Nytt koncept för innovationstävling med öppna data
Foto: Geran de Klerk - Unsplash

Nytt koncept för innovationstävling med öppna data

Text: Jannie Teinler Publicerad: 9 februari 2021
Hack for Sweden genomfördes under hösten 2020 i en ny helt digital form med syfte att bekämpa granbarkborrens skador på skog. SLU medverkade både som utmanare genom Nationellt skogsdatalabb och i arrangörsgruppen.

Syftet med innovationstävlingen är att möta samhällsutmaningar genom att nyttja öppna data, och SLU har varit medarrangör sedan starten 2013.

– Hack for Sweden är ett nytt och innovativt sätt för SLU att omvandla all den värdefulla data vi tar fram till nytta för samhället. Att jobba med skogen eller med jordbruket är både högteknologiskt och bidrar till att lösa livsavgörande utmaningar, menar Anna Lundhagen, vicerektor för samverkan och miljöanalys.

År 2020 deltog Sabina Lundberg från SLU-biblioteket i Hack for Swedens arrangörsgrupp som planerade och genomförde tävlingen.

– Jag har främst arbetat med mentorerna, öppen data och realisering, berättar Sabina. Det har varit mycket givande att samverka med andra myndigheter och samtidigt otroligt spännande att se vilka innovationer som kan göras inom ramen för tävlingen!

SLU deltog också genom Nationellt skogsdatalabb och bidrog med tävlingens utmaning att hjälpa skogsägare bekämpa granbarkborrens skador på skogen.

Nytta för fler

Vann gjorde laget Mellerud PK, som med sitt förslag visar hur man genom att knyta samman det fysiska och digitala kan skapa nytta för såväl myndigheter, forskare och skogsägare.

– Det var mina kollegor på Skogsstyrelsen som gjorde huvuddelen av arbetet med att formulera utmaningen och ge stöd till deltagarna under själva hacket eftersom den tekniska plattformen ligger i deras system. Men till skillnad från SLU deltog inte Skogsstyrelsen som arrangör i hacket, så det blev en bra rollfördelning säger Anna-Lena Axelsson, koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Skog och den som ansvarat för utmaningen under hösten.

Nytt för denna gång var att projektgruppen tagit fram och testat ett nytt koncept för tävlingen där lagen först deltar i en deltävling och sedan en final.

– Det har också varit både roligt och lärorikt att vara med och utveckla det nya konceptet under hösten. Uppdelningen i deltävlingar och final verkar ge resultat. Mellanperioden har lett till att bidragen kunnat utvecklas och har större potential att kunna realiseras än i tidigare tävlingar, menar Sabina.

Både Sabina och Anna-Lena är nöjda med resultatet av årets tävling.

– Det nya tävlingskonceptet bygger på konkreta samhällsutmaningar och det kom fram flera bra lösningar som kan göra det enklare för privata skogsägare att upptäcka skador av granbarkborre, berättar Anna-Lena.

Återkommande tävling

I det nya konceptet ingår också ett större fokus på realisering, och arrangörsgruppen har därför hjälpt lagen att komma i kontakt med Skogsstyrelsen och andra aktörer. Hackatons har på så vis stor potential att lösa samhällsproblem genom nyttjande av öppna data. För SLU:s del finns också positiva effekter.

– Höstens arrangemang bidrog med nya idéer om hur vi kan arbeta systematiskt med utmaningsdriven innovation både mot våra miljöanalysdata och mot våra studenter, framhåller Anna-Lena.

I Hack for Sweden 2021 kommer SLU återigen att medverka för att driva och utveckla tävlingen vidare.

– Det känns jättespännande att jobba vidare på det nya tävlingskonceptet, säger Sabina som samtidigt uppmanar alla intresserade vid SLU att ta kontakt med henne om de är intresserade av att veta mer om hackatons eller bidra till tävlingen i framtiden.

Fakta

Hack for Sweden 365

Det är en innovationstävling med syftet att lösa samhällsutmaningar genom nyttjande av öppna data digitalt. Tävlingen bygger på samverkan mellan offentlig förvaltning och bland annat näringslivet, civilsamhället och högskolorna. Projektet utgår från ett regeringsuppdrag och drivs av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samverkan med andra myndigheter, där SLU också ingår.

Läs mer om Hack for Sweden.

 

 

 

 

 

 

Summary in English

New concept for innovation competition with open data

Hack for Sweden was carried out in the autumn of 2020 in a new completely digital form, with the aim of combating European spruce bark beetle damage to forests. SLU participated both as the challenger through the National Forest Data Lab and in the organizing committee.    

This year’s Hack for Sweden was carried out at the end of autumn 2020 as a completely digital event. The purpose of the innovation competition is to meet societal challenges by utilizing open data. SLU has been a co-organizer since the start in 2013.

- Hack for Sweden is a new and innovative way for SLU to transform the valuable data we produce for the benefit of society. Working with the forest or with agriculture is both high-tech and contributes to solving life-changing challenges, says Ann Lundhagen, deputy vice-chancellor for external collaboration and environmental monitoring and assessment.

In 2020, Sabina Lundberg from the SLU University Library took part in the Hack for Sweden organizing committee, who planned and carried out the competition.

- I have mainly worked with the mentors, open data and realization, says Sabina. It has been very rewarding to collaborate with other authorities and at the same tim incredibly exciting to see what innovations can be made within the framework of the competition!

Benefits 

SLU also participated through the National Forest Data Lb and contributed with the competitions challenge: to help forest owners combat the European spruce bark beetle damages in the forests. The team Mellerud PK won, showing how connecting the physical and digital can create benefits for authorities, researchers as well as forest owners.

- My colleagues at the Swedish Forest Agency did most of the work formulating the challenge and giving support to the participants during the hack itself, since the technical platform is in their systems. But the Swedish Forest Agency didn’t participate as an organizer the hack, so the there was a good distribution of roles, says Anna-Lena Axelsson, coordinator of the EMA Forest programme at SLU, and the one who have been responsible for the challenge.

This time, the organizing committee developed and tested a new concept for the competition where the teams first participated in a sub-competition and then a final.

- It’s also been both fun and educational to be involved in developing the new concept. The division into sub-competitions and a final seems to give results. The interim period has led to further developed contributions with greater potential for realization than in previous years, says Sabina.

Both Sabina and Anna-Lena are happy with the result of the hack.

- The new competition concept is based on concrete societal challenges and several good solutions have emerged that can make it easier for private forest owners to detect damage from European spruce bark beetle, says Anna-Lena.

To be continued

The new concept puts a bigger emphasis on realization, and the organizing committee has helped the teams to get in touch with the Swedish Forest Agency and other releant parties. In this regard, hackatons has a great potential for solving societal challenges by using open data. For SLU, there are also other positive effects.

- The event this autumn came with new ideas of how to work systematically with challenge-based innovation, both in regards to our environmental monitoring and assessment and our students, Anna-Lena points out.

In 2021, SLU will continue to develop and carry out Hack for Sweden.

- It feels very exciting to continue working on the new competition concept, Sabina says, while also encouraging everyone to contact her if they are interested in knowing more about hackathons or want to contribute to the competition in the future.

Facts:

Hack for Sweden 364 is an innovation competition with the aim to meet societal challenges by utilizing open data. The competition is a collaboration project between for example authorities, the industry of commerce, universities and the civilian society. The project is based on a Swedish Government mandate and is run by the Agency of Digital Government (DIGG) in collaboration with other authorities, where SLU is a part.

 

9 februari 2021 5
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 2 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 8 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 8 månad sedan