Öppna Canvasmoduler för generella kompetenser

Text: Jannie Teinler Publicerad: 16 september 2019
Som ett stöd i studenternas uppsatsarbete har SLU-biblioteket tagit fram moduler i generella kompetenser. Modulerna ligger öppet tillgängliga via bibliotekets hemsida, men kan också enkelt importeras till din egen kurs i Canvas. Kom bara ihåg att importera de senaste versionerna nästa gång kursen ges!

Inför övergången till den nya kursplattformen Canvas fick biblioteket 2016 i uppdrag av Utbildningsnämnden att omarbeta och vidareutveckla den information som tidigare funnits på bibliotekets webbsida.

– Fördelen med att ha informationen i Canvas är att du som lärare kan dra in bibliotekets moduler direkt in i din kurs. Det betyder att studenterna aldrig behöver hänvisas utanför kursrummet för att få informationen. Men modulerna finns också tillgängliga utan inloggning på bibliotekets webbsida, säger Malin Persson, bibliotekarie vid SLU-biblioteket.

Innehållet i ett sammanhang

Foto: Kajsa Ragnestam

Idag finns det sammanlagt sex moduler. De handlar om att söka litteratur, utvärdera källor, använda bilder och kartor, plagiat och referenshantering samt introduktion till akademiskt skrivande och muntliga presentationer. I de flesta moduler finns också tillhörande quiz där studenterna kan testa sina kunskaper. Du kan välja att importera allt material eller välja ut de moduler du tycker är särskilt relevanta för dina studenter.

– Innehållet tar vi också upp i vår undervisning, men modulerna erbjuder ett bra komplement för att ta till sig informationen, berättar Anna-Karin Åsander, bibliotekarie. Att bara läsa om något och göra ett quiz gör inte att man har förstått innehållet. För att göra det behöver studenterna repetera och reflektera genom hela utbildningen.

Både Anna-Karin och Malin, som är särskilt ansvariga för den fortsatta utvecklingen av bibliotekets moduler, framhåller att modulernas styrka är att innehållet hamnar i ett sammanhang om det läggs in i en kurs.

– Om modulerna är importerade sänder det signaler till studenterna om att innehållet är en tydlig och viktig del av kursen, säger Malin.

– Och man ska inte underskatta att det också signalerar till studenterna att generella kompetenser är en viktig del av hela utbildningen, fortsätter Anna-Karin.

Nya moduler, förbättringar och quiz

Arbetet med att uppdatera modulerna pågår hela tiden. Under våren 2020 kommer en modul för bibliotekets nya uppsatsmall (som lanseras nästa år), och nya utvecklade moduler om akademiskt språk planeras.

– I de befintliga modulerna planeras också ett antal förbättringar, bland annat av de quiz som finns, berättar Anna-Karin.

– Något vi vill trycka på är därför att det är viktigt att importera den senaste modulen varje gång du gör en ny kurssida, säger Malin. Om du kopierar från en äldre kurssida får du inte med uppdateringar av materialet.

Tillsammans planerar de också att göra användarundersökningar för att se hur studenterna navigerar sig fram i modulerna.

– Vi är nyfikna på hur studenterna kommer i kontakt med modulerna och hur de använder dem när de väl kommit dit, säger Anna-Karin. Sådana uppföljande undersökningar kan sedan fungera som utgångspunkt när vi utvecklar innehållet. Vi är övertygade om att vi bara har börjat skrapa på ytan av hur modulerna kan användas i universitetets kurser!

Fakta

Kontakt

Om du vill veta mer om bibliotekets stöd mot studenter och hur biblioteket kan komma in i din kurs, kontakta biblioteket@slu.se.

Hur du importerar modulerna till din kurs.

 

Summary in English

Open Canvas modules for generic skills

To support the students in their thesis projects, the SLU University Library has developed Canvas modules in generic skills. The modules are openly accessible through the library’s website, but you can also import them directly into your own course in Canvas. But remember to import the most recent version the next time the course is given!

Before the transition to the new course management platform Canvas, the SLU University Library was asked by the Board of Education to rework and further develop the information that was previously found on the library’s website.

“The advantage of having the information in Canvas is that you as a teacher can incorporate the library’s modules directly into your course. This means that students never have to be referred outside the course room to get information. But the modules are also openly available via the library’s website”, Malin Persson, librarian at the SLU University Library, says.

At present, six modules have been created. The modules are about searching for sources and literature, evaluating sources, using images and maps, plagiarism och reference management as well as an introduction to academic writing and oral presentations. Most of the modules include quizzes where students can test their knowledge. You can choose to import all of the material or select the modules that you think are particularly relevant to your students.

“We bring up the content in our regular teaching sessions as well, but the modules offer a good complement to review the information”, Anna-Karin Åsander says. “Just reading about something and doing a few quizzes alone doesn’t make you comprehend the content. To do so, students need to rehearse and reflect throughout their education.”

Both Anna-Karin and Malin, who are responsible for the further development of the library’s modules, emphasize that the strength of the modules is that the content is included in a broader context when it is included in a course.

“If the modules are imported, it sends the signal to the students that the information is an integral and important part of the course”, Malin says. “And one should not underestimate that it also signals that generic skills are a significant part of the entire education”, Anna-Karin continues.

The modules are regularly overlooked and updated. In the spring of 2020, a module for explaining the library’s new student thesis template (which will be launched next year), and new modules on academic language are in the planning stages.

“A number of improvements are also planned for the existing modules, including further developing the quizzes”, Anna-Karin says. “This means that it’s important to import the latest module every time you make a new course page”, Malin says. “If you copy them from a previous course page, you won’t get the updated material.”

Together, they also plan to conduct user surveys to get a better understanding of how students navigate the modules.

“We are curious about how the students come in contact with the modules and how they use them once they have found them”, Anna-Karin says. “Such follow-up studies can serve as a starting point for us when we develop the content. We are convinced that we have only begun to scratch the surface of how the modules can be used in the university’s courses!”

Facts:
If you want to know more about the SLU University Library’s support for students and how the library can participate in our course, contact biblioteket@slu.se.

Link to instruction on how to import modules into your course.

16 september 2019 7

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan