Ny uppsatsmall med tydlig SLU-identitet
Lättare att skriva uppsats! Foto: Jennifer Salomonsson

Ny uppsatsmall med tydlig SLU-identitet

Text: Jannie Teinler Publicerad: 16 mars 2020
SLU-biblioteket lanserar nu en ny mall för studentuppsatser. Mallen är framtagen för att underlätta studenternas arbete, men kan också komma att spara tid för handledare och kursadministratörer. Till mallen finns en Canvas-modul med instruktionsfilmer, förklaringstexter och FAQ.

Biblioteket har sedan många år erbjudit en Word-mall som studenter kunnat använda när de skriver självständiga arbeten. Mallen baserade sig på SLU:s avhandlingsmall och innehöll en hel del komplicerad formatering. Inte sällan ställde den till problem för både studenter och handledare.  

– Vi hade fått så många frågor på uppsatsmallen, det fanns helt enkelt ett behov av att förnya den, säger Sabina Lundberg, bibliotekarie och språkhandledare i Uppsala.

– Jag minns att jag tyckte synd om studenterna när jag läste instruktionerna till den gamla mallen, minns Anna-Karin Åsander, bibliotekarie i Umeå.

Tillsammans har de nu utarbetat en ny mall för studentarbeten. Utgångspunkten har varit att skapa ett verktyg som hjälper både studenter, handledare och kursadministratörer och som är intuitivt att arbeta med.

Erfarna lärare

För att göra det lättare för studenterna att arbeta i mallen har Sabina och Anna-Karin arbetat fram en Canvasmodul som kan dras in i enskilda kursrum, men som också finns öppet tillgänglig via bibliotekets hemsida.

– Jag tror att många lärare antar att studenterna har en högre digital kompetens än de själva för att de ofta är unga, säger Sabina. Men det har de inte! I själva verket har lärarna själva ofta mer erfarenhet av Office-paketet.

-Man måste tänka på vad de har med sig innan de börjar sin utbildning här, påminner Anna-Karin. Många skolor använder bara Google docs, så många studenter har idag aldrig kommit i kontakt med Word.

Grafisk profil

Under arbetet med den nya mallen har de strävat efter att användarna ska känna igen sig så mycket som möjligt. Mallen har dock delvis fått ett nytt utseende i linje med SLU:s nya grafiska profil.

– Framsidans utseende har uppdaterats, och det känns särskilt bra att vi fick till ett samarbete med kommunikationsavdelningen där, berättar Sabina. Det kan också vara bra att lyfta upp att marginalerna och typsnittets storlek är ändrade från den gamla mallen. Det är en förändring som lärare behöver tänka på när de anger till exempel sidantal – kanske är det lämpligare att i stället tala om antal ord eller tecken.

Mallen har redan provats på ett antal kurser, och har tagits emot väl av både lärare och studenter. Och både Anna-Karin och Sabina lyfter fram att det har varit väldigt roligt att jobba i projektet.

– Mallen är liksom vår darling nu på något sätt, säger Anna-Karin. Att se att det verkligen fungerar som vi tänkt – att de lyckas skriva i den och att den är enkel, det kändes faktiskt WOW! Det funkar!

Fakta

Fakta om mallen

Mallen formaterar uppsatsens utseende och reglerar inte struktur eller innehåll. Mallen behöver inte installeras på datorn, och fungerar bra med referenshanteringsprogram.

Den nya uppsatsmallen är en mall för Microsoft Word, och fungerar därmed inte i Google Docs, Open office eller Chrome book. Det är dock enkelt att klippa och klistra in text från andra dokument.

Den äldre uppsatsmallen kommer att finnas tillgänglig fram till hösten men tas sedan bort från webbsidan.

SLU-bibliotekets uppsatsmall och skrivhjälp.

 

 

Summary in English

New student thesis template with clear SLU identity

The SLU University Library is launching a new Word template for student theses. The template aims to facilitate the process for the students, but will hopefully also save time for supervisors and course administrators. To explain how the template is used, a Canvas module with instructional videos, text-based explanations and an FAQ set up.

For many years, the SLU University Library has offered a Word template to SLU students writing their bachelor or master theses. The template was based on the SLU dissertation template and contained a lot of complicated formatting. This would frequently cause problems for both students and supervisors.  

“We got a lot of questions about the template, there simply was a need to renew it, Sabina Lundberg, librarian and language tutor in Uppsala, says ”.

“I remember feeling sorry for the students when I read the instructions to the old template, Anna-Karin Åsander, librarian in Umeå, recalls ”.

Together they have made a new template for independent projects. The goal has been to create an intuitive tool for thesis writing that helps both students, supervisors and course administrators. 

Experienced teachers

To make it easier for students to start working in the template, Sabina and Anna-Karin have developed a Canvas module that can be incorporated into individual course rooms. The module is also openly accessible through the library’s website.

“I believe many teachers assume that the students have a higher level of digital competence than themselves because they are often young, Sabina says. But they don’t! In fact, the teachers often have more experience with the Office package ”.

“You have to consider what experiences they have before their education here, Anna-Karin reminds us. Many schools only use Google docs, which means that a lot of students haven’t come in contact with Word ”. 

Graphic profile

While working on the new template, they have strived for users to recognize the visual look of finished products as much as possible, although the look of the template has been partly updated to reflect SLU’s new graphic profile.

“The appearance of the front page has been updated, and we’re particularly happy about our collaboration with the division of communication in that respect, Sabina relates. I also want to emphasize that the margins and font size are changed compared to the old template. This is something teachers need to keep in mind when specifying a page count – perhaps it’s better to talk about a word or character count instead ”.

The template has already been tested on a few courses, and it has been well received by teachers and students alike. And both Anna-Karin and Sabina point out that the process has been very enjoyable.

“The template is kind of our darling now in a way, Anna-Karin says. To see that it works the way we intended it to – that the students manage to write in it and that it’s simple, it felt WOW! It works!”.

Facts:

The template formats the visually, but doesn’t dictate structure or content. It doesn’t require any instalments and works well with reference management programmes.

The new template is for Microsoft Word and does not work in Google docs, Open Office or Chrome book. However, it is easy to cut and paste text from other documents.  

The previous template will be available until the autumn, but will then be removed from the website.

English version is in the making.

16 mars 2020 14

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan