Nobelpriset i fysik banar väg för SLU-forskning

Text: Catherine Kihlström Publicerad: 23 oktober 2014
Årets nobelpristagare i fysik belönas för att de har uppfunnit den blå lysdioden (LED), som gett mänskligheten en energisnål och miljövänlig ljuskälla. Med de nya LED-lamporna har vi fått hållbara och effektiva alternativ till äldre ljuskällor.

Upptäckten av LED-ljuset har även gjort skillnad inom växtodling. Vid institutionen för Biosystem och teknologi på SLU i Alnarp har man länge forskat kring ljus och belysning i växthus. Senare års snabba utveckling inom belysningstekniken, inte minst med introduktionen av nya ljuskällor såsom LED-belysning, har gjort växtljus till ett högintressant forskningsområde.

Ljuset är viktigt vid all odling i växthus. Solljuset som kommer in i växthuset är basen i växthusproduktion och under en stor del av året tillräckligt för att få en god tillväxt. För att kunna upprätthålla produktionen även under den mörkare delen av året behöver ljus tillföras. Förutom att ge en högre tillväxt kan ljuset även ge bättre produktkvalitet, både för prydnadsväxter och för grönsaker. Dagslängdsberoende växter kan fås att blomma eller hållas vegetativa under vilken tid som helst på året genom att tillföra ett relativt svagt ljus. Förhoppningar finns om att modernare belysningsteknik på sikt ska leda till minskade behov av kemiska retarderingsmedel inom prydnadsväxtodling.

– Vi både tillämpar och drar nytta av den senaste utvecklingen inom halvledartekniken för att reducera miljöbelastningen och öka den ekonomiska och miljömässiga uthålligheten i växthusproduktionssystem, berättar Karl-Johan Bergstrand som är en av forskarna i Alnarp. Projektgruppen består av Hartmut K. Schüssler, Håkan Asp och Karl-Johan Bergstrand.

Han gläder sig givetvis åt årets Nobelpris i fysik och hoppas att det även kan öka intresset för växthusbelysning, vilket kan göra det lättare för forskargruppen att nå ut med sitt budskap och därmed driva utvecklingen framåt.

Karl-Johan Bergstrandltn
Karl-Johan Bergstrand.

Foto: Anna Karin Rosberg

 

 

 

Summary in English

Nobel Prize in physics paves the way for SLU research

This year's Nobel laureates in physics are awarded the prize because of their work with blue light-emitting diodes (LEDs), an invention that has given us an energy-efficient and environmentally friendly light source. The new LED lights are an efficient and sustainable alternative to older light sources.

The discovery of LED lights has also made a difference to crop production. At the Department of Biosystems and Technology at SLU Alnarp, research in lights and lighting in greenhouses is nothing new. The rapid development in recent years in lighting technology, particularly with the introduction of new light sources such as LED lighting, has made crop lights a highly interesting field of research.

Light is important in all greenhouse cultivation. The sunlight entering the greenhouse is the basis of the greenhouse production, and during much of the year it is enough to ensure good growth. But in order to maintain production during the darker months, you need to add light. In addition to contributing to improved growth, light can also improve product quality, both in ornamental plants and vegetables. Plants that depend on day length can be induced to flower or be kept vegetative during any time of the year if a relatively weak light is added. There are hopes that more modern lighting technology will eventually lead to a reduced need for chemical retardants in ornamental plant cultivation.

– We both apply and benefit from the latest developments in semiconductor technology to reduce the environmental impact and increase the economic and environmental sustainability of greenhouse production systems, says Karl-Johan Bergstrand, one of the researchers in Alnarp. The project team consists of Hartmut K. Schüssler, Håkan Asp and Karl-Johan Bergstrand.

Bergstrand is happy about this year’s Nobel Prize in physics, and hopes it will contribute to an increased interest in greenhouse lighting, as this would make it easier for them to make their work known and speed up the pace of development.

23 oktober 2014 5

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 16 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 17 dagar sedan