Lyckad externrekrytering skapar framgång
Karin Wiberg och Lutz Ahrens. Klipp ur Formas-filmen "Vilka metoder kan hjälpa oss att tidigt upptäcka föroreningar i dricksvattnet?". Foto: Formas

Lyckad externrekrytering skapar framgång

Text: Li Gessbo Publicerad: 28 augusti 2014
Karin Wiberg externrekryterades som fakultetsprofessor till NJ-fakulteten 2013 efter två år som gästprofessor. Sedan hon kom till SLU har hon som huvudsökande fått fem anslag på 2-16 miljoner kronor vardera och ytterligare två anslag på 7 och 16 miljoner som medsökande. En förklaring till framgången är bytet av forskningsmiljö, säger hon själv, och slår ett slag för ökad rörlighet.

Innan Karin rekryterades till SLU hade hon varit vid Umeå universitet i drygt tjugo år, med avbrott för vistelser i bland annat USA och Kanada. Hennes forskningsområde är miljökemi och nu finns hon vid institutionen för vatten och miljö.

– Det har varit roligt att komma till SLU och Uppsala, till det nya och fina MVM-huset, vänliga kollegor och bra stöd och uppbackning. Jag har snabbt börjat känna mig som SLU-are, säger Karin.

Utmärkande för SLU

– Jämfört med Umeå universitet är klimatet lite mjukare vid SLU. I Umeå blev jag som forskare konstant utvärderad och jämförd med andra för att konkurrera internt om resurser. Vid SLU blir jag inte alls utvärderad på det sättet. Men det finns också stora likheter: otydliga och osäkra karriärsvägar präglar den akademiska världen, säger Karin.

Den interna konkurrensen är inte lika utmärkande vid SLU, tycker Karin, som säger att hon gillar att tävla och tycker att konkurrens är bra. Det finns förstås nackdelar med ett sådant system: risken är att man skapar maktkamper och att besvikelsen tar över om man inte får det man hoppats på.

– Som forskare är det dock viktigt att tåla motgångar och att kunna vända på steken och ta det som en sporre istället – konkurrens är en del av forskarens vardag, säger Karin.

Att uppmärksamma varandras framgång internt tycker Karin att vi kan bli bättre på: det stärker vi-känslan. Och om man visar framfötterna ska man premieras för det; det kan till exempel bli tydligare vilka kriterier som lönesättningen baseras på och framgång bör belönas på individ- och forskargruppsnivå vid resursfördelning. Det ska helt enkelt löna sig att göra ansträngningar och ständigt sträva efter att bli en bättre och mer framgångsrik forskare, det tjänar SLU på i längden.

– Vid SLU är det ett kollegialt klimat och vi gläds åt varandras framgångar, precis som vid Umeå universitet. Däremot märks det mindre när någon fått stora bidrag eller andra framgångar. I Umeå skyltades sådant alltid på stora skärmar och i flera kanaler. Detta tjänar många syften, inte bara själva uppmärksamheten, utan även som inspiration till liknande bedrifter och som forskningsinformation som kan leda till nya samarbeten. Det är viktigt att veta vad som är på gång i alla delar av ”huset”.

Karin nämner även att det verkar finnas ett traditionellt SLU-tänk, som möjligen börjar luckras upp: vi är hemkära på SLU och externrekrytering och internationell rörlighet är inte så stor. Det kan delvis bero på våra ämnesområden, som vi ibland är ensamma om i Sverige.

Framgångsfaktorer

Karin anser att miljöombytet i sig har stor betydelse för framgången. Det ger ny inspiration och möjligheter. Man möter nya människor och får ett idéutbyte.

– SLU-miljön är otroligt rik på samarbetsmöjligheter. För mig har det rasat in möjligheter! Samtidigt har jag det gamla nätverket kvar och får två nätverk som kan befrukta varandra. Även närheten till Uppsala universitet, SGU, Livsmedelsverket och JTI har gett många nya kontaktmöjligheter.

Att kunna göra bra rekryteringar och få ihop ett bra team är också en nyckel till framgång. Karin nämner möjligheten hon fick med fakultetens ’morgongåva’ när hon blev fakultetsprofessor: hon kunde rekrytera en post doc, Lutz Ahrens, för fyra år.

Karin tror att trygghet är en grund för kreativitet, som kan bidra till framgång. En säker inkomst bidrar till trygghet, liksom kollegor som man trivs med.

– Jag har blivit väldigt väl mottagen på SLU. Institutionen har varit välkomnande till mig som ny. Som fakultetsprofessor märker jag att andra söker sig till mig och att jag blir lyssnad på.

Hon anser även att interna anslag som söks i konkurrens kan vara bra, men det ska vara utformat så att det uppmuntrar till samarbeten över gränser.

Nyfikenhet, inspiration och slump

Karin flyttade från Skara för att plugga ”miljö och hälsoskydd” i Umeå 1979. Det resulterade i en grundutbildningsexamen och jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör i södra Sverige. Hon ville dock gärna söka sig tillbaka till Umeå, och när hon av en händelse blev tipsad om möjligheten till en forskningsingenjörstjänst hos Christoffer Rappe på Umeå universitet tvekade hon inte, tog kontakt och fick jobb:

– Han blev sedan en källa till inspiration och nyfikenhet – han visade sån nyfikenhet på det jag gjorde, det blev så spännande!

Inspirerad och uppmuntrad kunde Karin fortsätta som doktorand och disputerade 2002. För att lyckas som forskare behöver man vara kreativ med ett driv, vara nyfiken och kunna leda och inspirera andra, tror Karin.

– För att lyckas idag krävs också sociala egenskaper, att man fungerar tillsammans med andra, säger hon. Förr kunde man som forskare köra mer solo-race.

På frågan om det kanske även krävs mod för att bli en framgångsrik forskare, apropå att hon själv efter ett par decennier vid Umeå universitet tagit steget till SLU i Uppsala, så svarar Karin både ja och nej. Att flytta till en annan ort krävde inget direkt mod; hon har under åren periodvis bott på andra ställen, även i andra länder. Och nu är barnen vuxna och bor på egen hand och hennes man har fått jobb vid Uppsala universitet. I och med flytten till SLU i Uppsala har hon dessutom kommit närmare sina gamla hemtrakter i södra Sverige. Men man måste ha mod för att våga ta risker och för att inte ha allt under hundra procent kontroll alltid – det leder till att man utvecklas.

Läs mer

Presentation av Karin Wiberg och hennes forskning i samband med att hon anställdes vid NJ-fakulteten 2013

Personpresentation/CV Karin Wiberg

Film från Formas med bl.a. Karin Wiberg: Vilka metoder kan hjälpa oss att tidigt upptäcka föroreningar i dricksvattnet?

Summary in English

External recruitment a recipe for success

After two years as visiting professor, Karin Wiberg was recruited to the NJ Faculty in 2013. Since joining SLU, she has secured five grants of 2–16 million each as principal applicant, and another two grants of 7 and 16 million respectively as co-applicant. One explanation for this success is the change of research environment, says Karin, and strikes a blow for increased mobility.

Before Karin was recruited to SLU, she had spent over 20 years at Umeå University, with stays in the US and Canada among other countries along the way. Her research area is environmental chemistry, and these days she can be found at SLU’s Department of Aquatic Sciences and Assessment.

What characterises SLU?

– Compared to Umeå University, I find the climate at SLU more forgiving. In Umeå, I was constantly being evaluated and compared to other researchers in the internal competition for resources. At SLU, I haven’t experienced this kind of evaluation. But there are also significant similarities: unclear and uncertain career paths are characteristic of the academic world, says Karin.

She also believes we could do better when it comes to being happy about the success of colleagues, as this strengthens the sense of community.

– SLU enjoys a collegiate climate, and we’re happy for each other when things go well, just like in Umeå. However, it is less visible when someone secures a substantial grant or enjoys some other kind of success. In Umeå, information like that was always displayed on big screens and announced through several channels.

Success factors

Karin believes the change of environment in itself has played an important part in her success, as it has brought with it new inspiration and new opportunities.

Being able to recruit and put together a good team is another key to success. Karin mentions how the extra resources the faculty granted her as a new professor meant she could recruit a postdoc, Lutz Ahrens, for four years.

She believes security is a good foundation for creativity, which can contribute to success. A secure income, and colleagues you like, are both factors that contribute to security.

She also thinks competing internally over funding can be a good thing, as long as it encourages cooperation.

Curiosity, inspiration and chance

Karin moved from Skara to Umeå in 1979 to study ”environment and health protection”. She got a degree, and she met her future husband. He was a local, so when she heard about the opportunity to join the team of Christoffer Rappe as a research engineer, she did not hesitate. She got in touch, and she got the job:

– He became a great source of inspiration and curiosity, showing how curious he was about my work, which made things very exciting!

This inspiration and encouragement led to Karin taking up doctoral studies, and she got her PhD in 2002. To succeed as a researcher you need to be creative, have drive and determination, be curious and have the skills to lead and inspire others, according to Karin.

– Also, to succeed today you need social skills, you have to be able to work with others. As a researcher, you can no longer lock yourself in your room, she says.

Read more

Presentation of Karin Wiberg and her research in connection with her joining the NJ Faculty in 2013

Profile/CV Karin Wiberg

Film from research council Formas with Karin Wiberg and others: What method can help early discovery of contaminated drinking water?

28 augusti 2014 24

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 9 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan