Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Text: Katja Fedrowitz Publicerad: 14 mars 2019
SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.

Plattformarna stödjer forskning och utbildning genom att ordna kurser, workshops, studiebesök och symposier och genom att ge pengar till fakultetsövergripande forskning, resebidrag, seed money-projekt, samordning av gemensamma ansökningar och plattformsspecifika positioner.

–Plattformarna är en viktig resurs för våra forskare att komma i kontakt med och samarbeta med varandra. E-postgruppen och nyhetsbrevet från plattformen har gjort det mycket lättare för alla forskare inom växtförädling att sprida och ta emot information, säger Inger Åhman, ordförande för Plattform växtförädling. Men det finns fortfarande många som inte vet att vi ger resebidrag till anställda på SLU för att täcka resekostnader för kortare, växtförädlings-relaterade besök på SLU:s campus, tillägger hon.

Tre forskare som tillhör de ca 300 personer som arbetar inom växtskydd eller växtförädling vid SLU är Malin Elfstrand, Larisa Gustavsson och Kerstin Dalman,  ett framgångsrikt lag trots att alla tre tillhör olika fakulteter.

–Plattformarna är viktiga för att initiera och utveckla samarbeten med kollegor du inte visste att du hade. Utan plattformarna skulle jag inte ha känt det stora antalet starka forskare tidig i karriären vid SLU inom växtskydd och växtförädling, säger Malin.

–Det ger också möjlighet att träffa personer med olika kompetenser, vilket är mycket användbart för att lösa gemensamma problem inom t.ex. trädgårdsodling och skogsbruk. Samarbete mellan Kerstin och Malin tog forskning om sjukdomsresistens i äpple till en ny dimension, tillägger Larisa.

–Vi har haft ett väldigt bra samarbete där vi lärt oss mycket av varandra och delat både praktisk och teoretisk kunskap samt utökat våra nätverk inom växtskyddsområdet, säger Kerstin.

Samverkansgrupper

Alla tre plattformarna har också en samverkansuppgift. Den framgår tydligt i Plattform växtskydd, som har etablerat fem tematiska samverkansgrupper, så kallade fokusgrupper, för en fruktbar dialog med intressenter inom specifika, växtskyddsrelaterade ämnen.

–Den gränsöverskridande forskning vi har finansierat har varit mycket produktiv och ledde till och med till nya rekryteringar och finansiering, och vi ser stor entusiasm och värdefulla idéer som kommer från våra fokusgrupper”, säger Riccardo Bommarco, ordförande för Plattform växtskydd.

Symposium och workshop

Plattform växtförädling organiserar just nu symposiet Plant Breeding & Biotechnology tillsammans med Wageningen University och Research (WUR), som rankas som det bästa universitet i världen inom ämnesområdena jord- och skogsbruksvetenskap, enligt organisationen QS.

–Vi hoppas att detta möte kommer att leda till många nya samarbeten mellan WUR och SLU, två europeiska universitet med starkt fokus på forskning inom växtförädling”, säger Inger Åhman. Symposiet äger rum 11-13 juni 2019 i Nederländerna, och det finns fortfarande några platser kvar.

Den 9-10 oktober inbjuder Plattform växtskydd till den SLU-interna workshopen ”Växtskydd vid SLU – Idéer för framtiden”. Här kommer fokusgruppens arbete att sammanfattas och möjligheter inom framtida växtskyddsforskning vid SLU diskuteras. Vad är vårt nästa steg för att upprätthålla den goda andan som utvecklats i plattformen av forskare som arbetar med liknande teman fast på separata fakulteter? Du är välkommen att vara med på workshopen och bidra med dina idéer!

Plattform odlingssystem ordnade nyligen en NOVA PhD-kurs i ”Dynamisk modellering av odlingssystem”, organiserade av Marcos Lana och David Parsons. Deltagarna lärde sig principerna för modellering av odlingssystem, både teoretiskt och i praktiken, med hjälp av lärare från SLU och från institutioner i Norge och Danmark.

Fakta

Om plattformarna

De tre plattformarna startade 2014. En kommitté med två ledamöter från var och en av de tre fakulteterna (NJ, LTV, S) leder var och en av dessa plattformar.

Plattform växtskydd och Plattform växtförädling har varsitt nyhetsbrev och e-postgrupp som alla på SLU kan anmäla sig till. Där får du all information om kommande seminarier, kurser, workshops eller finansieringsmöjligheter från plattformarna.

– Kom ihåg att du är varmt välkommen att använda e-postgrupperna för att enkelt nå forskarna inom ditt fält med din information - alla inom gruppen kan skicka ut e-post till alla", säger Katja Fedrowitz, som arbetar som koordinator för Plattform växtskydd och Plattform växtförädling.

Mer information om symposiet i Wageningen.

Mer information om workshopen Future plant protection – ideas for the future

Läs mer om plattformarna och anmäl dig till nyhetsbrevet och e-postlistan

www.slu.se/plattformvaxtskydd

www.slu.se/plattformvaxtforadling

www.slu.se/plattformodlingssystem

 

Summary in English

SLU:s platforms in plant protection, plant breeding and crop production systems

SLU has three platforms to strengthen the cooperation among researchers at the LTV, NJ and S faculties: Platform Plant Protection, Platform Plant Breeding, and Platform Crop Production Systems. The mission is to minimize overlapping work in research and education, to make use of common resources and complementary competences, to support collaboration among researchers at SLU, and to strengthen SLU's profile in society in these areas.

The platforms facilitate research and education by arranging courses, workshops, study visits and symposia, and by allocating money for collaborative research across SLU, travel grants, seed money projects, support for coordinating grant applications, and platform-specific positions.

“The platforms are an important resource for our researchers to connect and collaborate with each other. The email group and newsletter of the platform have made it much easier for everyone to spread and receive information to all researchers within plant breeding”, says Inger Åhman, chair for Platform Plant Breeding. “But there are still people that do not know that we have a travel grant for those employed at SLU to travel between campuses in a plant breeding related matter”, she adds.

Three researchers that belong to the ca 300 people working within plant protection or plant breeding at SLU are Malin Elfstrand, Larisa Gustavsson and Kerstin Dalman – a successful team despite the fact that all three of them belong to different faculties.

“The platforms are important to initiate and develop collaborations with colleagues you did not know you had. Without the platforms, I would not have known the large number of strong early career scientists at SLU in the area of plant protection and plant breeding”, says Malin.

“The platforms are also a way to meet people with different competences, which is very useful for solving common problems within e.g. horticulture and forestry. Collaboration with Kerstin and Malin brought research on disease resistance in apple to a new dimension”, adds Larisa.

Kerstin agrees. ”We have had a very good collaboration where we learned a lot from each other and shared both practical and theoretical knowledge and expanded our networks within the area of plant protection.”

Focus groups

All three platforms have an outreach task as well, emphasized in Platform Plant Protection, which has established five thematic focus groups for fruitful dialogue with stakeholders on specific topics.
“The cross-faculty research we have financed has been very productive and in some cases even led to new recruitments and funding, and we see great enthusiasm and valuable ideas emerging from our focus groups”, says Riccardo Bommarco, chair of the Platform Plant Protection.

Symposium, courses and workshops

Platform Plant Breeding is currently organizing the Plant Breeding & Biotechnology symposium together with Wageningen University and Research (WUR), which is ranked by the QS organisation as the best university in the world in the fields of Agriculture & Forestry.

“We hope that this meeting will result in establishing new collaborations between WUR and SLU, two European universities with strong emphasis on plant breeding research”, says Inger Åhman. The symposium will take place 11-13 June 2019 in the Netherlands, and there are still a few places left.

In October (9–10), Platform Plant Protection invites to the SLU-intern workshop “Plant protection at SLU – ideas for the future”. Here, the work of the focus groups will be synthesised and future possible organisation of plant protection research and outreach across SLU discussed. What is our next step to maintain the good spirit developed in the platforms of researchers working together in the same field although at separate faculties? You are welcome to join the workshop and contribute with your ideas!

Platform Crop Production Systems has just been running a NOVA PhD course in “Dynamic modelling of cropping systems”, organised by Marcos Lana and David Parsons. The participants learned the principles of modelling cropping systems, both in theory and in practice, with help of teachers from SLU and from institutions in Norway and Denmark.

Facts

The three platforms were established in 2014. A committee with two members from each of the three faculties (NJ, LTV and S) is leading each of these platforms.

Platform Plant Protection and Platform Plant Breeding have a newsletter and an email group that everyone at SLU can sign up for. There you will get all information on upcoming seminars, courses, workshops, or funding possibilities from the platforms.

“Remember that you are warmly welcome to use the email groups to easily reach the researchers within your field with your information – everyone within the group can send out emails to everyone”, says Katja Fedrowitz, who is working as coordinator for Platform Plant Breeding and Platform Plant Protection.

Information for the symposium in Wageningen.
Information for the workshop Plant protection at SLU – ideas for the future.

Read more about the platforms and sign up for the newsletter and mail-list

www.slu.se/platformplantbreeding

www.slu.se/platformplantprotection

www.slu.se/platformcropproductionsystems

 

14 mars 2019 1
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 2 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 8 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 8 månad sedan