Priset för en välmående gris

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 6 maj 2014
Sedan en tid tillbaka är professor Bo Algers citerad i media angående grishälsa och kotletten vi köper i affären. Det olagliga köttet börjar bli ett begrepp och nu reder Resurs ut vad som har hänt.

EU införde redan 2001 ett så kallat grisdirektiv som anger hur grisar ska hållas och skötas i EU. Direktivet har vunnit laga kraft och ska införas i medlemsstaterna.

Professor Bo Algers tar grisens väl och ve på allvar

Professor Bo Algers arbetar på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.
Foto: Vanja Sandgren

– Men det har inte skett när det gäller att förse grisar med strö eller likvärdigt material samt att sluta kupera svansarna annat än undantagsvis. Idag är det mer en regel att klippa svansarna av smågrisarna i alla EU-länder, utom i Sverige, Finland och Litauen, säger Bo Algers.

Svanskuperingen utförs för att undvika svansbitning, något som uppstår när grisar hålls i för karga miljöer med för lite plats och stimuli. I Sverige stimuleras grisarna med halm och torv, det som finns tillgängligt, som gör att grisen får böka och sysselsätta sig.

– De svenska, finska och litauiska grisproducenterna har idag tillräckligt bra miljöer så svanskupering är onödig. Denna djurhållning sker då till ett något dyrare pris. Konkurrensen blir snedvriden och de producenter som ger djuren den miljö som EU: s regler föreskriver blir förlorare och utkonkurrerade.

Kunskapen om svansbitning och hur man förebygger den finns, så det handlar bara om att göra rätt vilket är att hantera ett antal riskfaktorer. De viktigaste är strö, utrymmet för grisen att kunna ligga ner, tillräckligt stort utrymme vid fodertråget, rätt sorts foder samt genetiska komponenter, det vill säga att avla på rätt gris utan anlag för svansbitning

Vad händer nu?

Opinionen mot den undermåliga inhysningen av grisar i EU tar fart. En halv miljon EU-medborgare har skrivit på namnlistor för att grisdirektivet ska följas och brott mot det beivras. Listorna finns i flera länder och hanteras av CIWF, Compassion In World Farming, en organisation som arbetar för lantbrukets djur och välfärd. Den finns i England, Tyskland, Italien och Frankrike.

– Nu börjar politikerna bry sig om frågan och häromdagen skrev vår landsbygdsminister Eskil Erlandsson brev till EU-kommissionären Tonio Borg om att man måste ta i frågan.

Detta kan vara ett resultat av debattartiklarna den senaste tiden där Erlandsson har svarat Bo Algers att EU, via kommissionen, måste se till att reglerna följs i alla länder.

Bo Algers konstaterar att det inte är någon brist på griskött i världen och funderar på framtiden.

– Man kan fråga sig om det är lämpligt att producera grisar där det inte finns tillgång till material som gör att grisen mår bra.

Summary in English

The price of a happy, healthy pig

Professor Bo Algers has been widely quoted in media lately, giving his opinion on pig health and the pork chop you buy in the supermarket. “Illegal meat” has become a commonplace term in Sweden, and Resurs explains why.

Back in 2001, the EU introduced the so-called Pig Directive. The directive prescribes minimum standards for the protection of pigs in the EU. The last provisions of the directive came into effect earlier this year, and should by now have been implemented in all EU member states.

– But this is not the case when it comes to providing pigs with straw, hay or a similar material, or ending the practice of tail docking other than in exceptional cases. Today, it’s more the rule than the exception that the tails of piglets are docked. This is the case in all EU countries except Sweden, Finland and Lithuania, says Bo Algers.

Tail docking is done to avoid tail biting, which may occur when pigs are kept in environments that are too small or lack stimuli. In Sweden, pigs are provided with straw and peat, whatever is available, allowing the pig to root and forage. Allowing the pigs this freedom makes keeping pigs more costly,  something which distorts competition.

What happens next?

Opinion against sub-standard environments for pigs in the EU has increased. Half a million EU citizens have signed petitions for the Pig Directive to be respected, and for legal measures to be taken if it is not.

– Politicians are now starting to realise that this is a problem, and the other day our Minister for Rural Affairs, Eskil Erlandsson, wrote a letter to Tonio Borg, the EU Commissioner for Health and Consumer Policy, saying the time has come to act on this issue.

Bo Algers notes that there is no global shortage of pork, and wonders about the future.
– Is it really a good idea to produce pork where there isn’t access to the materials needed to guarantee the well-being of pigs?

 

6 maj 2014 7
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

Trängsel får majsplantan att aktivera försvaret, vilken gör den mindre lockande för bladlöss. Dessutom avger den do… https://t.co/yyoybAfSbd @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019 https://t.co/7deaN9aYRY https://t.co/oVf3ysw1nl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar och idag finns stora kunskapsluck… https://t.co/VSukQmZJxo @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Storsatsning på skogsforskning vid SLU. https://t.co/JlGvfu1ltE https://t.co/y95EfznVzm @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändra… https://t.co/C2oBMX6MN7 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt, enligt ny avhandling från SLU. https://t.co/MZNdMOorQT https://t.co/xpJ4LTH9Oe @_SLU via Twitter 4 dagar sedan