Mutad – kan jag bli det och hur kan jag undvika det?
Foto: HasseChr/iStock

Mutad – kan jag bli det och hur kan jag undvika det?

Text: Mikael Jansson Publicerad: 27 september 2016
Mutor. Säg ordet och man tänker lätt på sedelbuntar som byter ägare i skydd av mörkret, eller belopp som överförs till konton i karibiska banker. Men erbjudande om mutor är faktiskt något som många SLU-anställda kan råka ut för i tjänsten. Så vad är en ”muta” och var går gränserna?

En blomsterkvast när man fyller år? En ask Aladdin till jul? En golfrunda på hemmabanan? En studieresa till ett intressant företag? En jaktresa? Friplåtar till landskamper i ishockey? Vinprovning i Provence?

Svaret är inte alldeles enkelt och hamnar ibland i gråzonerna. Att ett företag som man har en bra och långvarig relation med uppmärksammar ens 40-årsdag med en normal blombukett, eller skickar en liten chokladkartong till jul, det är väl inte mycket att säga om. Eller att de bjuder på bricklunch eller kaffe med kanelbulle vid kundmöten.

Kundevent i närområdet och utan nöjesinslag är i allmänhet inte heller något problem, men om eventet hålls på, säg, en Medelhavsö och det är med diverse muntrationer om aftonen, då är det synnerligen tveksamt.

Och ibland skruvas erbjudandena upp allt eftersom.

– Den första frågan man bör ställa sig är ”varför får just jag denna gåva?”, säger SLU:s chefsjurist Lennart Jonsson. Finns det en koppling mellan givaren, gåvan och min tjänsteutövning? Och är det så att propåerna om gåvor och andra erbjudanden upprepas?

– Som regel bör man inte alls ta emot gåvor av leverantörsföretag, annat än möjligen av ringa värde. I alla fall inte utan att tänka efter före. Generellt sett bör man vara försiktig.

”Whiskyregeln”

Lennart säger lite skämtsamt att en tumregel är värdet av en flaska vanlig whisky (en helflaska Famous Grouse, till exempel, kostar 277 kronor på Systemet). Så långt kan det vara okej att ta emot, i straffrättslig mening. Att motta alkohol i sig är dock problematiskt och bör om möjligt undvikas.

En ”dagens lunch”, giveaways och presenter av typen t-shirt med firmatryck, reklampennor (fast inte i 18-karatsguld), en liten ask golfbollar med firmatryck och liknande av enklare värde är okej.

Femrättersmiddagar på restaurang ”Fina vita duken” med slottsviner och Napoleon-cognac till kaffet… Nej.

Det finns ett dokument, Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner, som innehåller de aktuella reglerna, beslutade av rektor 2013.

Där står bland annat:

  • Alla gåvor eller förmåner som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen är otillåtna.
  • Om minsta tveksamhet råder om en gåva eller förmån är tillåten eller inte ska man avstå.

Det är också den SLU-anställdes skyldighet att känna till reglerna, så man kan inte i efterhand skylla på att man inte visste.

Bland det som inte är tillåtet att ta emot finns till exempel:

  • Pengar och lån.
  • Varor eller tjänster för privat bruk.
  • Belöningsresor och helt eller delvis betalda semester- eller nöjesresor.
  • Rabatter som inte kommer SLU tillhanda.
  • Tillgång till fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk.

Dessutom självklart alla typer av gåvor eller förmåner som riktar sig till personer som beslutar i pågående ärenden vid myndighetsutövning eller upphandling.

Och om du är tveksam, avstå. Då har du i alla fall inte begått något fel. Eller rådgör med din chef.

Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner

Summary in English

Bribery – can it happen to me and how do I avoid it?

Bribery. It’s a word associated with wads of cash being exchanged in the dark, or amounts transferred to Caribbean bank accounts. But being offered a bribe is something that actually can happen to SLU employees. What constitutes a bribe and where do you draw the line?

Flowers on your birthday? A box of chocolates for Christmas? A round of golf on the home course? A study visit to an interesting company? A hunting trip? Free tickets to hockey games? Wine-tasting in Provence?

The answer is not always easy, and sometimes ends up in a grey area. A company you have a good and long-standing relationship with sends you flowers on your birthday or gives you a small box of chocolates for Christmas – what’s the big deal? The same applies if they perhaps buy you lunch or coffee during a meeting.

Customer events in the surrounding area without any form of entertainment is generally not a problem, but if the event is held on a Mediterranean island and there are various evening events, it becomes suspicious.
And sometimes the offers are enhanced over time.

“The first thing you should ask yourself is: ‘why did I in particular receive this gift?’” says the Head of Legal Affairs at SLU, Lennart Jonsson. “Is there a connection between the giver, the gift and my work duties? Another thing to look out for is whether the gifts and offers are repeated."

“As a rule, you shouldn’t accept any gifts from a supplying company at all, other than small value items. In any case, you should think before accepting. Be cautious in general.”

‘The whisky rule’

Lennart says, jokingly, that a rule of thumb is the value of a normal bottle of whisky (for example, a full-sized bottle of Famous Grouse costs SEK 277 at Systembolaget). From a legal viewpoint, it may be okay to accept things up to that amount. However, accepting alcohol is problematic in itself and should, if possible, be avoided.

’Today’s lunch’, giveaways and gifts in the form of T-shirts with company logos, advertising pens (not made of 18-carat gold), a small box of golf balls with company logos and similar things worth smaller amounts are okay. Five-course dinners at restaurants with expensive wines and cognac with your coffee … no.

The document Policy and guidelines for entertainment and gifts at SLU, including boundaries includes the current regulations, decided by the vice-chancellor in 2013.

Among other things, it says:

  • All gifts and benefits that may affect work duties are prohibited.
  • If there is any suspicion of whether a gift or benefit is permitted or not, it should not be accepted.

The SLU employee is obligated to know the regulations, so they subsequently cannot plead ignorance.

The employee is not permitted to accept, among other things, the following:

• Money and loans.
• Goods or services for private use.
• Rewarding trips and fully or partly paid holiday or entertainment trips.
• Discounts not given to SLU.
• Access to vehicles, boats, holiday homes or similar, for private use.

This also applies to all types of gifts or benefits given to persons exercising public authority or who are responsible for purchasing and who make decisions on current matters.

If you feel hesitant, don’t accept. Then you at least won’t have done anything wrong. Or ask your manager.

 

27 september 2016 2
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan