till exempel inspirationsföreläsningar.
 2. Informativa genom exempelvis förmedling av nyheter och aktuell information rörande lika villkor. Det kan röra information om förändringar i lagstiftning, aktuella konferenser och utbildningar.
 3. Interaktiva möten mellan dem som jobbar med lika villkorsfrågor på olika nivåer. Till ombudsträffarna har även prefekter och chefer bjudits in eftersom det är de som är ytterst ansvariga för den lokala arbetsplatsmiljön.

För 2015 planeras flera aktiviteter, bland annat i samarrangemang med studenterna:
– Vi har ett nära och intensivt samarbete med studenterna, till exempel hade vi 2014 två aktiviteter där både all personal och studenter bjöds in. Nu i vår blir det ytterligare ett samarrangemang med Ultuna studentkår där temat blir den studiesociala enkäten med resultatet som behöver följas upp, säger Tuula.

Cecilia Mark-Herbert. Foto: Roger Herbert.

Cecilia Mark-Herbert. Foto: Roger Herbert.

Närmast i pipeline är en träff för fakultetens lika villkorsombud, prefekter och skyddsombud, som i början på februari ska få träffa konstnären Anna Odell. Hon visar sin film Återträffen och diskuterar utanförskapets konsekvenser och betydelse.

Från den 1 januari 2015 är Cecilia Mark-Herbert ordförande för NJ-fakultetens kommitté för lika villkor.

Mer om lika villkor vid NJ-fakulteten.

Diskriminering av studenter en viktig fråga för VH-fakulteten

Lena Lidfors. Foto: Mark Harris.

Lena Lidfors. Foto: Mark Harris.

Lena Lidfors är ordförande i VH-fakultetens lika villkorsutskott. Hon berättar att den senaste studiesociala enkäten visade att det finns studenter som upplever att de har blivit utsatta för åsiktsdiskriminering både från andra studenter och från lärare:
– Ett av de områden där studenter har upplevt att man inte alltid får tycka på ett särskilt sätt är inom djuretik, ett annat är skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk. Vårt lika villkorsutskott har därför beslutat att vi ska anordna seminarium kring både djuretik och åsiktsdiskriminering.

I höstas arrangerades lunchseminariet ”Hur ser det ut med jämställdheten i Sverige” där Gunvor Ngarambe föreläste, med efterföljande diskussion. 2015 börjar med ett seminarium i djuretik den 4 februari dit alla fakultetens anställda och studenter samt Universitetsdjursjukhusets personal är välkomna. Och senare i vår planeras för ett seminarium om åsiktsdiskriminering.

– Den största utmaningen för oss är att kunna avsätta tillräckligt med tid för lika villkorsarbetet, säger Lena.
I lika villkorsutskottet arbetar Lena tillsammans med två andra forskare-lärare och två studenter och lika villkorsarbetet görs inom ramen för ordinarie tjänst. På varje institution finns också en kontaktperson, som bjuds in till sammanträden varje år. Det finns möjlighet för institutioner eller studentgrupper att söka medel från fakulteten om man till exempel vill bjuda in en föreläsare eller anordna någon aktivitet inom lika villkorsarbetet.

Lena säger att det är viktigt att alla medarbetare och studenter är delaktiga i lika villkorsarbetet:
– När man arbetar inom ett forskningsfält, undervisar på kurser eller studerar på ett program är innehållet ganska styrt av olika mål. Det kan då vara svårt att hitta tid för diskussioner om de mellanmänskliga frågorna, de så kallade mjuka frågorna. Då vi lever i en värld som styrs av höga krav, ekonomiska begränsningar och ibland stora/snabba förändringar är det kanske inte alla medarbetare och studenter som mår bra i den processen. Man kan då också missa att enskilda personer upplever att de inte blir hörda, sedda och tagna hänsyn till, och ibland kan denna person tolka det som att man blir diskriminerad. Vi behöver därför ha ögon och öron öppna för om vi har studenter eller medarbetare som upplever att de blir diskriminerade, och försöka hjälpa dem på bästa sätt.

Mer om lika villkor vid VH-fakulteten.

Universitetsadministrationens arbete viktigt som stöd till kärnverksamheterna

Ylva Eklind är sammankallande i universitetsadministrationens lika villkorsutskott:
– Administrationen ger stöd till kärnverksamheterna i exempelvis vad gäller lokalers tillgänglighet, rekrytering och kommunikation och därför behöver vi vara extra bra på lika villkorsfrågor i vårt dagliga arbete.

I dagsläget är inte någon fråga identifierad som viktigare än andra.
– Vi har lobbat för att det ska genomföras en medarbetarenkät där man tar tempen på lika villkorsläget och andra viktiga arbetsmiljöfrågor. För att kunna jobba systematiskt med frågorna behöver en veta hur situationen ser ut, säger Ylva.

Under 2014 har det förts diskussioner med universitetsdirektören och administrativa chefsgruppen om lämpliga aktiviteter. Under 2015 vill man kunna erbjuda ett smörgåsbord med några olika aktiviteter som avdelningscheferna ska kunna välja bland och genomföra med alla anställda.

– Var och en behöver bidra för att vi ska nå SLU:s strategiska mål. I SLU:s vision att vara ett universitet i världsklass måste lika villkorsfrågorna vara en viktig pusselbit, säger Ylva.

Lika villkor vid S-fakulteten

”Att arbeta med jämställdhet och lika villkor är en lika nödvändig som självklar del av fakultetens verksamhetsutveckling.”
Läs mer om lika villkorsarbetet vid S-fakulteten.

19 januari 2015 20 2
 1. Kommentar från Lars-erik Aprn 9 april 2015:

  Jag tycker att SLU bättre borde kunna ta vara på den kompetens som professores emeriti besitter. Jag har alltsedan jag nåddes av ett brev med följande formulering känt att åldersdiskriminering inte tagits på allvar: ”Härmed erinras du om skyldigheten att avgå med pension fr.o.m. 1 februari 2001 …”
  Jag erbjöds arbetsplats på institutionen (delat rum med en fortfarande anställd professor och en dator som inte var ansluten till internet). Eftersom jag dock fick (efter viss ansträngning och lösning av formalia eftersom jag inte var anställd) tillgång till SLU:s IP-nummer och effektivt kunde arbeta hemifrån avstod jag från att utnyttja det erbjudna arbetsutrymmet på institutionen.) Vad jag dock tyckt varit rimligt är att jag skulle kunna finnas med och kunna nås via SLU:s hemsida – något som löstes först i slutet av förra året (dec 2014 – jag blev emeritus 1 feb 2001). Jag har under årens gång hänvisat till Uppsala universitet dör alla emeriti finns tillgängliga på hemsidan och presenteras med kontaktuppgifter. (Jag har mer än en gång kontaktat professoreres emeriti på Uppsala universitet i olika frågor som rör den medicinhistoriska forskning jag numera bedriver. Enstaka institutioner har också insett att ålderstigna professorer fortfarande kan besitta viss kompetens och därför låtit mig hålla kurser i farmakologi för presumtiva läkemedelskonsulenter, skriva internettilgängliga föreläsningar i en introduktionskurs för tandläkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor som vill sadla om från att syssla med människor till att arbeta med djur. Vidare har jag medverkat som handledare (utan kkostnad för SLU) för veterinärstuderande som skriver sinakandidatupppsatser. Jag är alltså tacksam över att min strävan att få ”vara med” på SLU:s hemsida efter många års fruktlösa försök nu är verklighet och hoppas att detta är ett tecke på att åldersdiskriminering av professores emeriti inte längre existerar! (Hur är det med brevet från Centrala förvaltningen till dem som skall gå i pension : ”Härmed erinras du om skyldigheten att gå i pension …) Med vänlig hälsning! Lars-Erik Appelgren

  • Kommentar från Vanja Sandgren 10 april 2015:

   Insändarskribenten tar upp ett angeläget ämne, hur vi tar vara på våra seniora medarbetare inom SLU. (Ett sådant initiativ har ju lanserats, den seniormiddag som återkommer vartannat år för pensionerade medarbetare). Och mer kan sägas i ämnet. Resurs lovar att återkomma med en fördjupning i ett angeläget ämne. Fler synpunkter, kommentarer och förslag?
   Resursredaktionen

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 6 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan