Med kärlek till SLU! Lisa säger tack och adjö

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 27 maj 2015
Lisa Sennerby Forsse lämnar nu över. Efter nio år som rektor för SLU väntar nya uppdrag. De mer formella och de som handlar om mer tid åt att vara farmor, båda varianterna lär hålla hjärnverksamheten igång.

– Det har varit en intensiv och rolig tid, otroligt innehållsrik, mycket har hänt och jag ser tillbaka på mina år som rektor med glädje och stolthet. Jag kommer bära med mig många fina minnen av samarbete och goda relationer, både inom och utanför universitetet, säger Lisa.

Ambitionerna under rektorstiden har varit att öka SLU:s synlighet i omvärlden nationellt och internationellt. Andra viktiga frågor har varit att förbättra arbetsmiljön och öka konkurrenskraften för framtidens SLU genom en modernisering av lokaler och infrastruktur, mest på Ultuna där behoven var störst men även i Umeå och i Alnarp.

SLU och omvärlden

I en tidigare intervju i Resurs nämner Lisa vikten av att SLU är väl känt och med ett gott rykte, det skapar en grund för utbildningar, forskningssamarbete och ett fungerande samarbete med näringslivet.

Är SLU mer känt?

– Ja, det vill jag säga. Vi är i media var och varannan dag, SLU:s frågor tar plats i debatten och diskussionerna sker öppet och visar att det är högt i tak. SLU:s kompetens efterfrågas ofta och vi har många uppdrag från olika delar av samhället.

Lisa lyser upp och berättar hur hon gläds åt när det går bra för SLU:s forskare och man lyckas ta hem externa medel i en extremt svår konkurrens. Likaså när olika personer uppmärksammas för fina priser av olika slag och när utvärderingarna av större forskningsprogram blir positiva.

– Som rektor gläds jag åt studenternas lyckade examina, promoveringar, professorsinstallationer, att det går bra för medarbetare, att vi placerar oss bra i rankningar och att vi syns bra i media.

Utmaningar

Lisa poängterar att en av våra fortsatt stora utmaningar är att attrahera nya studentgrupper, bland annat stadsungdomar, till SLU:s utbildningar.  Budskapet att SLU:s breda utbud av utbildningar leder till spännande yrken som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

– Jag har sett det som en av mina uppgifter att verka för att SLU syns och hörs i olika externa sammanhang. Det handlar om min egen och medarbetarnas deltagande och aktiva medverkan i olika relevanta sammanhang utanför själva universitetet. Det är viktigt för vår sektorsroll och det är viktigt för att göra våra frågor hörda på rätt nivåer i en stenhård konkurrens om medel och rekrytering.

Rektors beslut

En återkommande fråga är rektors beslut, alltid på dagordningen. Ett beslut kan vara obekvämt, jobbigt, det blev inte helt som det var tänkt. Eller så är det lyckat.

– Det jobbigaste beslutet var flytten av utbildningarna från Skara. Det innebar en stor sorg och mycket oro för berörda i Skara.  Jag – och hela ledningen – hade stor förståelse för detta men var ändå övertygade om att det var rätt beslut att ta. Det innebar att studenterna idag har tillgång till en mer varierad och fullödig studiemiljö med mycket forskning och nära liggande utbildningar och fler studenter. Nu med pågående samarbete med regionen i Västra Götaland har framtidstron återvänt till Skara och flera olika projekt är i full gång.

När det gäller mindre lyckade beslut framhåller Lisa bygget av Lövsta forskningsanläggning i egen regi.

– Det gav visserligen värdefulla erfarenheter för framtiden men det visade tydligt att universitetet inte ska agera byggherre utan att försäkra sig om att rätt kompetens finns. Men trots många motgångar fungerar verksamheten där mycket bra idag.

Men trevligast är det att berätta om de mest lyckade besluten.

Det är faktiskt – med facit i hand – moderniseringen av våra campus. Även om det var olyckligt att byggprojekten skedde under väldigt kort tid kan vi idag glädja oss åt nya, modernt utrustade och energisnåla lokaler, bättre arbetsmiljö och detta med en ekonomi i balans.

Lisa menar också att genomförandet av KoN har betytt mycket för den strategiska planeringen av forskningen. Ur detta kom flera viktiga satsningar, som t ex Framtidsplattformarna och satsningen på ledarskapsutveckling mm.  Fler viktiga beslut på rektors nivå är inrättandet av SLU Global, Grants Office och start av ledarskapsprogrammet 2010.

– Att välkomna forskningsavdelningens personal vid nedläggningen av Fiskeriverket 2011 var också ett lyckat beslut. De utgör idag en mycket värdefull kompetens som kompletterar den som redan fanns inom vattenmiljö och fiskerelaterade frågor.

Framtidens SLU

Ett universitet som finns på många orter kan vara svårt att få grepp om, men det har inte varit några bekymmer för Lisa, en utåtriktad och social person, mån om att ha besökt SLU:s orter, det som saknas är någon eller några fältstationer. Men Lisa verkar ha koll.

Vad händer?

– Vi är mitt i en implementeringsfas av projektet om Framtidens SLU. Viktiga beslut är fattade och det som återstår är att få det hela att fungera i vardagen. Nu har vi också startat arbetet med en kommande strategi för 2017-2020 och där prioriteras olika fokusområden av betydelse för Framtidens SLU.

Bland annat kommer SLU:s utbildningar och breddad rekrytering av studenter att stå i fokus. Men också karriärvägar för yngre forskare, fortsatt satsning på internationalisering, infrastruktur och samverkan.

– Det blir inkommande rektor som kommer att leda arbetet fram till en slutlig version som ska beslutas av styrelsen under våren 2016.

Vad är ditt bästa råd till nye rektorn?

– Vi är alla olika personligheter och det är svårt att ge något annat än några översiktliga råd. För mig är det viktigt att vara sig själv, att utveckla en naturlig och avspänd relation till medarbetarna, att delegera uppgifter som inte absolut kräver rektors närvaro. Att lyssna och sova på saken innan beslut är också ett bra och säkert råd – men sedan måste var och en hitta sin modell för ledarskap och hantering av uppdraget.

Lisa efter SLU

Men nu fortsätter Lisa sin nya bana, mycket är på gång.

– Nu känner jag att jag längtar efter att göra annat. Jag har tackat ja till att vara ordförande för Swetox, ett nationellt akademiskt forskningscentrum och en samverkan mellan elva svenska universitet. Syftet är att forska och utbilda för säkra kemikalier och en giftfri miljö.  Ett annat exempel är medlem av styrelsen för ICRAF – ett CGIAR institut med säte i Nairobi. Ytterligare några förslag finns att ta ställning till.

Förutom lagom många uppdrag för att hålla igång hjärnverksamheten är det också dags att ägna mer tid åt att vara farmor. Barnbarnen är tre till antalet och finns i grannlandet Norge

– Så nu ser jag fram emot att vara mer med dem och föra vidare SLU:s viktiga budskap om en hållbar framtid till nästa generation.

Fakta

Lisa om sig själv

– Just nu läser jag ”Wolf Hall” av Hilary Mantel. Det är en historisk roman om England på 1530-talet, och handlar om Cromwell, en av Henrik VIII:s närmaste män.

– Jag har inga småbarn hemma och jag har en make som står för det mesta av hemtjänsten, en bra arbetsfördelning hemma är viktig när arbetet periodvis kräver full uppkoppling nästan dygnet runt!

– Jag kan faktiskt koppla av från jobbet när det behövs – och hinner även med lite trädgård, privatliv och annat mellan varven. Det kan vara att rida, cykla, gå i skogen.

– Min självuppfattning säger mig att jag är tillgänglig, lugn till humöret och stresstålig, lyssnande, prestigelös och beslutsför. Kan bli arg men det händer sällan. Och så är jag ganska bra på att förtränga negativa saker.

– Min motivation kommer inifrån och jag vill gärna vara med och påverka där det går. Det har varit ett privilegium att få vara med och utforma en verksamhet som SLU och jag upplever att när uppgifterna är intressanta, roliga och spännande så ger det oftast mer energi än det tar.
Fakta

Nedslag i karriären

Lisa Sennerby Forsse har en humanistisk bakgrund med en fil kand från Lunds universitet. Karriären spänner sedan över en examen i kemi och biologi vid Stockholms universitet, doktorandbana i botanik och forskningsledare vid SLU.

En gästforskarperiod vid universitetet i Toronto, Kanada följdes av ett Sida-uppdrag som expert i ett trädplanteringsprojekt i norra Kina.

Efter att ha arbetat som forskningschef på Skogforsk, chef för Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket och som huvudsekreterare och chef för forskningsrådet Formas har Lisa sedan 1 juli 2006 varit rektor för SLU.

Meritlistan är lång och innehåller många nationella och internationella uppdrag som ledamot i olika forskningsforum och rådgivande organ, bland annat till riksdag och regering.
Fakta

Avtackning av rektor

En mottagning på Loftet kommer att ske den 11 juni mellan kl 14.00–17.00. Anställda, studenter, samarbetspartners, vänner och kollegor är välkomna! Det kommer att serveras förfriskningar och därför krävs anmälan. Läs mer och anmäl.

 

 

Summary in English

To SLU, with love – Lisa says thank you and goodbye

After nine years as vice-chancellor of SLU, Lisa Sennerby Forsse is passing the baton. New challenges await her; some more formal, and some about spending more time being a gran. Both kinds are bound to keep her brain active.

– It’s been an intense and fun time, and I’ve experienced so much. I look back on my years as vice-chancellor with happiness and pride. I will leave taking with me so many good memories of cooperation and good relations, both within the university and outside, says Lisa.

Her ambition during her years as vice-chancellor has been to make SLU more visible both nationally and internationally. Improving the working environment and making the future SLU more competitive by modernising buildings and infrastructure have also been important tasks, primarily at Ultuna where the needs have been greater, but also in Umeå and Alnarp.

SLU and the world

In an earlier interview in Resurs (in Swedish only), Lisa mentions how important it is for SLU to be well known and have a good reputation, as this creates a foundation for education, research cooperation and a well-functioning cooperation with business and industry.

So, is SLU more visible these days?

– Yes, I believe we are. We frequently feature in the media, our fields of expertise are the topic of debates and discussions take place in an open climate. SLU’s competence is sought-after, and different parts of society often request our expertise.

Lisa lights up and explains how happy it makes her to see SLU researchers do well and win external funding where the competition is extremely harsh. Seeing the work of colleagues receive attention and awards of different kinds, and positive evaluations of major research programmes, also make her happy.

– As vice-chancellor, things that make me happy are students succeeding in their exams, doctoral award ceremonies and professorial inaugurations, colleagues doing well, SLU getting good results in rankings and good visibility in media.

Challenges

Lisa emphasises that one of our major challenges is to attract new groups of students, including those from urban areas, to SLU. The message is that SLU has a wide range of degree programmes leading to exciting careers that contribute to a sustainable development of society.

– I’ve seen it as one of my tasks to make SLU seen and heard in different contexts. It’s about me personally, and the staff, taking part and actively contributing to relevant events outside the university. This is important because of the sectorial role we play, and it is also a way of making ourselves heard at the right level, and this is necessary as the competition for recruitment and funding is fierce.

The vice-chancellor’s decisions

A recurring item on the agenda have been the vice-chancellor’s decisions. A decision can be uncomfortable, difficult to make and have unexpected consequences. Or, it has exactly the effect you were hoping for.

– The hardest decision I have had to make was to move our programmes and courses from Skara. This led to great grief and much worry for everyone concerned in Skara. I, and the rest of the university management, absolutely understood this but were still convinced that it was the right decision to make. It meant that the students now have access to a more varied and adequate study environment, that they are exposed to research, related programmes and more students. With the cooperation with the Västra Götaland region that is now taking place, Skara has renewed belief in the future, and several different projects have been launched.

When it comes to less successful decisions, Lisa mentions the university acting as contractor when the Lövsta research centre was built.

– We gained valuable experience, but this project clearly showed that the university should not be a building contractor but rather make sure that the right competence is there. However, despite some setbacks, Lövsta is functioning very well today.

Let’s instead focus on the most successful decisions.

– Looking back, I have the say it is the modernisation of our campuses. Even if the tight timeframe was a bit unfortunate, the result is that we now have buildings that are new, modern, well-equipped, energy-saving and offering a better work environment, and all this with finances that are in balance.

Lisa also mentions the KoN evaluation project, which has been of great importance to the strategic planning of research. This project led to several important ventures, such as the Future platforms and the investment in leadership training. Other important decisions at vice-chancellor level include setting up SLU Global, the Grants Office and the leadership programme in 2010.

– Welcoming the staff from the National Board of Fisheries’ research department when they were closed down in 2011 was also a good decision. Today, they provide very valuable competence which supplements the competence we already had in aquatic environments and fisheries.

SLU of the future

A university with campuses in several locations may be hard to grasp, but this has not been a problem for Lisa. She is outgoing and social and has tried to visit all SLU locations in person. With the possible exception of a handful of field stations, she has succeeded, and she knows what is on the agenda.

What happens next?

– We’re in the process of implementing the Future SLU project. The important decisions have been made, what remains is to make it all work in our everyday life. We have also launched the work of defining a strategy for the period 2017¬–2020, and as part of that work we will prioritise different focus areas that are of importance to Future SLU.

One focus area is SLU’s degree programmes and widening the recruitment base. Career paths for younger researchers as well as continued investments in internationalisation, infrastructure and external collaboration are other important areas.

– The new vice-chancellor will lead the strategy work, and a final version will be adopted by the board in spring 2016.

Your best piece of advice to your successor?

– We’re all different personalities and it’s hard to give more than general advice. To me, what matters is being yourself, to have a natural and relaxed relation to your co-workers, and to delegate any tasks that don’t require the vice-chancellor’s presence. To listen and to ‘sleep on it’ is another good piece of advice, but everyone must find their own style of leadership.

Life after SLU

So what does the future hold for Lisa? Quite a lot!

– I’m really looking forward to doing something completely different. I have agreed to chair Swetox, a national academic research centre run by 11 Swedish universities. Its aim is to conduct research and provide training for a toxic-free environment and to assess the safety of chemicals. I’m also on the board of ICRAF, a CGIAR institute in Nairobi. I also have some other offers that I haven’t yet decided on.

– I want enough to do to keep my brain active, but I also plan to spend more time being a gran. I have three grandchildren who live in Norway, and I’m looking forward to spending more time with them and to pass on SLU’s important message of a sustainable future to the next generation.

Five facts

Lisa on herself

– Right now I’m reading ’Wolf Hall’ by Hilary Mantel. It’s a historical novel set in Tudor England, and the main character is Cromwell, adviser to Henry VIII.

– I have no young children and I have a husband who takes care of most of the ground service; a good distribution of labour at home is a necessity, as the job sometimes demands your attention 24 hours a day!

– I can actually leave work at the office when I need to. I enjoy finding some time for gardening, private life and the like every now and then. I enjoy riding, cycling and going for a walk in the woods.

– I see myself as available, calm, stress-tolerant, a good listener, unpretentious and good at making decisions. I rarely get angry. Also, I’m pretty good at repressing negative things.

– My motivation comes from within and I like making a difference where I can. It’s been a privilege to be part of shaping a university like SLU, and my tasks here have been interesting, fun and exciting, which means my job often gives me more energy than it demands.

Career highlights

Lisa Sennerby Forsse has a background in the arts with a Bachelor’s degree from Lund University. This was followed by a degree in chemistry and biology from Stockholm University, doctoral studies in botany and a post as research group leader at SLU.

She spent a period as visiting researcher at the University of Toronto, Canada, followed by a Sida mission as expert on a tree-planting project in northern China.

Before becoming vice-chancellor of SLU in July 2006, she worked as head of research at Skogforsk, head of the division of natural resources at the Swedish Environmental Protection Agency and as principal secretary and head of the research council Formas.

Her CV is impressive, with national and international merits as member of different research forums and advisory bodies, including to the Swedish parliament and government.

27 maj 2015 10

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 8 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan