Om fåglar och äventyr i Radio Beijing International
Per Alström i sitt rätta element, i fält, här i Sydafrika. Foto: Dawie de Swardt

Om fåglar och äventyr i Radio Beijing International

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 16 januari 2019
Per Alström, som är fågelforskare vid ArtDatabanken och Uppsala universitet, är med i en 20 minuter lång intervju i Radio Beijing, där han berättar om sina upplevelser som fågelforskare i Kina under flera årtionden.

– Jag har varit intresserad av fåglar, djur och natur så länge jag kan minnas. Mina resor i Asien började i början av 1980-talet. Sedan dess har jag befunnit mig runt fem år i fält med både fågelskådning och forskning i cirka 20 asiatiska länder, ofta på platser där lokalbefolkningen aldrig sett en västerlänning tidigare, berättar Per Alström.

Närkontakt med tiger till fots i Indien eller att nästan bli bortsvept av ett lerskred i Centrala Kina hör till några av de mest dramatiska upplevelserna. Fantastiska naturupplevelser och personliga möten med människor från andra kulturer ger andra oförglömliga perspektiv.

– Det är också oerhört viktigt och roligt att dela med mig av min forskning och mitt naturintresse till allmänheten!

Fågelupptäckare

– Som forskare har jag gjort flera roliga upptäckter, till exempel av flera för vetenskapen tidigare okända fågelarter.

Per Alström är Sveriges meste fågelupptäckare och hainansångare (Phylloscopus hainanus) är bara en av sju fågelarter som benämns med auktorsnamnet Alström. Auktorsnamn är inom den biologiska systematiken namnet på den person eller den grupp som först använde sig av ett visst vetenskapligt namn för exempelvis en art.

Nästa uppdrag på forskningssidan är troligen en resa till östra/nordöstra Afrika i maj 2019 för att studera lärkor. Utöver den egna forskningen vurmar Per Alström för Svenska artprojektet, som leds av ArtDatabanken, och som syftar till att kartlägga och beskriva den biologiska mångfalden i Sverige.

– Det är väldigt många spännande forskningsprojekt på gång inom Svenska artprojektet, säger Per. Det finns oändligt mycket vi inte vet!

Intervjun i Radio Beijing International

The foreign language service of Radio Beijing – new lifestyle magazine flag show. Producent och reporter Christine Zang.

Intervjuaren på Radio Beijing pratar initialt om Pers snöleopardupplevelse. Här är ett inslag från SVT om samma händelse.

Fakta

Om Per Alström

Professor Per Alström är anställd både vid SLU (ArtDatabanken) och Uppsala universitet (institutionen för ekologi och genetik). Vid ArtDatabanken arbetar han med Svenska artprojektet, vid UU forskar han på fåglars taxonomi, systematik och evolution.

Tack vare Per Alströms resor och publikationer blev han nyligen invald som Fellow International i The Explorers Club. Han har även som förste svensk under närmare 2,5 år varit gästprofessor vid Kinesiska vetenskapsakademin i Beijing. Under senare år arbetar Per Alström även ibland annat Sydafrika.

Per Alströms CV-sida.

 

Summary in English

Birds and adventure on Radio Beijing International

Per Alström, ornithologist at the Swedish Species Information Centre and Uppsala University, took part of a 20-minute long interview on Radio Beijing where he talked about his experiences as a researcher in China over several decades.

“I have been interested in birds, animals and nature for as long as I can remember. My travels in Asia began in the early 1980s. Since then, I have spent about five years in the field, both birdwatching and researching, in about 20 Asian countries. In many of the places I visited, they had never seen a westerner before,” says Alström.

Some of his more dramatic experiences include a close encounter with a tiger while on foot in India, and almost being swept away by a mudslide in central China. Amazing nature experiences and meeting people from other cultures have provided him with unforgettable perspectives.

“It also feels incredibly important and fun to share my research and interest in nature with the public,” he explains.

Discoverer of birds

“As a researcher, I have made several fun discoveries, for example several previously unknown species of birds.”

Per Alström has discovered the most birds of any Swede, and the Hainan Leaf-warbler (Phylloscopus hainanus) is just one of the seven species of birds he has been credited with discovering. Credit within biological systematics goes to the person or group who first used a scientific name for e.g. a species.

His next research assignment will most likely involve studying larks in East/Northeast Africa in May 2019. In addition to his own research, Alström is passionate about the Swedish Taxonomy Initiative run by the Swedish Species Information Centre which aims to chart and describe biological diversity in Sweden.

“The Swedish Species Information Centre has many exciting research projects within the Swedish Taxonomy Initiative,” states Per. “There’s so much we don’t know!”

Interview on Radio Beijing International

The foreign language service of Radio Beijing – new lifestyle magazine flag show. Producer and reporter: Christine Zang.

The interviewer on Radio Beijing initially talks about Per’s snow leopard experience. A clip from SVT about the same event.

Facts about Per Alström

Professor Per Alström is employed both at SLU (the Swedish Species Information Centre) and Uppsala University (Department of Ecology and Genetics). At the centre, he works with the Swedish Taxonomy Initiative; at UU, he researches the taxonomy, systematics and evolution of birds.

Thanks to Alström’s travels and publications, he was recently elected Fellow International of the Explorers Club. He is also the first Swedish visiting professor at the Chinese Academy of Sciences in Beijing, where he has taught for about 2.5 years. During the past few years, Alström has also worked in, among other things, South Africa.

Per Alström’s CV page.

16 januari 2019 3

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 16 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 17 dagar sedan