Receptet för lyckad forskning

Text: Anna Lundmark Publicerad: 16 juni 2014
Kommunikation och timing kombinerat med djup kunskap i ämnet. Om man dessutom ser till att ha roligt och lite ”tur” så har man några viktiga ingredienser för ett framgångsrikt forskningsprojekt, enligt en workshop hos oss på SLU.

SAMBA-projektet, Salix Molecular Breeding Activities,  hade bjudit in fem personer med olika utgångspunkter till workshopen ‘From research to practice – characteristics of successful research programmes’: Anna Lundborg från Energimyndigheten representerade finansiärerna, Johan Schnürer (vicerektor SLU) och Anne-Marie Hermansson (professor Chalmers Tekniska Högskola) har båda lett projekt som gett upphov till användbara applikationer inom biologisk bekämpning, mikrobiologisk miljöteknik och uthållig biodrivmedelsproduktion respektive struktur- och materialdesign, Patrik Hadenius, chefredaktör på Forskning & Framsteg visade på vikten av att popularisera sina resultat och Staffan Karlsson (Bibliometriker på KTH) berättade hur man kan (eller ibland inte kan) identifiera god forskning med hjälp av bibliometri.

Några framgångsfaktorer:

Kommunikation. Alla var eniga om att det var avgörande. Anna Lundborg gav som exempel att hållbarhet och bioenergi diskuteras inom EU som om de studier som gjorts i Sverige inte fanns. Patrik Hadenius tyckte att det var viktigt att forskningsresultaten blev kända – inte bara hos dem som kan använda dem utan hos allmänheten. Genom att förklara sin forskning blir man en bättre forskare. Dessutom är det en chans att attrahera studenter och få medel till sin forskning.

Samarbeta. Både Johan Schnürer och Ann-Marie Hermansson framhöll hur viktigt det var att samarbeta både mellan olika forskningsområden och partners utanför universiteten.

Med flera partners. Anne-Maries tips var att ha flera partners från industrin i ett projekt:
– Det gäller att ha en robust organisation som kan klara förändringar. Företagen kan ändra sina mål eller hoppa av.
Det är också viktigt att inblandade företag förstår att forskning tar tid. Det kommer inte att finnas en färdig produkt om två år.

Djup kunskap. Även om det är ett samarbetsprojekt med industrin är det viktigt att projektet får fram avhandlingar och vetenskapliga artiklar.

Förstå samhällets behov. När den djupa kunskapen kombineras med en insikt om vad samhället behöver kan forskningen få inflytande och möjligheterna till finansiering ökar.

Möt mänsklighetens stora utmaningar. Anne-Marie berättade om Chalmers åtta styrkeområden (Areas of Advance) som går på tvären genom organisationen. De ska göra skillnad i samhället och bidra till en hållbar framtid. Ett exempel är energi med frågor som energianvändning i byggnader och förnybara bränslen.

Timing. – Förbered dig på att ha tur, uppmanade Johan. Hugg direkt om du har chansen!
Ett av hans exempel var att EU skulle införa strängare regler för bekämpningsmedel. Timingen ledde denna gång till ett  centrum för biologisk kontroll på SLU.

Ha roligt. Väj forskningsfrågor du är road av och ha trevligt tillsammans med dina kollegor.

Koppla forskningen till de mål som finns. Till exempel Sveriges 16 miljökvalitetsmål eller EU:s mål för förnybar energi. Enligt Anna är det viktigt för Energimyndigheten att forskningen bidrar till att vi uppfyller målen. Anne-Marie berättade att de hade tagit reda på vilka långsiktiga mål företagen hade när de utformade forskningsprojekt.

Publicera i den tidskrift där du får flest läsare.  Några artiklar i Nature och Science är flitigt citerade men inte alla. Så stirra dig inte blind på impact factor.  Om artikeln publiceras i den tidskrift där du når flest intresserade läsare blir antalet citeringar vanligtvis högst. Enligt Staffan fungerar bibliometri bra till exempel om man ska jämföra olika länder men om man ska utvärdera enskilda forskare eller artiklar måste det kombineras med sunt förnuft. Ett exempel är en artikel om kall fusion som hade 700 citeringar på grund av att ingen kunde göra om försöket.

Planera för patent. Johan berättade att de skapade ett företag: forskaren som gjorde en upptäckt fick hälften av intäkterna och resten gick in i det gemensamma företaget. Det var bra för sammanhållningen.

Låt forskarna forska. Att anställa en administratör är en framgångsfaktor enligt Johan. Och gärna en kommunikatör också.

Är detta receptet för framgångsrik forskning eller fattas det ingredienser?

Summary in English

The recipe for successful research

Communication and timing, combined with deep knowledge of the subject. If you also see to it that you have fun and get a bit of "luck", then you have the key ingredients for a successful research project, according to a workshop at SLU.

The SAMBA project, Salix Molecular Breeding Activities, invited five people with different perspectives to the workshop 'From research to practice – characteristics of successful research programmes'. Anna Lundborg from the Energy Agency represented the financiers. Johan Schnürer (Pro Vice-Chancellor at SLU) and Anne-Marie Hermansson (Professor at Chalmers University of Technology) have both led projects that have resulted in useful applications in biocontrol, environmental technology with microorganisms, sustainable biofuel production and supramolecular biomaterials. Patrik Hadenius, Editor-in-Chief of “Forskning och Framsteg” demonstrated the importance of making the results known. Staffan Karlsson (Bibliometric Analyst at KTH) told the participants how you can (or sometimes cannot) identify good research using bibliometrics.

Some success factors:

Communication. Everybody agreed that this was crucial. Anna Lundborg gave an example: sustainability and bioenergy are discussed within the EU as if the Swedish studies do not exist. Patrik Hadenius thought it was important make the research results known - not just to stakeholders but also to the public. By explaining your research, you can become a better researcher. It is also a chance to attract students and get funding.

Collaboration. Johan Schnürer and Ann-Marie Hermansson emphasised how important it is to cooperate with other fields of research and partners outside university.

Multiple partners. Anne-Marie's advice was to have multiple partners from industry in a project. "You have to have a robust organisation that can cope with change. Companies may change their goals or drop out." It is also important that the companies involved understand that research takes time. There will not be a product after only two years.

Deep knowledge. Regardless if it is a collaborative project with industry, it is important that the project leads to theses and scientific articles.

Understand the needs of society. When the deep knowledge is combined with an understanding of what the community needs, the research can have impact and the chance to get funding increases.

Meet the great challenges of our time. Anna-Marie told us about Chalmer’s eight Areas of Advance which run horizontally through the organisation. Their aim is to make a difference in society and contribute to a sustainable future. One example is energy use, efficiency in buildings and renewable fuels.

Timing. Prepare to be lucky, urged Johan. Grasp the opportunity when it appears! One of his examples took place when the EU decided to impose stricter rules on pesticides. On that occasion, the timing led to a centre for biological control being set up at SLU.

Have fun. Choose research questions that interest you and have fun with your colleagues.

Link the research to known objectives. One example is Sweden´s 16 environmental objectives, or the EU`s targets for renewable energy. According to Anna, it is important for the Swedish Energy Agency that the research helps society meet these objectives. Anne-Marie told us that they ask companies what long-term target they have before they design a research project.

Publish in the journal where you get the most readers. Some articles in Nature and Science are frequently cited, but not all. So do not look only at the impact factor. If the article is published in the journal where you reach the most readers interested in the subject, the number of citations will usually be the highest. According to Staffan Karlsson, bibliometrics is a good tool when you need to compare different countries, but if you want to evaluate individual researchers or articles, it must be combined with common sense. One example is an article on cold fusion that had 700 citations, only on the grounds that no one could repeat the experiment.

Plan for patent. Johan told us that they created a company. The scientist who made the discovery got half of the income, and the rest went into a joint venture. It was good for the cooperation.  

Let the scientists concentrate on the research. Hiring an administrator is a key success factor according to Johan. If possible, also hire a communications officer.

Is this the recipe for successful research, or do we need more ingredients?

16 juni 2014 2
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan