Ny policy kvalitetssäkrar SLU:s publicering
Illustration: Olof Frank

Ny policy kvalitetssäkrar SLU:s publicering

Text: Jannie Teinler Publicerad: 27 oktober 2020
I augusti beslutade rektor om en ny publiceringspolicy för SLU. Syftet med policyn är att öka SLU-publikationers kvalitet, synlighet och tillgänglighet genom att tydliggöra SLU:s hållning i publiceringsfrågor och vägleda enskilda forskare i publiceringsbeslut. Policyn har tagits fram av en arbetsgrupp på SLU-biblioteket.

I takt med att intresset för hur, var och i vilka kanaler forskning publiceras ökar från till exempel regering och forskningsfinansiärer blir det allt tydligare att universitetet behöver stötta enskilda forskare i dessa frågor. Den publiceringspolicy som antogs av rektor i augusti i år är ett led i detta.

– Bakgrunden till att policyn togs fram är framför allt omvärldens ökande krav på tillgänglighet. Samtidigt fanns också en diskussion om hur SLU-forskare publicerar, berättar Olof Frank, bibliotekarie på SLU-biblioteket och samordnare för den grupp som tagit fram policyn.

En viktig utgångspunkt redan när uppdraget om en ny policy formulerades var också Kvalitet och Nytta 2018, där vikten av att ytterligare öka SLU-publikationers synlighet lyftes fram.

Kvalitet, synlighet och tillgänglighet

– Man kan i princip sammanfatta policyn med tre ord, berättar Olof. Det handlar om kvalitet, att man publicerar i kanaler som är relevanta och håller hög kvalitet, synlighet, det vill säga att publikationer får rätt förutsättningar för att få större uppmärksamhet samt tillgänglighet, alltså att publikationer ska vara öppet tillgängliga (open access).

Olof betonar vikten av att SLU för första gången uttryckt en tydlig viljeinriktning att SLU:s forskning ska publiceras öppet tillgängligt.

– Vi är väldigt glada att SLU valt en så tydlig formulering här. Det är absolut i framkant i Sverige och ligger i linje med ett tänk som kommer mer och mer.

Kravet att sakkunniggranskade artiklar ska publiceras öppet tillgängligt eller parallellpubliceras är också positivt.

– Här kan man koppla in Agenda 2030, menar Olof. Hur ska vi kunna nå de målen utan öppen tillgång till information? Om utvecklingsländerna själva ska ha möjlighet att vara drivande i den här utvecklingen krävs att vetenskap är tillgänglig utan dyra lösningar för mottagaren. Öppen tillgång är därför helt i linje med både SLU:s hållbarhetsprofil och den nya strategin.

Mycket av policyns innehåll baseras på den gedigna erfarenhet av forskningspublicering och omvärldskrav som fanns i arbetsgruppen.

– Framför allt handlar policyn om att anpassa publiceringen till de krav som ställs utifrån, berättar Olof. Men vi har också tagit ett lokalt grepp. Perspektiv från en tidigare utredning om öppen tillgång på SLU fick vi till exempel anledning att ta in på olika sätt i policyn. En viktig grej vi lärde oss där är till exempel att det går bra att införa krav uppifrån så länge forskarna får tillräckligt stöd för att följa dem. Idag har vi avtal som täcker publiceringsavgiften hos de flesta stora förlagen. Det är förstås en nödvändighet för att kunna göra denna satsning på öppen tillgång.

Webbinarier

Två universitetsövergripande webbinarier planeras där forskare och andra intresserade bjuds in. Förhoppningen är att policyn ska få en reell påverkan på publiceringsmönstren; att andelen öppet tillgängliga artiklar ökar.

– Och det tror jag kommer hända, säger Olof. Utvecklingen går ditåt. På så vis speglar den här policyn egentligen bara omvärldens förväntningar – och framtiden.

Webbinarier om publiceringspolicyn hålls:

12/11 kl. 10-12 (svenska): https://slu-se.zoom.us/j/61898830494

19/11 kl. 10-11 (engelska): https://slu-se.zoom.us/j/68437511697

Fakta

Policyn

Du hittar policyn i sin helhet här.

Vi som jobbat med policyn
I arbetsgruppen ingick förutom Olof också Tomas Lundén, Jenny Casey Eriksson och Daniel Albertsson. I de delar som handlar om lokala bestämmelser som rör hur forskarens institutionstillhörighet ska anges (affiliering) och ansvarsfördelningen för registrering i SLU:s publikationsdatabas var också Marie Stråhle och Kristoffer Antonsson viktiga för utformningen. Utkastet diskuterades av fakulteternas forskningssekreterare och biblioteksrådet (BIR).

Summary in English

New policy ensures the quality of SLU publications

In August, the Vice-chancellor adopted a new policy for scientific publishing at SLU. The aim of the policy is to increase the quality, visibility and accessibility of SLU publications by clarifying an official stance for publications and guide reserachers in these matters. The policy has been prepared by the SLU University Library.

As the interest in how, where and in what channels research is published increases from for example the government and sources for external research funding, the need for the university to support individual researchers in these matters. The policy for scientific publishing that was adopted by the Vice-chancellor in August this year is a part of this.

“The background was the increasing demands on accessibility by the surrounding world. At the same time there was an ongoing discussion about how researchers from SLU publish,” says Olof Frank, librarian at the SLU University Library and coordinator for the group that prepared the policy.

Quality and Impact 2018 was also an important starting point when the official assignment was formulated, where the importance of further increasing the visibility of SLU publications was addressed.

Quality, visiblity and accessibility

“The policy can be summarized in three words,” Olof says. “It is about quality, to publish in relevant channels of high quality, visibility, making sure that SLU publications has the opportunity to get attention, and accessibility, that the publications are available open access.”

Olof emphasizes that this is the first time that SLU expresses a clear intention that research at the university should be published with open access.

“We are very pleased that SLU has chosen to phrase this explicitly. That is absolutely in the forefront among Swedish universites and in line with the current discussion about scientific publishing.”

The demand that peer-reviewed articles must be published open access or self-archived is also positive.

“This can be linked to Agenda 2030,” Olof says. “How could we reach those goals without openly accessible information? If developing countries are expected to push the development ahead, research needs to be accessible without expensive fees for the receiver. Open access is, in this light, completely in line with both the SLU focus on sustainable development and the new university strategy.”

A lot of the content of the policy is based on the project members’ experience and knowledge of scientific publishing and demands from the surrounding world.

“First and foremost, the policy is about adjusting to the demands that come from the surrounding world,” Olof says. “But we have incorporated a local perspective as well. We wrote a report on how open access is handled at SLU a few years ago, and learned a lot from that. One example is that it’s not a problem to come with demands “from above” as long as there are enough support for the researchers to comply with them. There are now agreements in place that cover publishing fees at most of the big publishers. That is, of course, a necessity for publishing open access.”

Webinars

To inform reserachers and other interested at the university about the policy, the team will hold two webinars. The expectation is that the policy will impact the publication patterns at SLU; that the percentage of open access articles will increase.

“And I’m confident that will happen,” Olof says. “The development is heading that way. In that way, this policy is really only mirroring expectations from the outside world – and the future.”

The webinars are held at:

12/11 at 10-12 (Swedish): https://slu-se.zoom.us/j/61898830494

19/11 at 10-11 (English): https://slu-se.zoom.us/j/68437511697

The policy

You can find the policy in full text on this page. (Only in swedish)

In addition to Olof, the team comprised of Tomas Lundén, Jenny Casey Eriksson and Daniel Albertsson. The parts of the policy that concerns local guidelines about how to show institutional affiliation and responsibility in regards to the SLU publication database were formulated by Marie Stråhle and Kristoffer Antonsson.

27 oktober 2020 5

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 6 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan