Nya vicerektorn för internationella relationer på plats
Den 24 februari samlades rektor, prorektor och de övriga vicerektorerna i Alnarp för att hälsa Ylva välkommen. Från vänster: Erik Fahlbeck, vicerektor samverkan, Ylva Hillbur, vicerektor internationella relationer, Peter Högberg, rektor, Karin Holmgren, prorektor och Kevin Bishop, vicerektor fortlöpande miljöanalys. Foto: Mårten Svensson

Nya vicerektorn för internationella relationer på plats

Text: Anette Neldestam Publicerad: 9 mars 2017
Vår nya vicerektor, Ylva Hillbur, är sedan tidigare anställd vid SLU i Alnarp, där hon forskat som kemisk ekolog och varit prefekt. De senaste åren har hon varit tjänstledig för att arbeta som Deputy Director General för IITA (International Institute of Tropical Agriculture) i Ibadan Nigeria.

IITA har forskningsstationer i 13 afrikanska länder och ingår i CGIAR (Consortium of International Agricultural Research Centers). Ylva Hillbur kommer med viktiga erfarenheter av internationellt forsknings- och utvecklingsarbete. Hon är baserad i Alnarp, men har hela världen som arbetsfält!

Den 24 februari samlades rektor, prorektor och de övriga vicerektorerna i Alnarp för att hälsa Ylva välkommen.

Vi ställde några frågor till Ylva så här den första nya veckan på uppdraget.

Hur känns det att vara tillbaka till SLU?

— Det är kul att vara tillbaka. SLU gör ett fantastiskt arbete och det syns hur universitetet utvecklats under de senaste åren. Den nya webben uppfattar jag som ett rejält lyft, den är framåtsyftande med en tydlig Life Science-ambition.

— Det är också väldigt fint med alla nya byggnader i Ultuna, det andas verkligen inspiration och nya tag. Sammantaget har jag fått ett helt nytt perspektiv, det är roligt att träffa alla gamla kolleger men också att ha en helt ny utmaning framför mig.

Vad ser du som det mest angelägna att börja arbeta med i din nya roll?

— Jag startar med en kartläggning av vad som finns och hur vi kan se möjligheten till en samlad internationell ingång, både externt och internt. Det gäller att bygga på det som redan finns och underlätta för dem som redan är intresserade. Exempelvis finns SLU Global, en unik styrka hos SLU. Även t ex Grants Office och Global Challenges University Alliance är viktiga i det internationella sammanhanget. Kartläggningen ska leda fram till ett förslag på hur vi kan utveckla aspekten om internationalisering och skapa synergier i våra internationella relationer.

— Jag kommer även att starta en dialog med dekanerna för att se vilka behov som finns av stöd och organisation för att underlätta internationellt samarbete för fakulteterna. På forskarnivå finns det redan starka internationella forskarnätverk som de är duktiga på att driva och utveckla på egen hand.

Vad innebar ditt arbete på IITA?

— IITA är ett internationellt jordbruksinstitut med fokus på tropiskt jordbruk i Afrika. Huvudkontoret ligger i Ibadan i Nigeria men mitt arbete innebar att jag var på ständigt resande fot och kunde skaffa mig erfarenheter och kunskap från flera afrikanska länder. Fokus för institutet är utveckling av jordbrukssektorn i ett brett perspektiv och det finns många beröringspunkter med SLU. Institutets strategi är länkad till FN:s Agenda 2030 mål när det gäller hållbar utveckling inom den afrikanska jordbrukssektorn som i sin tur är starkt länkat till en hållbar global utveckling.

Summary in English

The new pro vice-chancellor for international relations is here

Ylva Hillbur can be found at SLU in Alnarp where she has worked and researched as a chemical ecologist and also been head of department. For the past few years, she has been on leave of absence to work as deputy director-general for the IITA (International Institute of Tropical Agriculture) in Ibadan, Nigeria.

IITA has research stations in 13 African countries and is part of CGIAR (Consortium of International Agricultural Research Centers). In her new role as pro vice-chancellor, Ylva brings with her important experience in international research and development work. She will be based in Alnarp, but her work will span the whole world.

On 24 February, the vice-chancellor, deputy vice-chancellor and the other pro vice-chancellors gathered in Alnarp to welcome Ylva.

We asked Ylva some questions her first week on the job.

How does it feel to be back at SLU?

— It’s great to be back. SLU does amazing work and it’s clear that the university has developed these past few years. The new web is a big step forward – it’s pro-active with a clear life science ambition. It provides a complete, clearer picture of SLU. Before, it mostly presented SLU’s organisation.

— Uppsala has many new nice buildings – it projects inspiration and a new start. Overall, I’ve got a completely new perspective. It’s great to see all my old colleagues but to also have a new challenge ahead of me.

What is the most important thing to work on in your new role?

— I’ll begin by mapping what we have and how we can create an international access point, perhaps a portal, for both external and internal contacts. It’s about building on what we already have and making it easier for those who are already interested. For example, we have SLU Global, a unique strength at SLU. The Grants Office and the Global Challenges University Alliance are also important in this context. When you put everything together, it can lead to a proposal on how we can develop the internationalisation aspect and create synergies in our international relations.

— I’ll also start a dialogue with the deans to see what the support and organisation needs are in order to make international collaboration easier for the faculties. At research level, there are already strong, international research networks that are good at driving and developing things on their own.

What did your work at the IITA involve?

— IITA is an international agricultural institute focusing on tropical agriculture in Africa. They are based in Ibadan, Nigeria, but I was constantly travelling, gaining experience and knowledge of several African countries. The institute focuses on developing the agricultural sector in the broad sense and has many points in common with SLU. Their strategy is linked to the UN’s Agenda 2030 objectives for sustainable development in the African agricultural sector, which in turn is strongly linked to global sustainable development.

9 mars 2017 3 2
  1. Kommentar från Gunilla Lindholm 13 mars 2017:

    Välkommen, Ylva!

  2. Kommentar från Gabor 22 mars 2017:

    Hi Ylva,
    Nice that you are back in Sweden!
    Greetings from Budapest: Gabor (still chasing moths by pheromones)

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 9 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan