Nu drar förberedelserna igång för årets nämndval

Nu drar förberedelserna igång för årets nämndval

Text: Mårten Granert Publicerad: 9 februari 2021
Var tredje år är det val till SLU:s fakultetsnämnder och i höst är det åter dags. Nu under våren ska de fyra fakulteterna utse de viktiga valberedningarna. Det är också dags för rektor att utse en ny utbildningsnämnd. Läs dekan Torleif Härds reflektioner om den akademiska traditionen. Vad svarar Torleif på frågan om han ställer upp till omval?

Både de nya fakultetsnämnderna och utbildningsnämnden tillträder den 1 januari 2022.

Valet av fakultetsnämnder ska enligt styrelsens delegationsordning ske någon gång mellan den 1 oktober och den 30 november. När valberedningarna är utsedda kommer rektor att samråda med de fyra ordförandena om tidsplan och närmare bestämmelser för valen. Det rektorsbeslutet förväntas komma i juni. Erfarenheten från de senaste valen är att rektor fastställer valperioden till cirka 10 dagar i månadsskiftet oktober–november. Det val som förrättades hösten 2015 var det första som genomfördes elektroniskt och årets val blir alltså det tredje i ordningen som sker på det sättet.

Intern process

Fakulteternas valberedningar består av fem eller sju personer inklusive ordförande och vice ordförande. Valberedningen utses efter en intern process inom varje fakultet där de röstberättigade får nominera. Valberedningarna ska vara utsedda senast den 15 maj och tillträder den 1 juni. De utses för en treårsperiod och sammansättningen fastställs av respektive fakultetsnämnd.

Den främsta uppgiften för en fakultets valberedning är att ta fram ett förslag på en komplett nämnd med ordförande, vice ordförande, ledamöter och två suppleanter. Alla röstberättigade på fakulteten kan också nominera personer till nämnden. Den kommande mandatperioden för nämnderna är den 1 januari 2022 till den 31 december 2024.

Sune Lindh. Foto: Viktor Wrange

– Det är viktigt att valberedningen har god kännedom om fakultetens verksamhet och bredd eftersom den ska föreslå en komplett fakultetsnämnd. Det är också viktigt att förstå fakultetsnämndernas betydelse för fakultetens interna arbete men också för hela universitetets verksamhet. Kanske har det inte riktigt framgått när man ser valdeltagandet, säger akademisekreterare Sune Lindh, som kan anses vara den på SLU som bäst har kunskap om hur valet ska administreras.

Ny utbildningsnämnd

Ordförande och vice ordförande i varje fakultets valberedning bildar tillsammans SLU:s valberedning. Dess uppgift under hösten 2021 är att till rektor lämna förslag på personer som ska ingå i utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2022. Det beslutet beräknas rektor fatta i slutet av året. Utbildningsnämnden har samma mandatperiod som fakultetsnämnderna

SLU:s valberedning ska i början av år 2023 lämna förslag på lärare/forskare som ska ingå i universitetsstyrelsen från den 1 maj 2023 och tre år framåt. Detta val sker också elektroniskt och de som är röstberättigade i valet av fakultetsnämnder är också röstberättigade i valet av tre lärare/forskare till styrelsen.

”Vi ska värna om de akademiska traditionerna”

Torleif Härd. Foto: Pär Aronsson

Torleif Härd är dekan på SLU:s största fakultet – fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Är det några formalia, antingen i valet eller i nämndarbetet, som du skulle vilja förändra?
– Val till fakultetsnämnden är en del av vad jag tycker är fina akademiska traditioner. På de flesta universitet tillsätts alla beslutsfattande organ och personer i någon form av demokratisk process. De skiljer sig vad gäller rektor, dekan, fakultetsnämnd och prefekt, men det finns tydliga komponenter av demokrati och medbestämmande i alla processer. Jag tycker att vi ska värna om det. Liksom vi ska värna den akademiska friheten och fortsätta med ceremonier som installation och promotion. Sammantaget signalerar dessa en akademisk kultur av tillit, transparens och delaktighet.

– Jag är nöjd med hur nämndarbetet fungerar och jag har stort förtroende för vår fakultetsnämnd. Jag ser inte att vi behöver ändra några formalia. Det kommer att komma frågor om valbarhet och valförsamling och det är en diskussion vi ska föra även fortsatt.

Tar du kontakt med personer på fakulteten, i din roll som sittande dekan, och frågar dem om de vill vara med i fakultetsnämnden i syfte att få en bra och fungerande nämnd? Eller ger tips till valberedningen att den ska kontakta en viss person?
– Nej jag tar inte kontakt med personer för att be dem kandidera till fakultetsnämnden. Men sist svarade jag på en eller två konkreta frågor från valberedningen om vilken kompetens jag skulle vilja se i nämnden. Men det rörde alltså kompetens, inte namn.

Ser du några fördelar – eller nackdelar – med att ha en anställd chef för fakulteterna? Alltså en chef som inte väljs av kollegor eller sitter under en fastställd period. Vilka är de mest uppenbara, enligt dig?
– Att anställa en chef skulle föra oss bort från den traditionella akademiska kulturen. Att vara dekan ska vara ett uppdrag anförtrott av kollegiet. Som vald dekan får man inte glömma att man fortfarande är en del av kollegiet – och att man kan röstas bort.

Ställer du upp för omval i år?
Jag trivs väldigt bra med mitt uppdrag. Vi har en fin miljö på vår fakultet och vi utvecklas bra. Fakultetsledningen har fungerat mycket bra och man gör ett jättebra jobb i de olika nämnderna. Jag kan mycket väl tänka mig att kandidera till hösten igen.

Summary in English

Preparations for selecting this year’s board members now underway

Every three years, SLU elects new faculty board members. Now the time has come again. During the spring, the four faculties will appoint the nomination committees who will have a central role in the upcoming process. In addition to the faculty boards, the vice-chancellor will appoint a new Board of Education.

Read Dean Torleif Härd’s reflections on this academic tradition. And how will Torleif respond when he is asked if he will be standing for re-election?

The new faculty boards and Board of Education will take up their duties on 1 January 2022.

The university board’s delegation of authority stipulates that faculty board elections must be held at some point between 1 October and 30 November. Once the nomination committees have been determined, the vice-chancellor and the four chairpersons will determine a timetable and other provisions for the elections. The vice-chancellor’s decision is expected in June. Previous experience has taught us that the vice-chancellor will establish an election period of around ten days towards the end of October and start of November.

The faculty nomination committees include between five and seven people, including the chair and deputy chair. Those who are entitled to vote may nominate candidates for the committee and members will be appointed after an internal process at each faculty. The nomination committees must have been appointed by 15 May and will take up their positions on 1 June. Each faculty board determines the composition of the committee, whose members will be appointed for a three-year period.

The main task of a faculty’s nomination committee is to draw up a proposal for a final board comprising a chairperson, deputy chair, members and two deputies. Everyone at each faculty who is eligible to vote can also nominate candidates for the committee. The next period of office for the boards runs between 1 January 2022 and 31 December 2024.

Together, the chair and the deputy chair of each faculty’s nomination committee will form SLU’s election committee. In the autumn of 2021, they will submit a list of potential members for the Board of Education to the vice-chancellor. The new Board of Education will be in place by 1 January 2022. The vice-chancellor is expected to approve the board at the end of the year. The Board of Education’s term of office is the same as the faculty boards.

“We need to uphold academic traditions”

Torleif Härd is the dean of SLU’s biggest faculty – the Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences.

Are there any formalities – either with the election or the work with committees – that you would like to change?
“Electing the faculty board is just one of the academic traditions I enjoy. Most universities appoint the decision makers, institutions and people using some form of democratic process. Things are different when it comes to electing the vice-chancellor, dean, faculty board and head of department, but each process involves clear democratic components and codetermination. I think this is something we need to protect – just as we protect academic freedom and continue with ceremonies such as inaugurations and conferment ceremonies. Together, these express an academic culture characterised by trust, transparency and participation.

I am pleased with the way work with the board is run and I have a lot of faith in our faculty board. I don’t see a need to change any formalities. We expect questions about eligibility and electoral assembly and these are topics we will continue to discuss”.

In your current role as dean, do you contact people at the faculty and ask them if they want to be part of the board, so as to create a successful, well-functioning organisation? Or suggest that the nomination committee should contact a certain person?
“No, I don’t contact people to ask them to be candidates for the faculty board. However, last time I answered one or two questions from the nomination committee about the skills I believe members of the board should have; this was a matter of skills – not names”.

Do you see any advantages – or disadvantages – with appointing a manager for the faculties? That is to say, a manager who hasn’t been elected by their colleagues or who holds the position for a fixed term? What would you say are the most obvious?
“Appointing a manager would lead us away from the traditional academic culture. The role of dean should be a task entrusted to a person by their faculty. As an elected dean, you must never forget that you are still part of the faculty – and can be voted out”.

Will you be standing for re-election?
“I’m very happy in my role. We have a positive environment at the faculty and we are evolving. The faculty management has worked incredibly well and each board does an excellent job. I will be standing for election again for a third term as dean”.

9 februari 2021 4

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 9 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan