Med blick för ledarskap och helhet

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 22 oktober 2019
Ett rött hus på en bergsknalle strax söder om Göteborg är numera deltidshemma för SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. Hästhagar sträcker sig längs med vägen som leder från busstationen. Känslan och doften av hav är påtaglig.

– Mia, heter jag, välkommen in!

Ett par stadiga, blågröna ögon möter mig. Mia, ja alla säger så, med flygande stålgrått hår, är ledigt klädd i shorts. Hon konstaterar att staden kryper allt närmre. Det som i slutet av 1980-talet, när Mia och maken Magnus byggde, var rena landet är nu bebyggt av alltfler hus.

– Men min mans släkt har kvar marken som vi nyttjar till hästarna och vi arrenderar den, än så länge.

Och det är just här vi förlorar oss i ett samtal om livet med barn, Mia och Magnus har två vuxna söner och en dotter, livet mellan två världar – stad och land – och karriär. Under tiden spatserar den rödskimrande katten Tesla fram och konstaterar att matte sitter still och hinner klia en stund.

– När barnen var små delade vi på ansvaret, Magnus och jag, precis som andra föräldrar i vår generation. Vi jobbade heltid båda två, engagerade oss i barnens Montessoriskola och var tränare i barnens olika lag, hade katt och häst, men skapade en tillvaro som gjorde att jag kunde göra klart min avhandling, vi pusslade ihop det hela tillsammans.

Och avhandlingen ”The microstructure of hot isostatically pressed Si3N4-ceramics” (keramiska material som kan användas som svarvskär) banade väg för fortsatt karriär på Chalmers. Mia kan en hel del om stål, strukturer, aluminium, mikrovågor och återvinning av elektronikskrot. Hon är civilingenjör, och biträdande professor med en gedigen meritlista. Inte minst viktigt i den är kunskaper om utbildning. Hon är prisad för pedagogiska insatser, har jobbat med lärosätesutvärderingar och var vicerektor i sju år.

– I ett sådant sammanhang är det inte ovanligt att man blir uppmärksammad på nya möjligheter, det var här SLU kom in i bilden, säger Mia.

Nationellt universitet

Vår nya rektor är uppvuxen i miljonprogrammet Biskopsgården på Hisingen i Göteborg, hon har fått och sett möjligheter och om de passat in i det övriga livet har hon tagit tillvara på dem. Nu har hon landat på ett ställe där hon känner att hon kan göra nytta.

– Jag har jobbat mycket med matrisorganisationer och att hitta gemensamma mål. Utifrån sett är det inte svårt att se tydliga mål för SLU med fokus på levande naturresurser. Men det är en utmaning att leda en geografiskt spridd organisation. Sammanhållning är oerhört viktig.

– Att universitetet är spritt är tveeggat, det är en grym fördel att vi finns överallt, säger Mia och myntar mottot: ”Universitetet är aldrig långt ifrån dig”. Men en viktig uppgift är att skapa gemensamma rutiner som gör arbetet mest effektivt. Var är det bäst att göra på samma sätt? Var är det bäst att anpassa sig efter de lokala förutsättningarna?

Mia anser att SLU är nationellt viktigt och för att bilda sig en uppfattning om SLU över hela landet har hon startat resan – se så mycket som möjligt av SLU i Sverige. SLU-kartan är som bekant avlång med många verksamheter, så hon har att göra ett tag. Men veckan startar för det mesta i Uppsala på måndagar. Och resa går också att göra digitalt.

– Det är coolt att det fungerar så bra med digitala möten på SLU, säger Mia, och återkommer till vision och strategi och att vi måste prata om hur SLU ska bli ett ännu bättre svenskt universitet med representation av helheten i olika regioner. Viktigt är också utmaningen i att öka mångfalden.

– Om man ser på oss utifrån är vi ett enda universitet och vår kommunikation måste handla om hela universitetet. Vi är i hela Sverige, och vi kan tillsammans ta ansvar och visa det. Men det blir bara så bra som vi gör det.

– Det är också oroligt när det gäller rekrytering till vissa av våra utbildningar, säger Mia som har erfarenhet av vikande intresse hos unga för till exempel sjöfartsutbildningar.

– Men jag tycker det är klokt vad jag sett från SLU; att vi inte bara försökt ändra marknadsföringen utan också på allvar arbetar med att förändra och utveckla våra utbildningar, så att de blir attraktiva för både sökande och arbetsmarknad. Och i både sjöfart och gröna näringar så engagerar sig branschen i rekrytering vilket är helt nödvändigt.

Ledarskap

Mia har både erfarenhet och intresse för ledarskap och har en strategi för fortsättningen. Det innebär att använda de forum vi har och att identifiera och säkerställa att alla kan bidra utifrån sin roll. Hon vill samla SLU:s prefekter och få reda på vad de vill bidra med. I samma andetag konstaterar hon att det är tufft att vara prefekt och ledare och att det är viktigt att diskutera chefsrollen.

– Vi behöver en god kollegialitet och bör träffas i linjeroller, skapa gemensamma mål och implementera dem.

Här kommer vi in på ämnet omorganisation och Mia skärper tonen.

– Det ordet är svårt. När det diskuterats i ledningen sedan länge är det långt till att det är accepterat och implementerat i organisationen, då riskerar ledningen redan vara inne på nästa steg. Omorganisationer kräver mycket ledarskap, att hålla i och att inte skapa onödig oro bland medarbetare. Det är lättare att släppa förankringarna och våga förändringsvilja om det finns en grundtrygghet.

Bilden av SLU

Mias egen bild av SLU kommer främst från vänner, hästfolk och arbetskamrater från Chalmers.

– Jag är inte insatt i alla detaljer inom SLU:s områden, men har ingen prestige och anser mig ha en rejäl portion respekt! Och att jag behöver lyssna.

Vi pratar framtid och om tio år ser Mia ett SLU som är självklart överallt.

– Vi som finns i den agrikulturella branschen vet. Om tio år vet också allmänheten att vi är relevanta och bra och att SLU finns nära, oberoende av samhällsgrupp. Vi är ett faktabaserat universitet som vågar stå för komplexiteten, vi fortsätter att ha en hög vetenskaplig kompetens – frågar man oss så får man svar. Universiteten rankas årligen och om tio år finns SLU i topp inte bara i forskningsrankingar utan har också fortsatt öka starkt i SIFOs anseendeindex som rankar vilka allmänheten har högst förtroende för.

– Vi har bra samverkan med de olika branscherna vi verkar inom och har en god dialog med övriga universitet, det kan vi uppnå genom att hjälpas åt i våra respektive roller. Vi behöver också ha respekt för tidsperspektiv och vara för en långsiktig forskningsbaserad tät samverkan. Och vara förberedda på vilka yrkesroller som finns i framtiden, säger vår nyinstallerade rektor som nyligen upplevde en fin installationshögtid.

– Kåpan och kedjan är attribut som visar att arbetet inom akademien är annorlunda än andra jobb. Jag har respekt för det, men är fortfarande en vanlig tjej från Biskopsgården. Kan jag bidra till att göra SLU till ett bra ställe att vara på gör jag det i andan ”leda mig själv och andra”, jag gör det jag kan och tillsammans gör vi det jättebra!, säger rektor Maria Knutson Wedel.

Fakta

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel


 • Ålder: 56 år.
 • Hemlig talang: Händig och gillar att skapa med händerna, sydde den egna brudklänningen, har ritat stallet och byggt det ihop med familjen, klär om möbler, renoverar, slipar och målar. Håller på att sy ett nytt överkast till lägenheten i Uppsala.
 • Musik: Kan inte sjunga eller spela men lyssnar gärna på musik, en konstform som påverkar humöret direkt. Gillar klassisk balett och dansar gärna själv tills musiken tystnar.
 • På nattduksbordet: Alltid en sudoku-bok. Annars just nu ”Det inre ögat” av Oliver Sacks och ”Galen i insekter” av Dave Goulson”. Har 5-10 böcker på väntelistan, både i Göteborg och i Uppsala.
 • Gillar starkt: Att stå på toppen av en bergsknalle och se ut över havet, att vandra i skog.
 • Ogillar starkt: När det är trångt, mörkt och bullrigt, har en smula klaustrofobi.

  Från installationshögtiden i september 2019 samt länk till Mias CV.

Summary in English

An eye for leadership and the big picture

These days, the red house on a small hill just south of Gothenburg is the part-time home of SLU’s new Vice-Chancellor Maria Knutson Wedel. Paddocks stretch along the road leading from the bus station, and there is a lovely smell of ocean air.

“Hello, I’m Mia. Come on in!”

A pair of steady, blue-green eyes meet my gaze. Mia, that’s what everyone calls her, has wavy steel-grey hair and is casually dressed in shorts. She verifies that the city is moving closer and closer. At the end of the 1980s, when Mia and her husband Magnus’ house was being built, this area was just countryside, but is now dotted with more and more houses.

“So far, my husband’s family still owns their grounds – we use it for the horses.”

This is where we get engrossed in discussing life with children; Mia and Magnus have two grown sons and a daughter. She splits her life between two worlds – the urban and the rural – as well as her career. As we talk, the ginger cat Tesla strolls up to Mia and decides that, since Mia is sitting still, she has time to scratch him.

“When the children were small, Magnus and I shared the responsibilities, just like other parents from our generation. We both worked full-time, were committed to the children’s Montessori school and coached their various teams. We also had horses and cats, but still managed to make it possible for me to finish my dissertation. We were constantly making it work.”

Her dissertation, the Microstructure of Hot Isostatically Pressed Si3N4-ceramics, paved the way for a continued career at Chalmers. Mia knows a lot about steel, structures, aluminium, microwaves and electronic scrap recycling. She has a Master of Science in  Engineering and is a professor with a solid CV, not least in regard to her knowledge about education. She has received awards for her pedagogical skills, worked with several university evaluations and was the Vice President of Education and Lifelong Learning for seven years.

“In such contexts, it’s not unusual to be made aware of new opportunities, and that’s where SLU came in,” states Mia.

A national university

“I have worked a lot in a matrix organisation to find joint objectives. Objectively, it’s not difficult to see clear goals for SLU that focus on our living natural resources. However, it is a challenge to lead an organisation that is spread over the country like we are. Cohesion is very important.

“The fact that the university has sites all over the country is a double-edged sword; it’s a big advantage to be available everywhere,” says Mia and coins the motto: ‘the university is never far away’. “However, it is also important to create joint procedures that make work efficient. Where is it best to do things in the same way, and where is it best to adapt to local conditions?”

Mia believes that SLU is nationally important, and in order to form an idea of the university throughout the country, she has begun her mission to see as much of SLU’s Swedish operations as possible. Since our university can be found from the south to the north, she has her work cut out for her. However, most Mondays start in Uppsala. And, it’s also possible to travel digitally.

“It’s cool that digital meetings work so well at SLU,” says Mia, and goes back to discussing our visions and strategies, as well as the fact that we need to talk about how we can make SLU a an even better Swedish university, where the different sites in some way or another can act as representatives for the whole university. Another important challenge is increasing diversity.

“If you look at us from the outside, we are one big university, and our communication must relate to the whole of SLU. We can be found all over Sweden, and together, we can take responsibility and showcase this. But, things are only going to be as good as we make them.

“Another concern is the recruitment for some of our programmes,” states Mia, who has experience of declining interest in young people when it comes to for example maritime education.

“However, from what I’ve seen at SLU so far, it’s been wise to not just change marketing tactics, but also seriously work with changing and developing our courses and programmes, in order to make them attractive to both applicants and the labour market. In regard to both maritime and land-based sector professions, the businesses in question get involved in the recruitment process, which is very important.”

Leadership

Mia is both experienced and interested in leadership, and has a strategy for the future. This involves using our forums to identify and ensure that everyone can contribute in their roles. She wants to gather SLU’s heads of department to find out what they want to do. She also states that it can be difficult to be a head of department and leader, and that it is important to discuss managerial roles.

“We need good collegiality and should meet in our roles as line managers, create joint objectives and implement them.”

When we touch on the subject of reorganisation, Mia’s tone sharpens.

“That’s a difficult word. When management discusses a reorganisation for a long time, it is usually far away from being accepted and implemented in the organisation, and management thusly risks moving to the next step too early. Reorganisation requires plenty of leadership, perseverance and not causing unnecessary worry for the staff. It’s easier to let go of foundations and dare to make changes if there’s a basic sense of security.”

The view of SLU

Mia’s personal view of SLU primarily comes from friends, fellow horse lovers and Chalmers colleagues.

“I’m not an expert in all of SLU’s areas of expertise, but I’m not presumptuous and think I’m very respectful, and I know I need to listen.”

We discuss the future, and in ten years, Mia sees SLU as wellknown everywhere.

“Those of us working within agriculture know. In ten years, the public will also know how relevant we are, and that SLU can always be found close by, regardless of social group. We are a fact-based university that dares to face complex issues, and we will continue to have high scientific competence; if you ask us something, you will get an answer. Universities are ranked annually, and in ten years, SLU will not only be at the top of research rankings, but we will also have increased strongly in SIFO’s estimation index, which ranks who the public trusts the most.

“We also collaborate well with various branch of industries, trades or agencies we are connected to, and we have good connections with other universities – we can achieve all of the aforementioned by helping each other, using our respective roles. We also need to have respect for the perspective of time, and work for long-term, research-based, close collaboration. We must prepare for the professional roles that may exist in the future,” states Mia, who recently took part in a successful inauguration ceremony.

“The robe and chain of office are attributes that show that academic work is different than other jobs. I respect that, but I’m still an ordinary girl from Biskopsgården. My contribution to SLU will be in the spirit of ‘leading myself and others’ – I’ll do what I can, and together, we will make it fantastic!” she concludes.

Facts

Maria Knutson Wedel, Vice-Chancellor of SLU

 • Age: 56.
 • Secret skill: Handy and enjoys working with her hands. Sewed her own wedding dress, designed her stable and built it together with her family, reupholsters furniture, renovates, sands and paints. Is currently sewing a new throw for the apartment in Uppsala.
 • Music: Does not sing or play an instrument, but enjoys listening to music, an art form that instantly affects her mood. Likes classical ballet and loves to dance.
 • On the bedside table: There is always a sudoku book. Additionally, the Mind’s Eye by Oliver Sacks and A Buzz in the Meadow by Dave Goulson. Has 5–10 books on her waiting list, both in Gothenburg and Uppsala.
 • Likes: Standing on the top of a hill, looking out over the ocean, and hiking.
 • Dislikes: Crowded, dark and loud places. Is mildly claustrophobic.

Mia’s CV

From the inauguration ceremony in the September 2019

22 oktober 2019 10
Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Krönika av Karin Holmgren År 2017 firade SLU 40 år. Vi reflekterade över vår historia, inte minst genom boken SLU 40 år – ett universitet mitt i samhällets utveckling. Men vi tittade även framåt. Då, 2017, var vi oroliga för det sviktande söktrycket till SLU:s utbildningar. Många utbildningsplatser stod tomma och vi undrade hur det kunde vara möjligt, när vi samtidigt såg hur centrala SLU:s utbildningar är för att finna lösningar på dagens och framtidens utmaningar.
21 juni 2021 7

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 3 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 10 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 10 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 10 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 10 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 10 månad sedan