Ny utvecklingsplan för SLU på Ultuna
Foto: Mark Harris, Frozentime

Ny utvecklingsplan för SLU på Ultuna

Text: Mårten Granert Publicerad: 23 mars 2021
Nu återupptas arbetet om inriktningen av utvecklingen av SLU:s verksamhet på Ultuna. Det ska till exempel klargöra SLU:s möjligheter att expandera samt framtida nyttjande av mark. SLU:s verksamhet påverkas av den expansion som Uppsala befinner sig i och stadens bebyggelse närmar sig med dess behov av kollektivtrafik, nya vägar och bostäder.

Ultuna har fram till i dag varit en fredad enklav i Uppsalas utkanter, i ett öppet jordbrukslandskap med omgivande skogspartier där Ultuna var detsamma som SLU men så är det inte längre. Uppsala expanderar och nya bostäder byggs i Ultunas absoluta närhet. Många verksamheter ska samsas på området. SLU måste därför planera för att säkerställa de kommande årens behov av mark och byggnader samt undersöka vilka hinder det kan finnas för dessa planer.

Fem stadsnoder

Uppsala ska växa med 70 000 invånare på 30 år. I kommunens översiktsplan för Uppsala 2016 beskrivs ett Uppsala 2050 som en femkärnig stad och där Gottsunda-Ultunaområdet är en av fyra noder runt innerstaden. Stadsnoderna är befintliga och tillkommande centrumbildningar som har förutsättningar att på sikt utgöra komplement till innerstaden och till varandra.

Gottsunda-Ultuna stadsnod ska utvecklas som en sammanlänkad stadsnod med två tyngdpunkter som stärker varandra: Gottsunda som centrum med service, kultur och handel och Ultuna som koncentration av nationella forsknings- och undervisningsverksamheter.

Båda tyngdpunkterna ska utvecklas med en koncentration av bebyggelse, bostäder, verksamheter och andra funktioner som kompletterar och stärker respektive tyngdpunkt och stadsnoden som levande centrumområden i staden, samtidigt som specialiserade miljöer kan fortsätta utvecklas kring Ultuna.

Den nya staden ska ha en snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik som stöder utveckling av stråk och noder, en tågstation i Bergsbrunna och en ny bro över Fyrisån.

Betesmark och försöksodlingar

Merparten av marken i randområdena ägs av SLU eller av Akademiska Hus. De öppna fälten är odlingsbar mark som till vissa delar används för försöksodling, som betesmark eller för andra ändamål med anknytning till universitetets verksamhet.

Campusplanen ska inriktas på att utnyttja det samlade mark- och byggnadsinnehavet i området på det sätt som bäst stöder SLU:s verksamhet och medverkar till att Campus Ultuna som helhet ska bli en så attraktiv, funktionell och utvecklingsinriktad miljö som möjligt. Syftet är att genom campusplanen försöka påverka kommunens fysiska planering för att tillgodose de angelägna behov som SLU och Akademiska Hus har när det gäller markutnyttjandet.

– I detta sammanhang måste vi se vilka möjligheter SLU har för att i framtiden eventuellt kunna expandera. Vi måste planera för att SLU kan få utökade uppdrag i framtiden som kanske kräver speciallokaler och mark för odling eller försök av olika slag. Behovet av undervisningslokaler är förnärvarande väl tillgodosett så vi kan öka antalet studenter utan att vi behöver fler eller större lokaler, säger Johan Lindersson som är projektchef på SLU.

Avtal om markanvändningen

SLU, Akademiska Hus och Uppsala kommun ingick i början på 2020 ett intentionsavtal om bland annat framtida markanvändning. På sikt ska stora delar av Ultuna norr om Veterinärvägen omvandlas till ett bostadsområde, centrala Ultuna fortsätta utvecklas som campus och den största delen av södra Ultuna förbli åkermark medan vissa delar där bebyggs.

– Kommunens planer är både möjlighet och hot. Det kan vara en fördel att Ultuna integreras i staden med bättre kommunikationer, service och näraliggande bostäder men samtidigt har vi värdefulla odlingsförsök och en betydande djurhantering som inte lika lätt låter sig integreras.

En övergripande campusplan

Det arbete som nu påbörjats är ett samarbete mellan SLU och Akademiska Hus, men även Uppsala kommun och andra verksamheter kommer att involveras. Arbetet ska i ett första skede resultera i en strukturplan som på ett övergripande sätt visar vilka förutsättningar, möjligheter och begränsningar som finns på Ultuna på 20 års sikt – alltså den näraliggande framtiden.

– SLU:s verksamheter med studenter och medarbetare kommer definitivt påverkas nu när omvärlden förändras. Omvärlden står ju aldrig stilla och även universitetets verksamheter är i ständig förändring med nya krav på ändamålsenliga lokaler och yttre faciliteter. Tänk bara på den omvandling som Ultuna har genomgått den senaste tiden. En person som inte varit här på tio år skulle inte känna igen sig. Det intressanta ligger i att hela tiden anpassa oss efter de nya behov som uppstår hos SLU:s verksamheter, avslutar Johan.

Text: Mårten Granert-Gärdfeldt och Johan Lindersson.
Foto på Johan: SLU

Fakta

Exempel på campusplanens ämnen


  • Bebyggelse för SLU för framtida expansion
  • Försöks- och demonstrationsodlingar samt beteshagar
  • Grönområden
  • Studentbostäder
  • Gator, vägar och cykelbanor
  • Kollektivtrafik
  • Parkeringar

Till projektets webbplats: https://internt.slu.se//campusplan-ultuna/
23 mars 2021 5
SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

Utmärkelse I höstas beslutade rektor att SLU ska ansöka om att erhålla utmärkelsen HR Excellence in Research Award, en certifiering framtagen av den Europeiska kommissionen. Att erhålla utmärkelsen visar bland annat att ett lärosäte är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden för forskares anställningar och vidare karriärutveckling, har en god arbetsmiljö samt löpande strävar efter att utveckla dessa delar. 
24 mars 2021 5

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 6 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan