Nobelpriset i fysik banar väg för SLU-forskning

Text: Catherine Kihlström Publicerad: 23 oktober 2014
Årets nobelpristagare i fysik belönas för att de har uppfunnit den blå lysdioden (LED), som gett mänskligheten en energisnål och miljövänlig ljuskälla. Med de nya LED-lamporna har vi fått hållbara och effektiva alternativ till äldre ljuskällor.

Upptäckten av LED-ljuset har även gjort skillnad inom växtodling. Vid institutionen för Biosystem och teknologi på SLU i Alnarp har man länge forskat kring ljus och belysning i växthus. Senare års snabba utveckling inom belysningstekniken, inte minst med introduktionen av nya ljuskällor såsom LED-belysning, har gjort växtljus till ett högintressant forskningsområde.

Ljuset är viktigt vid all odling i växthus. Solljuset som kommer in i växthuset är basen i växthusproduktion och under en stor del av året tillräckligt för att få en god tillväxt. För att kunna upprätthålla produktionen även under den mörkare delen av året behöver ljus tillföras. Förutom att ge en högre tillväxt kan ljuset även ge bättre produktkvalitet, både för prydnadsväxter och för grönsaker. Dagslängdsberoende växter kan fås att blomma eller hållas vegetativa under vilken tid som helst på året genom att tillföra ett relativt svagt ljus. Förhoppningar finns om att modernare belysningsteknik på sikt ska leda till minskade behov av kemiska retarderingsmedel inom prydnadsväxtodling.

– Vi både tillämpar och drar nytta av den senaste utvecklingen inom halvledartekniken för att reducera miljöbelastningen och öka den ekonomiska och miljömässiga uthålligheten i växthusproduktionssystem, berättar Karl-Johan Bergstrand som är en av forskarna i Alnarp. Projektgruppen består av Hartmut K. Schüssler, Håkan Asp och Karl-Johan Bergstrand.

Han gläder sig givetvis åt årets Nobelpris i fysik och hoppas att det även kan öka intresset för växthusbelysning, vilket kan göra det lättare för forskargruppen att nå ut med sitt budskap och därmed driva utvecklingen framåt.

Karl-Johan Bergstrandltn
Karl-Johan Bergstrand.

Foto: Anna Karin Rosberg

 

 

 

Summary in English

Nobel Prize in physics paves the way for SLU research

This year's Nobel laureates in physics are awarded the prize because of their work with blue light-emitting diodes (LEDs), an invention that has given us an energy-efficient and environmentally friendly light source. The new LED lights are an efficient and sustainable alternative to older light sources.

The discovery of LED lights has also made a difference to crop production. At the Department of Biosystems and Technology at SLU Alnarp, research in lights and lighting in greenhouses is nothing new. The rapid development in recent years in lighting technology, particularly with the introduction of new light sources such as LED lighting, has made crop lights a highly interesting field of research.

Light is important in all greenhouse cultivation. The sunlight entering the greenhouse is the basis of the greenhouse production, and during much of the year it is enough to ensure good growth. But in order to maintain production during the darker months, you need to add light. In addition to contributing to improved growth, light can also improve product quality, both in ornamental plants and vegetables. Plants that depend on day length can be induced to flower or be kept vegetative during any time of the year if a relatively weak light is added. There are hopes that more modern lighting technology will eventually lead to a reduced need for chemical retardants in ornamental plant cultivation.

– We both apply and benefit from the latest developments in semiconductor technology to reduce the environmental impact and increase the economic and environmental sustainability of greenhouse production systems, says Karl-Johan Bergstrand, one of the researchers in Alnarp. The project team consists of Hartmut K. Schüssler, Håkan Asp and Karl-Johan Bergstrand.

Bergstrand is happy about this year’s Nobel Prize in physics, and hopes it will contribute to an increased interest in greenhouse lighting, as this would make it easier for them to make their work known and speed up the pace of development.

23 oktober 2014 5
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 13 dagar sedan