När medborgare får säga sitt
Foto: Anders Tedeholm/Azote

När medborgare får säga sitt

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 4 december 2018
SLU har en lång tradition av medborgarforskning eller Citizen Science. Företrädare är Artportalen, Naturens kalender och Älgobsen. Men ska SLU satsa mer och vilka behov finns det för att denna typ av samverkan ska kunna ska drivas framåt? Det ska Pavel Bína vid Artdatabanken ta reda på.

Pavel Bína. Foto: Jenny Svennås-Gillner

– Med en kultur av ökad öppenhet och modern IT-utveckling har Citizen Science expanderat och stärkts som ett viktigt område inom forskning, miljöanalys och utbildning, säger Pavel Bína vid ArtDatabanken. Pavel är koordinator för miljöanalysprogrammet Biologisk mångfald och tar sig an uppgiften att utreda och visa på behov och möjligheter av Citizen Science vid SLU. Utredningen är en satsning på att samordna och effektivisera SLU:s kapacitet kring Citizen Science.

En kartläggning av Citizen Science-projekt vid SLU kommer att ske där Pavel ska identifiera styrkor och behov samt lista partnerskap och samverkansaktiviteter med koppling till Citizen Science. Tanken är också att föreslå utbyten och ämnesområden som främjar SLU:s forskning och utbildning med plan för etablering och långsiktig finansiering av en plattform för Citizen Science på SLU.

Enkät

En enkät kommer att skickas ut till alla medarbetare på SLU i januari 2019. Här har du möjlighet att svara på kring användning av Citizen Science-data och Citizen Science som metod, behov för forskare och samordnare av Citizen Science-projekt och de som är intresserade av Citizen Science. Även frågor kring etik och teknik kommer att finnas med.

Är du intresserad av att delta i arbetet för en mer utvecklad samordning av Citizen Science på SLU via en plattform för Citizen Science? Hör av dig till Pavel Bína, pavel.bina@slu.se.

Fakta

Exempel på medborgarforskning

Utredningen görs på uppdrag av Fomar och Kevin Bishop, vicerektor för SLU:s miljöanalys och ska vara klar i juni 2019, den redovisas som rapport.

ARCS
Utredningen förankras med det Vinnova-finansierade projektet ARCS (Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning) som skapar en svensk nationell portal för medborgarforskning.

Exempel på medborgarforskning
Artportalen
Naturens kalender
Älgobsen
SLU-forskare medverkar just nu i Strålande jord.

 

 

Summary in English

Citizens get their say

SLU has a long tradition of citizen science, which is upheld by Artportalen, Naturens kalender and Älgobsen. But should SLU put more effort into this, and what is required for this type of collaboration to move forward? Pavel Bína from Artdatabanken has been tasked with finding out.

“With a culture of increased openness and modern IT development, citizen science has expanded and been strengthened as an important area within research, environmental monitoring and assessment and education,” says Pavel Bína from Artdatabanken.

Pavel works as a coordinator for the Biodiversity programme, which focuses on environmental monitoring and assessment. He has taken on the responsibility to investigate and present the needs and possibilities relating to citizen science at SLU. The investigation is an effort to coordinate and make SLU’s capacity regarding citizen science more effective.

Pavel will map the SLU citizen science project to identify strengths and needs as well as lists partnerships and collaboration activities connected to citizen science. The idea is also to propose exchanges and subject areas that promote SLU research and education, and there is a plan to establish a citizen science platform at SLU and for long-term funding.

Survey

All SLU employees will receive a survey in January 2019. It allows you to state how you use citizen data and citizen science as a method, the need for researchers and coordinators of citizen science projects as well as any interest in citizen science. The survey will also include ethical and technical issues.

Are you interested in taking part of the work for a more developed coordination of citizen science at SLU through a citizen science platform? Contact Pavel Bína at pavel.bina@slu.se.

Facts

Examples of citizen science

The investigation is carried out on behalf of Fomar and Kevin Bishop, Pro Vice-Chancellor, environmental monitoring and assessment. It must be completed by June 2019 and submitted as a report.

ARCS
The investigation is supported by the ARCS project (Arenas for cooperation through science) funded by Vinnova (Sweden’s Innovation Agency). The project acts as a Swedish portal for citizen science.

Citizen science examples
Artportalen
Naturens kalender
Älgobsen
SLU researchers are currently taking part of the project Strålande jord.

4 december 2018 4
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

Trängsel får majsplantan att aktivera försvaret, vilken gör den mindre lockande för bladlöss. Dessutom avger den do… https://t.co/yyoybAfSbd @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019 https://t.co/7deaN9aYRY https://t.co/oVf3ysw1nl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar och idag finns stora kunskapsluck… https://t.co/VSukQmZJxo @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Storsatsning på skogsforskning vid SLU. https://t.co/JlGvfu1ltE https://t.co/y95EfznVzm @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändra… https://t.co/C2oBMX6MN7 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt, enligt ny avhandling från SLU. https://t.co/MZNdMOorQT https://t.co/xpJ4LTH9Oe @_SLU via Twitter 4 dagar sedan