SLU-alumnen som blev ambassadör: Sverige är mitt andra hem
Professor Merga Bekana Gonfa, Etiopiens ambassadör i Sverige. Foto: Etiopiens ambassad

SLU-alumnen som blev ambassadör: Sverige är mitt andra hem

Text: Mikael Jansson Publicerad: 23 maj 2018
Sverige är mitt andra hem, säger Etiopiens nye ambassadör i Sverige, professor Merga Bekana Gonfa som har ett långt förflutet på SLU och en lång historia av samarbeten med Sverige, inte minst inom utbildnings- och forskningsområdena.

Han är i grunden veterinär och tog doktorsexamen 1996 i klinisk endokrinologi vid SLU med professor Hans Kindahl som handledare. Men han kände till Sverige redan innan, han hade besökt oss redan 1985-1986 som deltagare i ett SIDA-projekt.

– Jag hade också turen att ha en svensk familj som tog hand om mig när jag kom till Sverige för att doktorera, berättar professor Bekana Gonfa. Hos dem fick jag lära mig mycket om hur den svenska kulturen och svenskt vardagsliv fungerar.

Han fick en fortsatt karriär inom undervisning och forskning, främst kring reproduktionssjukdomar i mjölkbesättningar i de etiopiska högländerna, vilket senare också annat ledde till att han utnämndes till dekan för veterinärmedicin och lantbruksvetenskap vid universitetet i Addis Abeba.  Innan han kom till Sverige i vintras som sitt lands ambassadör var han minister och ordförande för den etiopiska undervisningsstyrelsen.

Ömsesidiga samarbeten

Under sin forskarkarriär har han haft gästprofessurer på SLU men också på universiteten i Ghent och Leuven i Belgien, i tyska Berlin och i franska Toulouse. Hans stora engagemang i undervisning och forskning grundar sig mycket i hans engagemang i demokrati- och rättighetsfrågor.

Den 63-årige ambassadören har genom åren medverkat till många samarbetsprojekt med Sverige och ömsesidiga samarbeten är en hjärtefråga.

– Min uppgift, sett ur de högre utbildningarnas perspektiv, är att bidra till att skapa samarbeten, att bygga broar som ökar kvaliteten i undervisning och forskning, framför allt inom mina områden, som lantbruk och livsmedelsproduktion. Mjölk-, kött- och läderproduktion är betydelsefulla för Etiopien men vi har också att ta hänsyn till klimat- och miljöproblemen. Etiopien och grannländerna drabbas emellanåt av svår torka, vilket leder till att vi har mer än 800 000 flyktingar från grannländerna Somalia, Sydsudan och Eritrea i vårt land som flytt på grund av torka eller inbördeskrig och som måste tas om hand.

– En ökad kvalitet i utbildningen är viktig inte bara för livsmedelsförsörjningen utan också för utvecklingen av demokratin och för frågor som rör mänskliga rättigheter och genusfrågorna, säger professor Bekana Gonfa. Men att undervisa innebär också att man själv lär sig något, utbildning påverkar människors levnadssätt.

Generationers kunskap

Ambassadören besökte nyligen SLU, här tillsammans med rektor Peter Högberg. Foto: Malin Planting

Och han påpekar att det finns mycket att lära av till exempel lantbrukares praktiska kunskaper som har överförts genom generationer, där söner och döttrar har lärt av förfäderna, kunskap som aldrig har fästs på papper men som har fungerat i generationer.

– Jag vill också bidra till att påverka den ofta förekommande synen bland svenskar och andra nordbor och nordamerikaner, att de afrikanska länderna är genomgående fattiga och där invånarna lever i misär. Förvisso finns det fattigdom i Afrika, men det finns också många goda exempel på utveckling som är jämförbar med den europeiska.

– Du kan tycka att just din kavaj är fin, men det vet du bara om du kan jämföra den med andras, skrattar han.

– Jag älskar Sverige, det är verkligen mitt andra hemland. Genom mina forskningssamarbeten har jag lärt mig mycket om Sverige, men mina kollegor har också lärt sig mycket om Etiopien, säger ambassadör Bekana Gonfa.

Summary in English

The SLU alumnus who became Ambassador: “Sweden is my second home”

Sweden is my second home, says Professor Merga Bekana Gonfa, the new Ambassador of Ethiopia to Sweden, who has a long history of SLU and cooperation with Sweden, not least in education and research areas.

His background is veterinary and obtained a PhD in clinical endocrinology in 1996 at the SLU and Professor Hans Kindahl was his supervisor. But he knew Sweden already before and he had visited us in 1985-1986 as a participant in a SIDA project.

“I was also lucky enough to have a Swedish family who took care of me when I came to Sweden to study,” says Professor Bekana Gonfa. I learned a lot about how Swedish culture and Swedish daily life works from them.

He continued his career in education and research, mainly about reproductive health problem in dairy and milk production in the Ethiopian highlands. He was appointed as a Dean of Veterinary Medicine and Agricultural Sciences at the Addis Ababa University. Prior to joining Sweden in the winter as his country’s Ambassador, he was a Minister and Chairman of the National Electoral Board of Ethiopia for 10 years.

During his research career he had guest professors at SLU, but also at the universities of Ghent and Leuven in Belgium, in Berlin, in Germany as well as in Toulouse in France.

His great commitment to education and research is based on his commitment to democracy and justice.

Throughout the years, the 63-year-old Ambassador has participated in many cooperation projects in Sweden, and the mutual cooperation is a genuine enquiry.

“My task from higher education point of view is to help create collaborations, build bridges that increase the quality of education and research, especially in my areas, such as agriculture and food production. Milk, meat and leather production is important for Ethiopia, but we also take the climate and environmental problem into account. Ethiopia has hosted over 800,000 refugees from neighboring countries (Somalia, South Sudan and Eritrea) which were displaced due to civil war and severe drought.

“Increased quality in education is important not only for food security but also for the development of democracy and for human rights issues and gender issues,” says Professor Bekana Gonfa. But teaching means also learning something and education affects people’s way of life.

He points out that there is much to learn from, for example, farmers’ practical knowledge transmitted through generations, where sons and daughters have learned from their ancestors and from knowledge that has never been attached to paper but has been working for generations.

“I also want to contribute to influence the frequently-sighted view of Sweden and Nordic countries, and North Americans, that the African countries are consistently poor and where residents live in misery. Certainly, there is poverty in Africa, but there are also many good examples of development that are comparable to the European”.

“You might think your jacket is nice, but you only know if you can compare it to others,” he laughs.
“I love Sweden, it’s really my second home country. During my research collaboration I have learned a lot about Sweden. In contrast, my Swede colleagues have learned a lot about Ethiopia”, says Ambassador Bekana Gonfa.

23 maj 2018 9

Twitter

SLU:s ekonomi fortsatt stark https://t.co/sxYobmFmr5 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Science report: Ten reasons for preserving grasslands https://t.co/rHkWcL3xGK https://t.co/Dat0Tz5pBP @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Ny studie: Tio skäl att bevara gräsmarkerna https://t.co/4vB9c3CWyI https://t.co/FAc2zdnRbk @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer https://t.co/OANJYU20Aa https://t.co/rsR6v5EpAq @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 8 dagar sedan