SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

Text: Sarah Hedenskog Publicerad: 24 mars 2021
I höstas beslutade rektor att SLU ska ansöka om att erhålla utmärkelsen HR Excellence in Research Award, en certifiering framtagen av den Europeiska kommissionen. Att erhålla utmärkelsen visar bland annat att ett lärosäte är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden för forskares anställningar och vidare karriärutveckling, har en god arbetsmiljö samt löpande strävar efter att utveckla dessa delar. 

För att tilldelas utmärkelsen förpliktar sig SLU att implementera den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code). Stadgan och riktlinjerna syftar till att upprätta ett starkt europeiskt område för forskning samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken. Mer specifikt ville kommissionen förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten. För att uppnå detta fastställdes 40 principer och god praxis för anställning och rekrytering av forskare i alla karriärskeden. Principerna anger forskares respektive deras arbetsgivares roll, ansvar och rättigheter ordnade i de fyra övergripande fokusområdena etiskt och professionellt ansvar, arbetsförhållanden, forskarutbildning och karriärutveckling samt rekrytering.

Ansökan skrivs och ställs samman under perioden september 2020–juni 2021 under ledning av Marnie Hancke, forskningssekreterare på NJ-fakulteten, och med hjälp av en styrgrupp, en projektgrupp samt tre referensgrupper.

Viktig kvalitetsstämpel

Marnie Hancke. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Marnie Hancke. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Internationalisering är ett prioriterat område för SLU. Att ansluta universitetet till EU:s Charter & Code blir en kvalitetsstämpel av vikt för att attrahera forskare såväl nationellt som internationellt. Certifieringen har fått stort genomslag där 570 europeiska lärosäten hittills anslutit sig och över 1200 har påbörjat sin ansökan om att bli certifierade. I Sverige har tio lärosäten redan hunnit bli certifierade.

Andra fördelar som lyfts fram med certifieringen är förbättrad forskningsmiljö, underlättande av ansökningsförfarande vid ansökan om forskningsmedel, samt bättre förutsättningar att erhålla finansiella anslag från Europeiska kommissionen.

– I vår kontakt med andra lärosäten som genomgått processen har dessa också uppgett flera positiva effekter som ligger väl i linje med några av SLU:s interna prioriteringar. Harmonisering av  processer och ett stärkt HR-arbete som är mer integrerat i kärnverksamheten är en sådan, långsiktig kompetensförsörjning och kompetensutveckling är en annan, säger Marnie Hancke.

Första steget

Som stöd för lärosäten att ansluta sig till Charter & Code används verktyget Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) som koordineras av EU-kommissionen via EURAXESS och består av fasta mallar och obligatoriska moment. För att tilldelas certifieringen görs i ett första steg en grundlig intern analys av SLU:s styrdokument och HR-policy samt av de villkor som bestäms i lagstiftning och avtal. Dessa jämförs sedan med de 40 punkter som finns beskrivna i Charter & Code och resulterar i en så kallad gap-analys som redogör för vilka riktlinjer lärosätet lever upp till idag, men också vilka eventuella diskrepanser som finns.

– Vi har nyligen avslutat gap-analysen och tack vare bidrag och engagemang från alla som ingår i projektet har vi nu en ganska god bild av vilka områden som vi behöver förbättra, säger Marnie Hancke.

Ett par av dessa områden gäller rekrytering och karriärutveckling. För professorer, universitetslektorer och biträdande universitetslektorer sker rekryterings- och bedömningsförfarandet enligt fastställda riktlinjer och har genomgående hög kvalité både när det gäller exempelvis transparens och rättssäkerhet. Rekryteringsprocessen av forskare, doktorander och postdocs är däremot inte lika sammanhållen och håller inte samma transparens, så här finns ett behov av formalisering. Från ett internationaliseringsperspektiv behöver SLU även diskutera hur man i framtiden vill erkänna mobilitet som en merit och det gäller samtliga akademiska anställningar.

Vidare har arbetsgruppen under arbetets gång noterat att det saknas en hel del betydelsefull information på engelska.

– Här har vi lite att ta ikapp. Vi behöver tillgängliggöra stöd och tydlig information rörande karriärutveckling och karriärvägar, men också för att göra SLU än mer attraktivt för befintliga och potentiella medarbetare och studenter från andra länder, säger Marnie Hancke.

Nästa steg

Nu tas en handlingsplan med aktiviteter fram för hur identifierade luckor ska bemötas.

– Fortsätter projektet att rulla på enligt tidsplan så är vi redo att skicka in vår ansökan innan sommarledigheterna, säger Marnie Hancke.

Fakta

Mer information

För den nyfikne går det att läsa mer om projektet på https://internt.slu.se/min-anstallning/arbetsmiljo-och-lika-villkor-in/hrs4r/

Här finns bl.a. en inspelad presentation om projektet. Löpande läggs också relaterade dokument upp på sidan.
24 mars 2021 5

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 9 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan