SafeDrink – det livsviktiga dricksvattnet

Text: Li Gessbo Publicerad: 14 januari 2016
– Det behövs mer kunskap om dricksvattenkvalitet, säger Karin Wiberg, som leder SafeDrink. Det handlar om vårt dricksvatten och hälsofarliga kemiska föroreningar – livsviktig forskning.

Vid SLU bedrivs livsmedelsforskning på många olika nivåer och ur många aspekter. Det är inte alltid vi tänker på dricksvatten som ett livsmedel – det allra viktigaste livsmedlet. Karin Wiberg, professor vid institutionen för vatten och miljö, leder Formasprojektet SafeDrink: – Så vitt jag vet är vi i SafeDrink de enda i Sverige som arbetar med kopplingen mellan miljöförorenande, organiska ämnen i dricksvatten och hälsorisker.

”Det som är nytt i det här projektet är att vi kombinerar två olika områden. Vi förenar kunskap om kemisk analys med ny kunskap om hur man kan mäta skadliga effekter av ämnen.*”

I SafeDrink utvecklas metoder för att upptäcka hälsofarliga kemiska föroreningar i vårt dricksvatten på ett tidigt stadium. Projektet studerar också olika reningsmetoders effektivitet på främmande ämnen i vattnet samt hur människor ställer sig till hälsorisker förknippade med kemiska ämnen i dricksvatten. SafeDrink - säkert dricksvatten När det gäller kemiska hälsorisker i dricksvatten finns det mycket kvar att utreda. Det finns drygt 13 000 högvolymkemikalier registrerade i EU, men totalt är cirka 180 000 i bruk. Och prognosen säger att produktionen av kemikalier ökar, uppskattningsvis med 20 % under perioden 2013-2018. Kemikalier i miljön är generellt sett inte hälsoskadliga i de halter de förekommer, men det är viktigt att veta om några är det och hur vi kan skydda oss mot dem. Ämnena finns i vår miljö, det kan till exempel handla om läkemedel, hygienprodukter, flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen och växtskyddsmedel.

Fakta

Metod

Metod för kemisk karakterisering SafeDrink utvecklar metoder för att identifiera och mäta mycket låga halter av organiska miljöföroreningar i dricksvatten, t.ex. läkemedel, hygienprodukter, högfluorerade ämnen, växtskyddsmedel, och flamskyddsmedel. Metodiken omfattar allt ifrån provtagning och extraktion till instrumentell analys. Vi utgår från ca 10 liter vatten som sedan reduceras till ett 1 milliliter provextrakt. Den instrumentella analysen bygger på vätske-kromatografi kopplat till masspektrometri (LC-MS). Här kan man välja mellan riktad analys (target och suspect screening) eller helt förutsättningslös analys (non-target screening). För de tillämpningar som vi använder oss av krävs avancerad instrumentering, och vi använder oss därför av en s.k. högupplösande screenande MS (LC-QTOF). Metod för toxikologisk karakterisering SafeDrink utvecklar även metoder för att mäta toxisk aktivitet genom cellbaserade tester. Metoderna bygger på basala mekanismer som ligger till grund för kemikaliers toxicitet, t.ex. oxidativ stress och hormonstörande effekter. Fördelar med sådana metoder är att de kan göras direkt i koncentrerade vattenprover, är snabba och billiga, att man mäter den sammantagna effekten av alla ingående ämnen (den så kallade cocktaileffekten) och att man kan upptäcka hittills okända toxiska ämnen i miljön. I testerna används celler, som transfekterats med en så kallad reportergen (till exempel luciferas), kopplad till den målstruktur (ligand) som man vill mäta aktiviteten av (till exempel östrogenreceptorn). Då det kemiska ämnet binds till liganden aktiveras reportergenen och ljus emitteras i förhållande till aktiviteten hos det testade ämnet eller blandningen av ämnen. Dessa cellbaserade tester kan göras i 96-hålsplattor och ett stort antal prover kan därmed enkelt analyseras på kort tid. Resultaten visar den samlade toxiska aktiviteten i vattenprovet och kan utgöra ett tidigt varningssystem för att gå vidare med kemiska analyser av specifika ämnen. De kemiska och toxikologiska analyserna integreras, och målet är att ta fram en relativt lättanvänd metodik som hjälper oss att varna för kemiska hälsorisker förknippade med dricksvatten. Partners i SafeDrink Förutom SLU ingår även Uppsala universitet, Livsmedelverket, Mittuniversitetet och Uppsala Vatten.

Tillämpningar och studentmedverkan

SafeDrink pågår till 2017 och redan nu, halvvägs in i projektet, har resultat börjat tillämpas. Det har varit viktigt för projektets genomförande att det funnits en kontinuerlig ström av studenter som har bidragit genom sina examensarbeten. Forskaren Lutz Ahrens vid institutionen för vatten och miljö och fyra på varandra följande masterstudenter har till exempel hjälpt Philip McCleaf från Uppsala Vatten att titta närmare på hur PFAS-rening med aktivt kol- och jonbytesteknik fungerar i pilotskala. Lutz kommer att arbeta vidare med tekniker som kan minska förekomsten av PFAS i grund- och dricksvatten i två nyligen beviljade projekt som handlar om innovativa behandlingstekniker (Vinnova och Formas).

Hälsofarliga ämnen

De vattenprov som tas inom SafeDrink karaktäriseras både kemiskt och toxikologiskt. Hälsofarliga ämnen kan verka på olika sätt, de kan vara reproduktionstoxiska, mutagena eller hormonstörande. Sådan biologisk aktivitet, eller toxicitet, undersöks med hjälp av cellbaserade tester (se faktarutan).

vattenprov, vatten, safedrink

Hur rent är vattnet? SafeDrink hämtar in 10 liter för att ta reda på det. Foto: Lutz Ahrens.

Förutom att analysera dricksvattnet med avseende på relativt kända kemiska ämnen söker SafeDrink även efter kemiska ämnen som inte studerats väl förut (se faktarutan). Det handlar exempelvis om metaboliter, nedbrytningsprodukter, med okända effekter, eller helt enkelt ämnen som tidigare inte analyserats i dricksvatten.

vattenprov, vatten, safedrink

Så här fångas miljöföroreningarna i vattenproven på en adsorbent. Foto: Philipp Klöckner.

– Det finns en stor kunskapslucka mellan vilka miljöförorenande organiska ämnen som i dagsläget måste mätas enligt Livsmedelsverkets förordning om dricksvatten – det handlar om knappt 20 stycken väl definierade ämnen som är cancerogena samt bekämpningsmedel – och den totala mängden olika ämnen som kan vara hälsostörande på andra sätt. Vi i SafeDrink ska försöka minska osäkerheten genom att undersöka vattnet med vår nya metodik, säger Karin.

Nå ut med kunskapen

– Branschorganisationen Svenskt Vatten arbetar aktivt för att sprida och föra ut ny kunskap om dricksvatten. Vi presenterar SafeDrink på deras konferenser och i branschtidskrifter. Och vi vill gärna medverka i ännu större utsträckning till att sprida kännedom om det vi gör. Vi gör så mycket vi förmår och har bland annat även deltagit vid en temakväll om dricksvatten på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), vid hearingen i samband med Dricksvattenutredningens delbetänkande och svarat på remissen om den. Vi får många inbjudningar och har hittills inte behövt säga nej, säger Karin. SafeDrink pågår till 2017, men vad händer när projektet är slut? – Forskningen om hälsofarliga organiska ämnen i dricksvatten är viktig att behålla och utveckla eftersom det är en relativt ny inriktning och få personer har chansen att specialisera sig på detta! Det behövs långsiktighet för att arbetet för säkert dricksvatten ska kunna fortgå och få genomslag i samhället. Ett kompetenscentrum med ett tydligt uppdrag mot dricksvatten och hälsa skulle vara en lösning.

citat ur Formasfilmen: Agneta Oscarsson, SLU.

Summary in English

Everyone needs clean water!

Page 20-21 in New Insights 2015
- Web magazine
- PDF

14 januari 2016 13
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020

Twitter

Agronom- och jägmästarexamen får ändrade upplägg https://t.co/A3SUrK39n1 @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
SLU erbjuder journalister Östersjö-expertis https://t.co/yAJDintDcQ https://t.co/PEnYjXrwEW @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Gotlands almar ska inventeras, liksom skador av granbarkborre i Syd- och Mellansverige https://t.co/9SJyQ6Vk1S https://t.co/OyHpm1O8sW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Dags för twitterpaus = färre tweets. Ha en skön sommar! https://t.co/YtxOVDpGip @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Internationellt filmpris till filmen "Skogen - räcker den?". Filmsatsning från SLU lyfter viktiga miljöfrågor i sam… https://t.co/g8CYmJSq83 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan