Om länkar

Text: Melody Sefton Publicerad: 10 juni 2019
Länkar är viktiga i texter. De leder ofta till mer information om ämnet, vare sig det rör sig om en annan SLU-sida eller en officiell organisationstext. Men de är inte så lätta att använda som man tror. / Links are important in texts. They often lead to more information on the subject in question, regardless if they lead to another SLU page or an official text. However, they aren’t as easy to use as you might think.

När du skriver en text och bifogar länkar, kollar du alltid dem? Ofta har vi bråttom och glömmer kolla detaljer, vilket i detta fall kan de leda till att folk tappar förtroende för texten – om länken är fel, hur väl stämmer den ursprungliga texten?

Du behöver nödvändigtvis inte läsa massor av text på sidor du länkar till, men du bör se till att informationen överensstämmer med det du säger att det står.

Det är extra viktigt att du kollar länkarna innan du skickar en text för översättning – i långa texter kan det finnas många! Finns det redan en engelsk sida? Överensstämmer den med den svenska? Om det inte finns någon information på engelska, hur vill du göra då? Ta bort länken eller behålla den?

Några tips:

  • Om du länkar till en svensk sida på en engelsk sida, eller tvärtom, lägg till en kommentar om att informationen bara finns på ett visst språk.
  • Om du länkar till viktig information som inte finns på målspråket, skriv gärna en kort sammanfattning på målspråkssidan.
  • Om du vet att du länkar till en sida som inte finns på målspråket men känner till målspråkssidor med bra info, skicka gärna med den infon när du beställer översättning. Om inget annat kan det vara bra referensmaterial.

Nästa gång du skriver en text eller beställer översättning, ta en stund och fundera på länkarna. Det gynnar både dig och oss som jobbar med språkarbete på SLU.

Summary in English

About links

Links are important in texts. They often lead to more information on the subject in question, regardless if they lead to another SLU page or an official text. However, they aren’t as easy to use as you might think.

When you write a text and add links, do you always check them? Often, we are in a hurry and forget to go through the details, which in this case can lead to people not trusting the text; if the link is wrong, how correct is the original text?
You do not necessarily need to read lots of text on linked pages, but you should ensure that the information corresponds to what you say it does.

It is extra important to check links before you send a text for translation – long texts can have many. Is there already an English page? Does it correspond to the Swedish page? If there is no information in English, how do you want to proceed? Remove the link or keep it?

Suggestions:

  • If you link to a Swedish page on an English page, or the other way around, add a comment stating that the information in question is only available in a certain language.
  • If you include a link that leads to important information not available in the target language, feel free to write a short summary on the target language page.
  • If you know that an included link is not available in the target language, but you know of other target language pages with good information, please include this information when you request translation. It can be good to have reference material.

The next time you write a text or request translation, take a moment to think about the links. It will benefit both you and those of us who work with language at SLU.

10 juni 2019 4
Ekosystemets hjältar i fokus

Ekosystemets hjältar i fokus

Insekter Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.
30 januari 2020 2
Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Jordens resurser När vi ger oss på något nytt säger vi ibland att vi plöjer ny mark. Men för den som tänker på jordhälsa och regenerativt jordbruk handlar det faktiskt om raka motsatsen. Jordhälsan gynnas av att vi slutar att plöja, eller plöjer mindre, och av att vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Det gäller att lämna mikrolivets infrastruktur, med myllrande livsformer och fina nätverk av porösa, mikroskopiska labyrinter i fred så mycket som möjligt om man vill tänka långsiktigt - för klimatets och hållbarhetens skull.
30 januari 2020 2

Twitter

Allsidig föda med inslag av lövbete gynnar älgar i brukad skog https://t.co/fXoXTdqHlt https://t.co/BdAa5eX7jZ @_SLU via Twitter 4 timmar sedan
RT @NKfV_AnnaNH: Landsbygdsministern vill öka svensk vattenbruksproduktion - hållbar mat med lågt klimatavtryck och stor potential. Profess… @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Den gemensamma jordbrukspolitiken ger övergödning av Östersjön, men problemen kan minskas genom relativt enkla tekn… https://t.co/Vu2TLd7spN @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Premiär 13 februari – jubilarer samverkar för att uppmärksamma Sveriges utemiljöer i filmserie!… https://t.co/yg7MJ17Dnr @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @SLUUrbanFutures: "Public spaces are not just for recreation, they can also unlock the potentials of youth" #WUF10 #publicspaces #urbans… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUUrbanFutures: ”Creative and cultural industries do not only boost the urban economy and provide jobs to the younger generation but t… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan