Operation: rädda världens minsta tumlare – med burfiske

Text: Sara Königson och Sofia Bureborn Publicerad: 18 oktober 2018
I Kaliforniabukten i Mexiko lever världens mest utrotningshotade marina däggdjur – Vaquitan, också kallad kalifornisk tumlare. Troligen finns bara 30 individer kvar. Det största hotet mot tumlaren är fiske med nät där Vaquitan fastnar och drunknar. För att rädda tumlarna och stärka det lokala fisket vill man nu utveckla alternativa fiskeredskap - med hjälp av forskare på SLU.

Havsområdet Cortez hav i Mexiko är vida känt för sin höga produktivitet och mångfald. Här bedrivs också ett intensivt fiske, bland annat på Totoba (vekfisk). Totobans fiskblåsa kan säljas för upp till 46 000 dollar per kilo. Det höga priset har bidragit till ett omfattande illegalt fiske med nät. Nät som Vaqutian alltså fastnar och dör i.

Javier, en av fiskarena i projektet, har fått en fin havsaborre. Foto: Sara Königson

I norra Kaliforniabukten är annars allt nätfiske förbjudet, vilket drabbar de lokala fiskarfamiljerna som försörjer sig på fiske. Behovet av alternativa redskap är stort, och mexikanska myndigheter har arbetat i många år för att utveckla sådana. 2017 vände man sig till forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) för att få hjälp. Kunde de burar som utvecklats av SLU Aquas redskapsgrupp vara ett hållbart alternativ också för det småskaliga fisket i Mexiko?

Tillsammans med WWF i Mexiko och danska institutet DTU-Aqua har SLU-forskarna tagit fram flera olika burtyper. Projektet har skett i samarbete med lokala fiskare där tre båtar har utrustats med flera olika typer av burar. Båtarna har också modifierats för att kunna hantera ett storskaligt burfiske.

Provfiske

I två veckor bodde SLU-forskarna vid ett avlägset fiskeläger, två timmars bilväg söderut från den lilla byn San Felipe. Fiskelägren ligger oftast mitt i öknen och består av tillfälliga baracker och husvagnar som fiskarna bor under stora delar av året. Har fiskas stora mängder fisk som sedan körs iväg och säljs i Mexiko City.

Forskare och fiskare arbetade tillsammans, provfiskade med burar och utförde ett mindre försök där olika typer av beten och ljus testades för att attrahera fisk.

I Mexiko sker det småskaliga fisket med mindre öppna båtar så kallade pangas. Dessa båtar passar utmärkt för nätfiske och kan hantera stora mängder när, men burar är inte lika lätthanterliga. I Sverige lägger vi dessutom oftast burarna på kvällen och plockar upp dem dagen därpå. I Mexiko är stöldrisken så stor att burar inte kan lämnas obevakade. Fisket sker därför under dagen, och burarna vittjas flera gånger per dag.

Resultaten från provfisket visade att burarna har potential att fånga stora mängder fisk. Fångsterna beror ofta på var burarna läggs, hur länge de ligger i och på vilka djup. Precis som i Sverige så är det skillnad på fiskare, vissa fiskare fångar helt enkelt mer fisk än andra. Om burfisket ska fungera måste fiskarna också specialisera sig på att fiska de arter som ger bäst betalt som t.ex. havsabborre.

Sara Königson. Foto: privat

I fiskerirelaterade projekt är samarbete med fiskarna a och o. Det ger ovärderliga kunskaper till både fiskare och forskare. Även detta projekt var ett samarbetsprojekt med lokala fiskare där kunskaper som vi lärt oss i våra svenska burfiske projekt kunde hjälpa till att utveckla ett liknande fiske i Mexiko.

Fiskarna som arbetade i projektet tycker att burarna var lätta att hantera och ser potential i ett burfiske. Förhoppningsvis kommer det i framtiden skapas det möjlighet för fiskare att börja fiska med burar istället för med garn. Men det är fortfarande en bit kvar innan burar fullt ut kan implementeras.

Fakta

Om artikelförfattarna

Sara Königson, institutionen för akvatiska resurser, forskar på interaktionen mellan marina däggdjur och fisket. I det arbetet ingår bland annat att utveckla sälsäkra redskap där sälar inte kan komma åt fångsten samt utveckling av selektiva fiskemetoder med minimala bifångster av däggdjur och fågel.

Sofia Bureborn är kommunikatör.

Summary in English

Operation: save the world’s smallest porpoise – using cage fishing

In the Gulf of California, Mexico, lives one of the most endangered marine mammals in the world – the vaquita, also known as the Gulf of California harbour porpoise. Most likely, there are only 30 of them left. Their largest threat is net fishing – the vaquita get caught in the nets and drown. In order to save them and strengthen local fishery, the aim is to develop alternative fishing tools together with SLU researchers.

The Sea of Cortez in Mexico is renowned for its high productivity and diversity. It is also a fishing area, especially for totoaba. Their swim bladders go for up to USD 46,000 per kilo, which has greatly contributed to extensive illegal net fishing. The vaquita get caught in these nets and die.

Aside from this, all net fishing in the northern part of the Gulf of California is prohibited, which affects local fishing families whose livelihood depends on it. The need for alternative tools is great, and Mexican authorities have worked for many years to develop them. In 2017, they turned to the Department of Aquatic Resources (SLU Aqua) for help. Could the cages developed by the SLU Aqua group specialising in tools also be a sustainable option for small-scale fishing in Mexico?

Together with WWF Mexico and the Danish department DTU-Aqua, SLU researchers have developed several different types of cages. The project has been carried out in cooperation with local fishers, where three boats were equipped with different cage types. The boats have also been modified to handle large-scale cage fishing.

Exploratory fishing

For two weeks, SLU researchers lived in a remote fishing camp, two hours (by car) south from the small village San Felipe. The fishing camps are often located in the middle of the desert and consist of temporary barracks and caravans that the fishers live in during most of the year. They fish large amounts which are then sold in Mexico City.

The researchers and fishers worked together, carried out exploratory fishing using cages, and tried various types of bait and lights to attract fish.

In Mexico, small-scale fishing is carried out using small, open boats called pangas. These boats are excellent for net fishing and can carry a lot of fish, but cages are not as easily managed. Furthermore, in Sweden, we often place the cages at night and collect them the following day. In Mexico, there is a much greater risk of theft, which makes it impossible to leave the cages unsupervised. Therefore, fishing is done during the day, and cages are emptied several times a day.

The exploratory fishing results showed that the cages have the potential to catch large amounts of fish. The catch often depends on where the cages are placed, how long they are in the water and at which depth. Just like in Sweden, fishers vary – some just catch more than others. If cage fishing is to work, fishers must specialise in certain species that pay more, such as sea bass.

When it comes to fishery-related projects, cooperation with fishers is key. This leads to invaluable knowledge, both for the fishers and researchers. Knowledge we gained through other cooperation projects with fishers in regard to Swedish cage fishing helped us develop similar fishery in Mexico.

The fishers in the project thought the cages were easy to handle and see potential in cage fishing. Hopefully, it will be possible for them to fish using cages instead of nets in the future. But there is still some time before cages can be fully implemented.

About the authors
Sara Königson from the Department of Aquatic Resources researches the interaction between marine mammals and fishery. This work includes developing seal-safe tools where seals cannot access the fish, and developing selective fishery methods with minimal mammal and bird by-catches.

18 oktober 2018
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan